Mokuna XXI

Ninau aku o Malio ia Halaaniani, "Heaha kau moe?"

I aku la o Halaaniani, "Aole a'u wahi moe, i ka hiamoe ana no, o ke oki no ia, aole wau i loaa wahi moe iki a puoho wale ae la."

Ninau aku la hoi i Halaaniani i kona kai kuahine, "Pehea hoi oe?"

Hai mai la kona kaikuahine, "Owau ka mea moe; ia kaua no i moe iho nei, hele aku nei no kaua a ma nahelehele, moe oe i kou puhalaau, a owau no hoi ma ko'u puhalaau; nana aku nei ko'u uhane i kekahi wahi manu e hana ana i kona punana, a pau, lele aku nei no ua manu nei ana i kona punana a pau, lele aku nei no ua manu nei nana ka punana a nalowale. A mahope, he manu okoa ka manu nana i lele mai a hoomoe i ua punana nei, aole nae wau i ike i ka lele ana'ku o ka manu hope nana i hoomoe ua punana nei, a puoho wale ae la wau, aole noi hoi i ikeia ka hoi hou ana mai o ka manu nana ka punana."

A no keia moe, ninau aku la o Halaaniani, "A heaha iho la ke ano o ia moe?"

Hai aku la kona kaikuahine i ke ano oiaio o ua moe la, "E pomaikai io ana no oe, no ka mea, o ka manu mua nona ka punana, o Kekalukaluokewa no ia, a o ka punana, o Laieikawai no ia, a o ka manu hope nana i hoomoe ka punana, o oe no ia. Nolaila, ma keia kakahiaka, e lilo ana ka wahine a olua ia oe. Ia Waka e hoouna ae ai ia Laieikawai maluna o ka eheu o na manu, no ka hoao me Kekalukaluokewa; uhi mai auanei ka noe a me ke awa, a mao ae, alaila, a ikeia'ku ekolu oukou e ku mai ana ma kuanalu, alaila, e ike auanei oe he mana ko'u e uhi aku maluna o Waka, a ike ole oia i ka'u mea e hana aku ai nou; nolaila, e ku kaua a hele aku ma kahi e kokoke aku ana i kahi e hoao ai o Laieikawai."

A pau ka hoike ana a Malio i ke ano o ke ia mau mea, iho aku la laua a ma kahi kupono ia laua e noho ai.

O Malio nae, he hiki ia ia ke hana i na hana mana; a oia wale no kona kumu i hoano ai.

Ia laua i hiki aku ai ma Keaau, ike aku la laua ia Kekalukaluokewa e au ae ana i ka heenalu.

Olelo aku la o Malio ia Halaaniani, "E hoolohe oe i ka'u, ina i hiki oukou ma kulana heenalu, a hee oukou i ka nalu, mai hoopae oe, e hoomake oe i kou nalu, pela no oe e hoomake ai a hala na nalu eha o ko laua hee ana, a i ka lima o ka nalu, oia ko laua nalu pau. Malie o hoohuoi laua i kou pae ole, ninau iho i ke kumu o kou pae ole ana, alaila nai aku oe, no ka maa ole i ka hee ana o ka nalu po kopoko, a i ninau mai i kau nalu loihi e hee ai, alaila hai aku oe o Huia. Ina i maliu ole mai kela i kau olelo, a hoomakaukau laua e hee i ko laua nalu pau, ia laua e hee ai, alaila hopu aku oe i na wawae o Laieikawai, i hee aku o Kekalukaluokewa oia wale. A lilo ia oe kela wahine, alaila ahai oe i ka moana loa, nana mai oe ia uka nei, e au aku ana o Kumukahi iloko o ka ale, alaila o ke kulana nalu ia, alaila pule aeoe ma kuu inoa, a na'u no e hoouna aku i nalu maluna o olua, o kou nalu no ia ko kou makemake, lilo loa ia oe."

Ia laua no e kamailio ana i keia mau mea, uhi ana ka noe a Waka maluna o ka aina. Ia manawa, kui ka hekili, aole aia o Laieikawai ma kulana nalu, na Waka ia. Kui hou ka hekili, o ka lua ia, na Malio ia. I ka mao ana ae o ka noe, aia ekolu poe e lana ana ma kulana nalu e ku ana, a he mea haohao ia ia uka i ka nana aku.

E like me ke kauoha a Waka i kana moopuna, "Aole e olelo i na mea e ae, a laa ka ihu ia Kekalukaluokewa, alaila olelo i na mea e ae." Ua hoolohe no kana moopuna i ke kauoha a ke kupunawahine.

A ia lakou ekolu ma kulana heenalu, aole kekahi leo i loheia iwaena o lakou.

I ke ku ana o ka nalu mua, olelo mai o Kekalukaluokewa, "Pae kakou." Ia manawa, hoomoe like lakou i na papa o lakou, make iho la o Halaaniani, pae aku laua la, oia ka manawa i laa ai ka ihu o Laieikawai ia Kekalukaluokewa, e like me ke kauoha a ke kupunawahine.

Ekolu nalu o ka hee ana o lakou, a ekolu no hoi ka pae ana o Laieikawai ma, a e kolu no hoi ka make ana o Halaaniani.

I ka ha o ko laua nalu pae, akahi no a loaa ka ninau a Laieikawai ia Halaaniani, me ka i aku, "Heaha kou mea e pae ole nei?" Aha nalu, aole ou pae iki, heaha la ke kumu o kou pae ole ana?"

