Mokuna IX

Mahope iho o ka manawa i hooleia ai ko ke Alii kane makemake; alaila, olelo aku la o Aiwohikupua i kona Kuhina, "E hoi kaua, a e noho na kaikuahine o'u iuka nei, a na lakou no e imi ae ko lakou wahi e noho ai, no ka mea, aole a lakou waiwai, ua nele ae la no ka mea i manaoia ai e loaa ia lakou."

I mai la kona Kuahina, "He mea kupanaha loa ia oe, kainoa, ua olelo oe ia'u mamua o ko kakou la i haalele ai ia Kauai; o na kaikuahine wale no ou ka mea nana e kii kou makemake, a ua ike no hoi oe i ke ko ana o ka lakou mau hana; ua kena ae nei oe ia Mailehaiwale i kana loaa, a ua lohe aku la no hoi kakou i ka hoole ana mai a Laieikawai, aole paha no ko kaikuahine ia hewa, e hiki ai ia kaua ke haalele ia lakou. Nolaila, hele ae la ia ia, eha ou mau kaikuahine i koe, malia paha o loaa i kekahi o lakou."

I aku la o Aiwohikupua, "Nele ae la ka i ka hanau mua, okiloa aku paha lakou."

I hou aku kona Kuhina, "E kuu Haku, e hoomanawanui hou kaua, e hoao ae o Mailekaluhea i kana loaa, a i nele, alaila, hoi kakou."

Alaila, u amaikai iki ia olelo i ke Alii, olelo aku la o Aiwohikupua, "E hoao aku hoi oe i kau loaa, a i nele oia iho la no."

Hele aku la o Mailekaluhea, a ma ka puka o ka Halealii, ku iho la, kuu aku la i ke ala, oia hele no o ke ala a pa i kaupoku maloko o ka hale, mai kaupoku ka hoi ana iho loaa ia Laieikawai ma, ia manawa, hikilele hou ae laua mai ka hiamoe ae.

I aku la o Laieikawai i kahi kahu, " He ala okoa hoi keia, aole hoi e like me ke ala mua iho nei, he oi nae hoi keia mamua o kela iho nei, he kane paha ka mea nona keia ala."

Olelo aku kahi kahu, "Kaheaia ko kupunawahine, e hai mai i ke ano o keia ala."

Kahea aku la o Laieikawai.
LAIEIKAWAI: "E Waka, e Waka----e."
WAKA: "E---o, heaha kau o ka po e ala nei?"
LAIEIKAWAI: "Eia la he ala, he ala e wale no keia, he ala anuanu, he ala huihui, eia la i ka houpo i ka manawa o maua."
WAKA: "Aole na he ala e, o Mailekaluhea aku la, o kekahi kaikuahine aala o Aiwohikupua, i kii mai la ia oe i wahine oe, i kane ia; o ke kane ia moeia."
LAIEIKAWAI: "Ka! aole au e moe ia ia."

I aku la o Aiwohikupua ia ua wahi Kuhina nei ona, "E! ke lohe pono aku la oe i ka hoole ana ae la a ke Alii wahine."

"Ae, ua loke, heaha la auanei ko ia hoole ana ae la, o ko laua aala no kai makemake oleia ae la, malia hoi o ae ia Mailelaulii."

"Hoopaa no hoi oe," wahi a Aiwohikupua, "kainoa ua hai mua iho nei wau ia oe i ko'u manao e hoi kakou, eia kau he hoololohe, hoololohe iho la oe la, aeia mai la."

"Aole ka hoi i pau na kaikuahine o kaua, alua i hala, ekolu i koe," wahi a kona Kuhina, "kuuia aku paha i pau, he nani ia, ua pau na kaikuahine o kaua i ke kii, wikiwiki auanei hoi paha oe e hoi, a hiki kakou i kai o Keaau, olelo kakou no ka loaa ole, e olelo ae auanei ka poe kaikuahine ou i koe; ina no ia makou ka olelo ana mai e kii, ina no ua ae mai o Laieikawai, aia la, loaa ka lakou mea e kamailio ai, kuuia aku i pau."

"Auhea oe e kuu Kuhina," wahi a Aiwohikupua, "aole o oe ke hilahila ana, owau no, ina e like ana ka manao o ka moopuna me ko Waka la, ina ua pono."

"Kuuia aku paha i ka hilahila," wahi a kona Kuhina, "kainoa ua ike no oe, he waa naha i kooka ko kaua ko ke kane, a hoole mai aunei ia nawai e olelo kana hoole ana, kainoa o kakou wale no kai lohe, hoaoia'ku paha o Mailelaulii."

A no ka ikaika loa o ua wahi Kuhina nei ona i ke koi, hooholo ke Alii i ka ae.

Hele aku la o Mailelaulii a kupono i ka puka o ka Halealii, kuu aku ana oia i kona aala e like me na mea mua, hikilele hou mai la o Laieikawai mai ka hiamoe, a olelo aku la i kahi kahu, "He wahi ala okoa wale no hoi keia, aole hoi e like me kela mau mea mua."

I mai la kahi kahu, "Kaheaia o Waka."

LAIEIKAWAI: "E Waka, e Waka----e."
WAKA: "E---o, heaha la kau o ka po e ala nei?"
LAIEIKAWAI: "Eia la he ala, he ala e wale no keia, he ala anuanu, he ala huihui, eia la i ka houpo i ka manawa o maua."
WAKA: "Aole na he ala e, o Mailelaulii aku la na o na kaikuahine aala o Aiwohikupua i kii mai la ia oe i wahine oe, i kane ia; o ke kane ia moeia."
LAIEIKAWAI: "Ka! aole au e moe ia ia."

