Mokuna XI

I loko o keia kaukau hope loa a Kahalaomapuana, ua hoopihaia ko Aiwohikupua naau i ke aloha nui; a kahea ae la oia e hooemi hope na waa, aka, ua hala hope loa o Kahalaomapuana i hope, no ka ikaika loa o ka holo o na waa; a i ka wa i huli hope ai na waa e kii hou i kona kaikuahine, aole nae i loaa.

(Maanei e waiho iki i ke kamailio ana no Aiwohikupua, e pono ke kamailio hou no kona mau kaikuahine; alaila, e kamailio hou no Aiwohikupua.)

Ia manawa a Aiwohikupua ma i haalele aku ai i na kaikuahine ma Honolii, a lawe pu aku ia Kahalaomapuana; nui loa iho la ke aloha, a me ka uwe ana no ko lakou kaikaina, ua oi aku ka lakou aloha ia Kahalaomapuana, mamua o ko lakou aloha i ko lakou mau makua, a me ka aina.

Ia lakou no e uwe ana, hoea mai ana o Kahalaomapuana ma ka pali mai, alaila, ua kuuia ka naau kaumaha i kona mau kaikuaana.

A hui ae la lakou me ko lakou kaikaina, a hai aku la oia i kana hana, a me ke kumu o kona hoi ana mai e like me ka mea i olelo muaia ae nei ma keia Mokuna.

A pau ka lakou kamailio ana no keia mau mea, kuka iho la lakou i ka pono o ko lakou noho ana, a hooholo ae la lakou e hoi hou lakou i Paliuli. 

Mahope iho o ko lakou kuka ana no lakou iho, haalele lakou ia Honolii, hoi aku la a uka o Paliuli, ma kahi e kokoke aku ana i ka hale o Laieikawai, a nui na la o ko lakou imi ana i mea e ike aku ai no ke Alii wahine o Paliuli, aole loaa.

Iloko o kela mau la kuka o lakou, aole i pane iki ko lakou kaikaina, a no ia mea, olelo aku kekahi o kona mau kaikuaana, "E Kahalaomapuana, o makou wale no ia e noonoo nei i mea no kakou e ike aku ai ia Laieikawai, aole nae he loaa; malia paha, aia ia oe kekahi mea e hiki ai, e olelo ae oe."

"Ae," wahi a ko lakou kaikaina, "e ho-a kakou i ahi ma kela po keia po, a e oli aku ka hanau mua, alaila, i ka muli iho, pela a pau kakou, i hookahi no olioli ana a ka mea hookahi ma ka po, alaila, ia'u ka po hope loa; malia paha o lilo ka a-a mau ana a ke ahi i na po a pau i mea no ke Alii e uluhua ai, alaila, hele mai e nana ia kakou, alaila, pela paha e ike ai kakou ia Laieikawai."

A ma keia olelo a Kahalaomapuana, ua pono ia imua o lakou.

I ka po mua, ho-a ae la lakou i ahi, a ia Mailehaiwale ke oli ana ia po, e like me ka lakou hooholo like ana. A i kekahi po mai ia Mailekaluhea, pela mau lakou i hana ai a hala no po eha, aole nae i loaa ia Laieikawai ka hoouluhuaia, ua lohe no nae ke Alii wahine i ke oli, a ua ike no hoi i ka a-a mau ana a ke ahi; a heaha la ia mea i ke Alii wahine.

I ka lima o ka po, oia ko Kahalaomapuana po, o ka hope loa no hoi ia; ho-a iho la ke ahi, a ma ka waenakonu o ka po, hana iho la o Kahalaomapuana he pu la-i, a hookani aku la.

Iloko oia manawa, akahi no a komo iloko o Laieikawai ka lealea no kela leo e kani nei, aole nae i hoouluhuaia ke Alii wahine. A ma ka pili o ke ao, hookani hou aku la o Kahalaomapuana i kana pu la-i e like me ke kani mua ana, alaila, ua lilo iho la no ia i mea lealea no ke Alii; elua wale no puhi ana a Kahalaomapuana ia po.

I ka lua o ka po, hana hou no o Kahalaomapuana i kana hana; ma ka pili nae o ke ahiahi kana hoomaka ana e hookani, aole nae i uluhua ke Alii.

Ma ka pili o ka wanaao oia po no, ka lua ia o ka hookani ana. Ia manawa, ua hoouluhuaia ko Laieiawai manawa hiamoe; a o ka oi no hoi keia o ka po lealea loa o ke Alii.

A no ka uluhua o Laieikawai kena ae la oia i kona wahi kahu e hele e nana i kahi i kani mai ai keia mea kani.

Ia manawa, puka ae la ua wahi kahu nei o ke Alii iwaho o ka Halealii, a ike aku la i ke ahi a ua poe kaikamahine nei e aa mai ana, hookolo aku la oia a hiki i kahi o ke ahi e a ana, ma ke kaawale nae keia kahi i ku aku ai me ka ike ole mai a lakou la ia ianei.