"No ka maa ole i ka nalu pokopoko," wahi a Halaaniani, "no ka mea, he nalu loloa ko'u e hee ai."

Hai aku la keia e like me ke kauoha a kona kaikuahine.

I ka lima o ka nalu, oia ka nalu pau loa o Laieikawai me Kekalukaluokewa.

Ia Kekalukaluokewa me Laieikawai i hoomaka ai e hoomoe aku i ka nalu, e hopu aku ana o Halaaniani ma na kapuai o Laieikawai, a lilo mai la ma kona lima, lilo aku la ka papa heenalu o Laieikawai, pae aku la nae o Kekalukaluokewa a kau a kahi maloo.

I kela manawa i lilo aku ai o Laieikawai ma ka lima o Halaaniani, olelo aku la ia Halaaniani, "He mea kupanaha, ia oe no ka pae ole ana wau, a lilo aku la ko'u papa."

I aku o Halaaniani, "He lilo no ka papa ou o ka wahine maikai, he kanaka ka mea nana e lawe mai."

Ia laua no e olelo ana no keia mau mea, laweia mai la ka papa heenalu o Laieikawai a hiki i kahi o laua e ku ana.

I aku o Laieikawai ia Halaaniani, "Auhea kau nalu o kau aua ana iho nei ia'u?"

A no keia ninau a ke Alii wahine, au aku la laua, ia manawa a laua e au ana, hai aku la o Halaaniani i kana olelo imua o ke Alii wahine "Ma keia au ana a kaua, mai alawa oe i hope, imua no na maka, aia no ia'u kulana nalu, alaila hai aku au ia oe."

Au aku la laua a liuliu loa komo mai la iloko o Laieikawai ka haohao; ia manawa, pane aku oia, "Haohao ka nalu au e ke kane, ke au aku nei kaua i kahi o ka nalu ole, eia kaua i ka moana lewa loa, ke hai ka nalu i keia wahi, he mea kupanaha, he ale ka mea loaa i ka moana loa."

I aku o Halaaniani, "E hoolohe pono loa oe, ma ka'u olelo mua ia oe malaila wale no kaua."

Hoolohe aku la no o Laieikawai ma ma olelo a kona hoa heenalu.

Ia au ana a laua a hiki i kahi a Halaaniani e manao ai o kulana nalu ia, alaila, olelo aku la o Halaaniani i kona hoa heenalu, "Nana ia o uka."

Pane aku o Laieikawai, "Ua nalo ka aina, ua hele mai nei o Kumukahi a onioni i ka ale."

"O kulana nalu keia," wahi a Halaaniani, "Ke olelo aku nei au ia oe, ina i haki ka nalu mua, aole kaua e pae ia nalu, a i ka lua o ka nalu aole no e pae, a i ke kolu o ka nalu, o ka nalu ia o kaua e pae ai. I haki ka nalu, a i kakala, a i oia oe, mai haalele oe i ka papa o ka mea no ia nana e hoolana; ina e haalele oe i ka papa, alaila aole oe e ike ia'u."

A  pau ka laua kamailio ana no keia mau olelo, pule aku la o Halaaniani i ko laua akua ma ka inoa o kona kaukuahine e like me ka Malio kauoha mua.

Pule aku la o Halaaniani a hiki i ka hapalua o ka manawa; ku ana ua nalu, hoomau aku la oia i ka pule a hiki i ka Amama ana. Ku hou ana ua nalu, o ka lua ia, aole i upuupu iho, opuu ana kahi nalu.

Ia wa kahea mai o Halaaniani i kona hoa, "Pae kaua."

Ia manawa, hoomoe koke o Laieikawai i ka papa, o ka pae aku la no ia, ma ke kokua aku o Halaaniani.

I kela manawa, aia no o Laieikawai iloko o ka halehale poipu o ka nalu, a i ka haki maikai ana o ka nalu, i alawa ae ka hana o Laieikawai, aole o Halaaniani me ia. I alawa hou aku o Laieikawai, e kau mai ana o Halaaniani ma ka pea o ka nalu, ma kona akamai nui. Ia manawa ka hoomaka ana o Laieikawai e haawi ia ia iho ia Halaaniani.

Hoi aku la laua mai ko laua heenalu ana, me ka ike mai no o Waka i ko laua hee aku, ua kuhi nae o Kekalukaluokewa ko Laieikawai hoa hee nalu.

A o Malio, ke kaikuahine o Halaaniani, ua ikeia ma kona kuanoo moolelo, he hiki ia ia ke hana i na hana mana he nui, ma ka Mokuna XXII a me ka Mokuna XXIII e ike ai kakou i ka nui o kana mau hana mana.


Mokuna I ] Mokuna II ] Mokuna III ] Mokuna IV ] Mokuna V ] Mokuna VI ] Mokuna VII ] Mokuna VIII ] Mokuna IX ] Mokuna X ] Mokuna XI ] Mokuna XII ] Mokuna  XIII ] Mokuna XIV ] Mokuna XV ] Mokuna XVI ] Mokuna XVII ] Mokuna XVIII ] Mokuna XIX ] Mokuna XX ] [ Mokuna XXI ] Mokuna XXII ] Mokuna XXIII ] Mokuna XXIV ] Mokuna XXV ] Mokuna XXVI ] Mokuna XXVII ] Mokuna XXVIII ] Mokuna XXIX ] Mokuna XXX ] Mokuna XXXI ] Mokuna XXXII ] Mokuna XXXIII ] Mokuna XXXIV ]