"I hookahi no hoi hoole ana o ka pono," wahi a Aiwohikupua, "o ka hele ka ia he kauna wale ae no koe o ka hoole, makena no hoi ua hilahila ia oe e ke hoa."

"Kuuia aku paha i ka hilahila," wahi a kona Kuhina, "a i ole e loaa i na kaikuahine o kaua, a laila, na'u e kii a loaa iloko o ka hale, a olelo aku wau e lawe ia oe i kane hoao nana e like me kou makemake."

A no keia olelo a kona Kuhina, alaila, ua hoopihaia ko ke Alii naau i ka olioli, no ka mea, ua lohe kela ia Kauakahialii i ka loaa ana i ua wahi kanaka nei o Laieikawai, i hiki ai i kai o Keaau, nolaila i hooholo koke ai o Aiwohikupua i olelo ae mamuili o ke koi a ua wahi kanaka nei.

Ia manawa, kena koke ae la o Aiwohikupua ia Mailepakaha, hele aku la a ku ma ka puka o ka Halealii; kuu aku la i kona aala, a hikilele mai la ko Laieikawai hiamoe, honi hou ana no i ke ala. I hou aku keia i kahi kahu, "Eia hou no keia ala, he wahi ala nohea koi keia."

Olelo hou aku kahi kahu, "Kaheaia o Waka."

LAIEIKAWAI: "E Waka, e Waka----e."
WAKA: "E---o, heaha kau o ka po e ala nei?"
LAIEIKAWAI: "Eia la he ala, he ala okoa hoi keia, aole hoi i like me na ala mua iho nei, he ala maikai keia, he ala nohea, eia la i ka houpo i ka manawa o maua."
WAKA: "Aole na he ala e, o Mailepakaha aku la o ke kaikuahine aala o Aiwohikupua i kii mai la ia oe i wahine oe, i kane ia; o ke kane ia moeia."
LAIEIKAWAI: "Ka! aole au e moe ia ia, ina i kii mai kekahi mea e ia'u, aole no wau e ae ana! Mai hoomoe hou oe ia'u ia Aiwohikupua."

A lohe o Aiwohikupua, a me kona Kuhina i keia hoole hou ana o Laieikawai, i aku ua Kuhina nei ona, "E kuu Haku, pale ka pono! aohe pono i koe, hookahi no pono o ka hoi wale no koe o kakou; kaukai aku nei hoi ka pono i ko kaikuahine muli la hoi, i ole ae hoi ia lakou, ia'u aku la hoi, i lohe aku nei ka hana, e hoole loa ae ana no kela, me ka nuku maoli ae la no i ke kupunawahine; a eia nae hoi ka'u wahi olelo i koe ia oe, o ka olelo no auanei ka'u, o ka ae no kau."

"Oleloia ana," wahi a Aiwohikupua, "a i ike aku au he kupono i ka ae, alaila ae aku, i na he kupono ole, aole no au e ae aku."

"E kii kaua ma o o ke kupunawahine la," wahi a ua Kuhina nei, "e noi aku ia ia, malia o ae mai kela."

Olelo aku o Aiwohikupua, "Aole a kakou hana i koe, ua pau, eia wale no ka olelo i koe, o na kaikuahine o kaua, e noho lakou i ka nahelehele nei, no ka mea, aohe a lakou waiwai."

Alaila, huli aku la o Aiwohikupua a olelo aku la i na kaikuahine, "E noho oukou, ua nele ae la no ka'u mea i makemake ai e lawe mai ia oukou, o ka nahele no nei noho iho." Ke hele aku nei e maamaama.

A pau ka Aiwohikupua olelo ana i na kaikuahine; kulou like iho la ke poo o na kaikuahine i kahi hookahi, e uwe ana.

Kaha aku la o Aiwohikupua ma iho, kahea aku la o Kahalaomapuana, ke kaikamahine muli loa, i aku la, "E laua la! ku iho, e lohe mua makou i Kauai, e lawe ana oe a haalele ia makou i' keia wahi, i na aole makou e hiki mai. Pono no la hoi ia, ina owau kekahi i kii aku nei ia Laieikawai, a nele ana la hoi, alaila, pono kau haalele ana ia'u, pau pu no o ka mea i hewa, a me ka mea hewa ole. Aole oe he malihini ia'u, ia'u wale no e ko ai kau mau mea a pau."

A lohe o Aiwohikupua i keia olelo a kona kaikuahine opio, hoohewa iho la oia ia ia iho.

Kahea mai la o Aiwohikupua i ke kaikuahine opiopio, Iho mai kaua, ou mau kaikuaana ke noho aku."

"Aole wau e hiki aku," wahi a kona kaikuahine opiopio, "aia a pau loa makou i ka hoi pu me oe, alaila, hoi aku au."


Mokuna I ] Mokuna II ] Mokuna III ] Mokuna IV ] Mokuna V ] Mokuna VI ] Mokuna VII ] Mokuna VIII ] [ Mokuna IX ] Mokuna X ] Mokuna XI ] Mokuna XII ] Mokuna  XIII ] Mokuna XIV ] Mokuna XV ] Mokuna XVI ] Mokuna XVII ] Mokuna XVIII ] Mokuna XIX ] Mokuna XX ] Mokuna XXI ] Mokuna XXII ] Mokuna XXIII ] Mokuna XXIV ] Mokuna XXV ] Mokuna XXVI ] Mokuna XXVII ] Mokuna XXVIII ] Mokuna XXIX ] Mokuna XXX ] Mokuna XXXI ] Mokuna XXXII ] Mokuna XXXIII ] Mokuna XXXIV ]