A ike meia, hoi aku la a ia Laieikawai, ninau mai la ke Alii.

Hai aku la kahi kahu i kana mea i ike ai, mamuli o ka ninau a ke Alii, "Ia'u i puka aku ai mai ka hale aku nei, ike aku ka wau he ahi e aa mai ana, hele aku nei wau a hiki, a ma ke kaawale ko'u ku ana aku, me ka ike ole mai o lakou la ia'u. Aia hoi, ike aku la wauhe ahi e aa mai ana, hele aku nei wau a hiki, a ma ke kaawale ko'u ku ana aku, me ka ike ole mai o lakou la ia'u. Aia hoi, ike aku la wau he mau kaikamahine elima, e noho ana a puni ke ahi, he mau kaikamahine maikai wale no lakou, ua like wale no na ano, hookahi nae o lakou wahi mea uuku loa, a nana ka mea kani lealea a kaua e lohe aku nei."

A lohe ke Alii i kela mea, olelo aku la oia i kona kahu, "E kii oe a kahi mea uuku o lakou, olelo aku oe e hele mai ianei, i hana mau ai oia i kana mea hoolealea imua o kaua."

A no keia olelo a ke Alii, hele aku la kahi kahu a hiki i kahi o na kaikamahine, a ike mai la lakou i keia mea, hai aku la oia, "He alele wai i-hoounaia mai nei e kuu Alii e kii mai i kekahi o oukou e like me ka'u mea e manao ai e lawe, nolaila, ka lawe nei wau i kahi mea uuku o oukou e hele e launa pu me kuu Alii e like me kana kauoha."

A laweia aku la o Kahalaomapuana, alaila, ua hoohauoliia ka naau o kona mau kaikuaana, no ka manao no e loaa ana ka pomaikai mahope.

A hiki aku la ua wahi kaikaina nei o lakou imua o Laieikawai.

Ia ia nae i hiki aku ai a ka hale, wehe ae la ke kahu o ke Alii i ka puka o ka Halealii, ia manawa, ua hoopuiwa kokeia ko Kahalaomapuana lunamanao, no ka ike ana aku ia Laieikawai e kau mai ana iluna o ka eheu o na manu e like me kona ano mau, elua hoi mau manu Iiwipolena e kau ana ma na poohiwi o ke Alii, e lu ana i na wai ala lehua ma ke poo o ke Alii.

A no ka ike ana aku o Kahalaomapuana i keia mau mea, a he mea kupanaha ia imua o ke Kaikamahine malihini, haule aku la oia i ka honua me ka nau eehia.

Hele aku la ke kahu o ke Alii, a ninau aku la, "Heaha keia e ke kaikamahine?"

A palua kana ninau ana, alaila, ala ae la ke kaikamahine, a olelo aku la i ke kahu o ke Alii me ka i aku, "E ae mai oe ia'u e hoi au me ou kaikuaana, ma kahi i loaa ai wau ia oe, no ka mea, ua eehia wau i ka maka'u no ke ano e loa o kau Alii."

Olelo mai la ke kahu o ke Alii, "Mai maka'u oe, mai hopohopo, e ku oe a e komo aku e halawai me kuu Alii e like me kana kauoha ia oe."

"He maka'u," wahi a ke kaikamahine.

A lohe mai la ke Alii i ka laua haukamumu ala ae la oia a hea aku la ia Kahalaomapuana, alaila, ua hoopauia ko ke kaikamahine naau kaumaha, a komo aku la ka malihini e launa me ke Alii.

I mai la o Laieikawai, "Nau anei ka mea kani lealea i kani mai ai i kela po, a me keia po?"

"Ae, na'u," wahi a Kahalaomapuana.

"O i ana," wahi a Laieikawai, "hookani ia ana."

Lalu ae la o Kahalaomapuana i kana pu la-i ma kona pepeiao, a hookani aku la imua o ke Alii; alaila, ua hoolealeaia o Laieikawai. Oia ka makamua o ko ke Alii ike ana i keia mea kani.


Mokuna I ] Mokuna II ] Mokuna III ] Mokuna IV ] Mokuna V ] Mokuna VI ] Mokuna VII ] Mokuna VIII ] Mokuna IX ] Mokuna X ] [ Mokuna XI ] Mokuna XII ] Mokuna  XIII ] Mokuna XIV ] Mokuna XV ] Mokuna XVI ] Mokuna XVII ] Mokuna XVIII ] Mokuna XIX ] Mokuna XX ] Mokuna XXI ] Mokuna XXII ] Mokuna XXIII ] Mokuna XXIV ] Mokuna XXV ] Mokuna XXVI ] Mokuna XXVII ] Mokuna XXVIII ] Mokuna XXIX ] Mokuna XXX ] Mokuna XXXI ] Mokuna XXXII ] Mokuna XXXIII ] Mokuna XXXIV ]