blank

Hawaiian Language Dissertations and Theses
at UHM Library, Hawaiian Collection
Compiled by: Lynette Furuhashi, February 1999
Revised by: Krissy Kahikina, March 2006, and Dore Minatodani, September 2006, February 2009
Hawaiian Collection, Special Collections, University of Hawaiʻi at Mānoa Library

HAWAIIAN COLLECTION

Bibliographies and assignment guides

Collections, manuscripts and archives

Databases and indexes

Dissertations and theses

Web links

MORE INFO

How to find Special Collections books

Who may use the Collections

How to request (page) a book

Circulation and fine policy

Hours and availability

How to get to Special Collections in Hamilton Library

Special Collections Reading Room

Special displays and exhibits

Special art

Special librarians and staff

Contact us

 

Special Collections Home

UH Mānoa Library Home


CONTENTS

Dissertations and theses written about the Hawaiian language

Dissertations and theses written about Hawaiian language sources

Dissertations and theses written about Hawaiian chant and mele

Dissertations and theses written about Hawaiian language and education

Theses written about Hawaiian place names

Theses written in ʻōlelo Hawaiʻi

Notes


Dissertations and theses written about the Hawaiian language: 

Author: CABRAL, Jason.
Title: He kālailaina o ke kāhulu pepeke painu me ke kāhulu pepeke kālele ʻākena a me ka ili ʻana o ia mau kāhulu pepeke i loko o nā moʻolelo ʻo Kalapana me Kaluaikoʻolau. (Hawaiian text).
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2004. M.A. (Linguistics).
Subject(s): Hawaiian language relative clauses.
Web:
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1419766
UHM Library call number: CB5 .P46 no.4

Author: CARTER, Gregory Lee.
Title: The Hawaiian copula verbs he, ʻo, and i, as used in the publications of native writers of Hawaiian: a study of Hawaiian language and literature.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1996. Ph.D. (Linguistics).
Subject(s): Hawaiian language grammar. Hawaiian literature history and criticism.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/9713935
UHM Library call number: AC1 .H3 no.3410
UHM Library call number: MICROFICHE D36768

Author: DONAGHY, Keola.
Title: Nā himeni a John Kameaaloha Almeida: he kālailaina hoʻohālikelike me ke kālele ma luna o ka ʻokoʻa o ka puana kamaʻilio a me ka puana hīmeni.
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2003. M.A. (Literature).
Subject(s): Hawaiian language grammar. Songs, Hawaiian intonation. Almeida, John. Composers Hawaii. Hawaiian language intonation. Hawaiian language phonemics. Hawaiian language pronunciation. Native language education.
Web: http://ulukau.org/elib/cgi-bin/library?c=ks7&l=en
UHM Library call number: CB5 .P46 no.3
Author: HAWKINS, Emily A.
Title: Hawaiian sentence structures.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1975. Ph.D. (Linguistics).
Subject(s): Hawaiian language sentence. Hawaiian language case. Hawaiian language grammar.
UHM Library c
all number: AC1 .H3 no.725
Author: HERVEY, Wesley David.
Title: A history of the adaptations of an orthography for the Hawaiian language.
Publisher: University of Oregon. 1968. Ph.D. (Linguistics).
Subject(s): Hawaiian language orthography and spelling.
UHM Library call number: PL6445 .H47

Author: KIMURA, Larry Lindsey.
Title: Nā mele kau o ka māhele mua o ka moʻolelo ʻo 'Hiiakaikapoliopele' na Joseph M. Poepoe: he kālailaina me ke kālele ma luna o nā kuʻinaiwi kaulua. (Hawaiian text).
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2002. M.A. (Literature).
Subject(s): Hawaiian poetry. Hawaiian language grammar. Nawahi, Joseph. Chants, Hawaiian. Hawaiian language orthography and spelling. Hawaiian language texts. Hawaiian literature history and criticism. Native language education.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1411491

