Mokuna XXIV

Ia manawa nae ana i hiki aku ai, lohe iho la o Halaaniani, he la nui no Kekalukaluokewa, he la hookahakaha, no ka hoao o Laielohelohe me ua Kekalukaluokewa nei. A maopopo iho la ia Halaaniani ka la hookahakaha o na'lii, hoi aku la oia a hai aku i kona kaikuahine no keia mea.

Ia Malio i lohe ai, olelo ae ka oia i kona kaikunane, "A hiki i ka la hookahakaha o Kekalukaluokewa me Laielohelohe, oia ka la e lilo ai o Laielohelohe ia oe."

A he mea mau hoi i na kaikuahine o Aiwohikupua ka iho i kai o Keaau e hoohalua ai no ka lakou kane, no ka make a make ole paha.

I ua mau kaikuahine nei o Aiwohikupua e iho ana i Keaaau, lohe lakou he la nui no Kekalukaluokewa me Laielohelohe.

I ke kokoke ana aku i ua la nui nei, iho aku la o Waka mai Paliuli aku e halawai me Kekalukaluokewa a olelo aku la o Waka ia Kekalukaluokewa: "Apopo, i ka puka ana o ka la, e kuahaua oe i na kanaka a pau, a me kou alo alii e hele aku ma kahi au i hoomakaukau ai no ka hookahakaha, malaila e akoakoa ai na mea a pau. Ia manawa e hele aku oe e hoike mua ia oe, a kokoke aku i ke awakea, alaila, e hoi oe i kou hale; aia a hiki aku mahope iho o ka auina la, ia manawa, e hoouhi aku wau i ka noe maluna o ka aina, a maluna hoi o kahi e akoakoa ai na kanaka.

"Aia a hoomaka mai ke poi ana o ka noe na ka aina, alaila, e kali oe ia wa, a lohe oe i ka leo ikuwa a na manu a haalele wale; kali hou aku oe ia wa, a lohe hou oe i ka leo ikuwa hou o na manu a haalele wale.

"A mahope oia manawa, e hoopau aku no wau i ka noe maluna o ka aina. Alaila, e nana oe ia uka o Paliuli, i pii ka ohu a uhi iluna o na kuahiwi, ia manawa e uhi hou ana ka noe e like me mamua.

"E kali oe ia manawa, ina e lohe oe i ke keu a ka Alae, a me ka leo o ka Ewaewaiki e hoonene ana. Ia manawa, e puka oe mai ka hale nei aku, a ku mawaho o ke anaina.

"Hoolohe oe a e kupinai ana ka leo o na manu Oo a haalele, alaila, ua makaukau wau e hoouna mai ia Laielohelohe.

"Aia kupinai mai ka leo i na Iiwipolena, alaila, aia ko wahine ma ke kihi hema o ka aha. A ma ia hope koke iho oia manawa, e lohe auanei oe i ka leo o na Kahuli e ikuwa ana, ia manawa e hui ai olua ma ke kaawale.

"Ia olua e hui ana, hookahi hekili e kui ia manawa, nakolo ka honua, haalulu ka aha a pau. Ia manawa, e  hoouna aku wau ia olua maluna o na manu, a mao ae ka ohu a me ka noe, aia olua e kau aku ana iluna o na manu me kou olua nani nui. Ia manawa e ku ai ka makaia o Laieikawai, i ike ai oia i kona hilahila a holo aku me he pio kauwa la."

A pau keia mau mea, hoi aku la o Waka iuka o Paliuli.

Mamua iho nei, ua oleloia ua hiki aku o Halaaniani i Keaau, e ike i ka pono o kana wahine (Laieikawai), a ua oleloia no hoi, ua lohe oia he la hookahakaha no Kekalukaluokewa me Laielohelohe.

I kela la a Waka i hiki ai i Keaau e halawai me Kekalukaluokewa, e like me ka kakou ike ana maluna ae.

Oia no ka la a Malio i olelo aku ai ia Halaaniani e hookmakaukau no ka iho e ike i ka la hookahakaha o Laielohelohe ma; me ka i aku nae o Malio i kona kaikunane, "Apopo, i ka la hookahakaha o Laielohelohe me Kekalukaluokewa, ia manawa e lilo ai o Laielohelohe ia oe, no laua auanei ka hekili ekui, a mao ae ka ohu a me ka noe, alaila, e ike auanei ka aha a pau, o oe a me Laielohelohe ke kau pu mai iluna o ka eheu o na manu."

I ke kakahiaka nui o kekahi la ae, oia hoi ka la hookahakaha o ua mau Alii nei, kiiia aku la o Kihanuilulumoku, a hele mai la imua o na kaikuahine o Aiwohikupua kona mau kahu nana e malama.

A hiki mai la ua moo nui nei, olelo aku la o Kahalaomapuana, "I kiiia aku nei oe e lawe ae oe ia makou i kai o Keaau, e nana makou i ka la hookahakaha o Kekalukaluokewa, aia a hiki i ka auina la a mahope iho oia manawa e kii mai oe a iho aku kakou."

Hoi aku la o Kihanuilulumoku, a hiki i ka manawa i kauohaia'i, a hele mai la.

I ua moo nei i hoomaka ai e hele mai imua o kona mau Haku, aia hoi, ua uhi paaia ka aina i ka noe mai uka o Paliuli a puni ka aina; aka, aole i wikiwiki o Kihanuilulumoku i ka lawe i kona mau Haku, no ka mea, ua maopopo no ia Kuhanuilulumoku ka manawa e hui ai na'lii.

A ike o Kekalukaluokewa i keia noe i uhi mua mai maluna o ka aina, alaila, hoomanao ae la ia i ke kauoha a Waka.

Kakali hou aku la no oia i ka hoailona i koe. Mahope iho oia manawa, lohe ae la kela i ka leo o ka Ewaewaiki a me ke Kahuli, ia manawa, puka aku la o Kekalukaluokewa mai kona hale aku a ku ma waho ka aha, ma kahi kaawale.

I kela manawa, oia ka manawa a Kihanuilulumoku i kuu aku ai i kona alelo i waho i noho iho ai o Laieikawai me na kaikuahine o Aiwohikupua.

A i ke kui ana o ka leo o ka hekili, uhi ka ohu a me ka noe, a i ka mao ana ae, i nana aku ka hana o ka aha, aia o Laielohelohe me Halaaniani e kau mai ana i luna o na manu.

Ia manawa no hoi, ikeia mai la o Laieikawai me na kaikuahine o Aiwohikupua e kau mai ana iluna o ke alelo o Kihanuilulumoku ka moo nui o Paliuli.

Ia lakou i hiki ai i kela manawa hookahi me na mea nona ka la hookahakaha; aia hoi ua ike aku la o Laieikawai ia Halaaniani aole i make, alaila, hoomanao ae la oia i ka olelo wanana a Kahalaomapuana.

I kela manawa a Kekalukaluokewa i ike aku ai e kau mai ana o Halaaniani me Laielohelohe iluna o na manu, alaila, manao ae la o Kekalukaluokewa i kona nele ia Laielohelohe.

Ia manawa, pii aku la o Kekalukaluokewa iuka o Paliuli, e hai aku i keia mea ia Waka.

A hai aku la o Kekalukaluokewa ia Waka i keia mau mea, "Ua lilo o Laielohelohe ia Halaaniani, aia oia ke kau pu la me Halaaniani i keia manawa."