UHM Library call number: CB5 .P46 no.2

Author: KONO, Elaine K.
Title: An analysis of certain grammatical elements in the written compositions of seventh and ninth grade students who speak the Hawaiian dialect.
Publisher: University of Denver. 1972. Ed.D. (Education).
Subject(s): English language dialects Hawaii.
UHM Library call number: MICROFILM S01716 item 3

Author: LEE, Alice Keakealani.
Title: A study of the Hawaiian vocabulary of certain groups of preschool children in Hawaii.
Publisher: University of Hawaii (Honolulu). 1937. M.Ed. (Education).
Subject(s): Hawaiian language. Children Hawaii language.
UHM Library call number: LB5 .H3 no.16
UHM Library call number: MICROFICHE D37300
Author: NEWBRAND, Helene Luise.
Title: A phonemic analysis of Hawaiian.
Publisher: University of Hawaii (Honolulu). 1951. M.A. (Speech).
Subject(s): Hawaiian language phonetics. Phonetics.
UHM Library call number: CB5 .H3 no.265

Author: PERREIRA, Hiapokeikikāne Kichie.
Title: Ke kālailai moʻomeheu ʻana i ka moʻolelo hiwahiwa o Kawelo, ka hiapaʻiʻole a ka ikaika, ka mea nāna i hoʻohaʻahaʻa ke ʻoʻoleʻa o Kauahoa, "Ka uʻi o Hanalei." O ka mea nāna ka lāʻau kaulana ʻo Kuʻikaʻa, a nāna ka wahine hoʻolei ʻikoi ʻo Kānewahineikiaoha. (Hawaiian text).
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2002. M.A. (Literature).
Subject(s): Hawaiian language grammar. Hawaiian literature history and criticism. Moolelo hiwahiwa o Kawelo. Hawaiian language orthography and spelling. Hawaiian language texts. Heroes Hawaii Kauai. Legends Hawaii Kauai. Native language and education.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1409078
UHM Library call number: CB5 .P46 no.1 (v.1-v.2)

Author: WILSON, William H.
Title: The O and A possessive markers in Hawaiian.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1976. M.A. (Linguistics).
Subject(s): Hawaiian language grammar.
UHM Library call number: CB5 .H3 no.1215


Dissertations and theses written about Hawaiian language sources:

Author: HOʻOMANAWANUI, Sherilyn Kuʻualoha.
Title: Pele's appeal: Moʻolelo, kaona, and hulihia in "Pele and Hiʻiaka literature" (1860-1928).
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 2007. Ph.D. (English).
Subject(s):
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3288107
UHM Library call number:

Author: MORRIS, Nancy Jane.
Title: Ka Loea Kalaiaina, 1898: a study of a Hawaiian language newspaper as a historical reference source.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1975. M.A. (Pacific Islands Studies).
Subject(s): Loea Kalaiaina. Hawaiian newspapers. American newspapers Hawaii. Hawaii annexation to the United States. Hawaii History 1893-1900.
UHM Library call number:
CB5 .H3 no.1196

Author: NOGELMEIER, Marvin Puakea.
Title: Mai paʻa i ka leo: historical voice in Hawaiian primary materials, looking forward and listening back.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 2003. Ph.D. (Anthropology).
Subject(s): Anthropology. Cultural anthropology. Language, general. History, Asia, Australia and Oceania.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3110025
UHM Library call number: AC1 .H3 no.4405
Author: SILVA, Noenoe K.
Title: Ke kūʻē kūpaʻa loa nei mākou: kanaka maoli resistance to colonization.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1999. Ph.D. (Political Science).
Subject(s): Hawaiians Politics and government. Sovereignty. Government, Resistance to Hawaii. Self-determination, National Hawaii. Hawaii History Autonomy and independence movements. Hawaii Overthrow of the Monarchy, 1893.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/9940629
UHM Library call number: AC1 .H3 no.3841