I mai la o Waka, "Aole e lilo ia ia, aka, e iho aku kaua a kokoke aku wau i ka aha, ina ua haawi aku oia i kona ihu e honi aku ia Halaaniani, ka mea a'u i kauoha aku ai aole e lilo i ka mea e ae, a ia oe wale no e laa'i ka ihu o kuu moopuna, a laa pu no hoi me kona kino, alaila, ua nele kaua i ka wahine ole, alaila, e lawe aku oe ia'u i ka lua me ko minamina ole. Aka hoi, ua hoolohe aku la ia i ka'u kauoha, aole e lilo i kakahi mea e ae, aole no hoi e lilo ka leo ma kona pane ole aku ia Halaaniani, alaila, ua wahine no oe, ua hoolohe no kuu moopuna i ka'u olelo."

Ia laua i kokoke e hiki aku, hoouna aku la o Waka i ka noe a me ka ohu maluna o ka aha, a ike ole kekahi i kekahi.

Ia manawa i hoouna aku ai o Waka ia Kekalukaluokewa maluna o na manu, a i ka mao ana ae o ka noe, aia hoi e kau pu mai ana o Laielohelohe me Kekalukaluokewa iluna o na manu, alaila, uwa ae la ke anaina kanaka a puni ka ha, "Hoao na'lii e! hoao na'lii e!!"

A lohe o Waka i keia pihe uwa, alaila, hiki mai la o Waka imua o ka aha, a ku mai la iwaenakonu o ke anaina, a hoopuka mai la i olelo hoohilahila no Laieikawai.

A lohe o Laieikawai i keia leo hoohilahila a Waka ia ia, walania iho la kona naau, a me na kaikuahine pu kekahi o Aiwohikupua, ia manawa, lawe aku la ke alelo o Kihanuilulumoku ia lakou a noho iuka o Olaa, oia ka hoomaka ana o Laieikawai e hoaaia i kona hilahila nui no ka olelo a Waka, a hele pu no hoi me kona mau hoa.

I kela la, hoao ae la o Kekalukaluokewa me Laielohelohe, a hoi aku la iuka o Paliuli a hiki i ko lakou hoi ana i Kauai. A lilo iho la a Halaaniani i mea nele loa, aole ona kamailio i koe.

A ma ko ke Alii kane manaopaa, e hoi no i Kauai, lawe ae la oia i kana wahine, a me ko laua kupunawahine i Kauai, o na kanaka pu me lakou.

A makaumakau lakou e hoi, haalele lakou ia Keaau, hiki mua lakou i Oahu nei, ma Honouliuli, a lawe ae la ia Kapukaihaoa me lakou i Kauai, a hiki lakou i Kauai, ma Pihanakalani, a ili ae la ka hooponopono o na aina, a me ke aupuni ia Kapukaihaoa, a hooliloia iho la o Waka oia ke kolu o ka hooilina o ka noho alii.

(Ma keia wahi, e kamailio kakou no Laieikawai, a me kona loaa ana i la Makaula ia Hulumaniani.)

Ia Laieikawai ma ma Olaa, e noho ana no oia me kona nani, aka, o ka mana noho iluna o ka eheu o na manu, oia ka mea i kaawale mai o Laieikawai aku, koe no nae kekahi mau kahiko e ae, a me kekahi mau hoailona alii ia ia, mamuli o ka mana i loaa i na kaikuahine o Aiwohikupua, mai a Kihanuilulumoku ae.


Mokuna I ] Mokuna II ] Mokuna III ] Mokuna IV ] Mokuna V ] Mokuna VI ] Mokuna VII ] Mokuna VIII ] Mokuna IX ] Mokuna X ] Mokuna XI ] Mokuna XII ] Mokuna  XIII ] Mokuna XIV ] Mokuna XV ] Mokuna XVI ] Mokuna XVII ] Mokuna XVIII ] Mokuna XIX ] Mokuna XX ] Mokuna XXI ] Mokuna XXII ] Mokuna XXIII ] [ Mokuna XXIV ] Mokuna XXV ] Mokuna XXVI ] Mokuna XXVII ] Mokuna XXVIII ] Mokuna XXIX ] Mokuna XXX ] Mokuna XXXI ] Mokuna XXXII ] Mokuna XXXIII ] Mokuna XXXIV ]