Dissertations and theses written about Hawaiian chant and mele:
Author: BASHAM, Jennifer J. Leilani.
Title: He puke mele lāhui: nā mele kūpaʻa, nā mele kūʻē a me nā mele aloha o nā kānaka maoli. (Hawaiian and English text).
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 2002. M.A. (History).
Subject(s): History. Hawaiian language.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1411502
UHM Library call number: CB5 .H3 no.3018

Author: CABACUNGAN, Darryl Jose.
Title: Nā mele hou = New chants.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1976. M.A. (English).
Subject(s): Chants, Hawaiian.
UHM Library call number: CB5 .H3 no.1206

Author: DONAGHY, Keola.
Title: Nā himeni a John Kameaaloha Almeida: he kālailaina hoʻohālikelike me ke kālele ma luna o ka ʻokoʻa o ka puana kamaʻilio a me ka puana hīmeni.
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2003. M.A. (Literature).
Subject(s): Hawaiian language grammar. Songs, Hawaiian intonation. Almeida, John. Composers Hawaii. Hawaiian language intonation. Hawaiian language phonemics. Hawaiian language pronunciation. Native language education.
Web: http://ulukau.org/elib/cgi-bin/library?c=ks7&l=en
UHM Library call number: CB5 .P46 no.3

Author: HOʻOMANAWANUI, Sherilyn Kuʻualoha.
Title: Pele's appeal: Moʻolelo, kaona, and hulihia in "Pele and Hiʻiaka literature" (1860-1928).
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 2007. Ph.D. (English).
Subject(s):
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3288107
UHM Library call number:

Author: PERKINS, Leialoha Apo.
Title: The aesthetics of stress in ʻōlelo and oli: notes toward a theory of Hawaiian oral arts.
Publisher: University of Pennsylvania. 1978. Ph.D. (Philosophy).
Subject(s): Chants, Hawaiian history and criticism. Oral tradition Hawaii. Hawaiian language accents and accentuation. Hawaiian language intonation.
UHM Library call number: ML3560 .H3 P46

Author: SILVA, Glenn Paul.
Title: The chanting of traditional Hawaiian mele hula by James Kaʻupena Wong, Jr.: an analysis with emphasis on glides and duration and stress of vowels.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1982. M.A. (Music).
Subject(s): Wong, Kaʻupena. Chants, Hawaiian.
UHM Library call number: CB5 .H3 no.1556
UHM Library call number: MICROFICHE D35934

Author: SOLIS, Ron.
Title: Kekahi mau pule mahiʻai.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1999. M.A. (Religion).
Subject(s): Hawaiian religion. Agriculture Hawaii. Prayers. Hawaiian language texts.
UHM Library call number: CB5 .H3 no.2795
UHM Library call number:
MICROFICHE S38814  

Dissertations and theses written about Hawaiian language and education: 

Author: ANDREWS, Lillie M.
Title: Comparison of Hawaiian language immersion and non-immersion students' responses to popular culture.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1993. M.Ed. (Elementary Education).
UHM Library call number: LB5 .H3 no.397
UHM Library call number: MICROFICHE D34669

Author: DONAGHY, Keola.
Title: Nā himeni a John Kameaaloha Almeida: he kālailaina hoʻohālikelike me ke kālele ma luna o ka ʻokoʻa o ka puana kamaʻilio a me ka puana hīmeni.
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2003. M.A. (Literature).
Subject(s): Hawaiian language grammar. Songs, Hawaiian intonation. Almeida, John. Composers Hawaii. Hawaiian language intonation. Hawaiian language phonemics. Hawaiian language pronunciation. Native language education.
Web: http://ulukau.org/elib/cgi-bin/library?c=ks7&l=en
UHM Library call number: CB5 .P46 no.3

Author: GAUGHEN, Kiaka J.S.
Title: Effects of participating in a Hawaiian language class on Hawaiian adolescents' self-esteem and ethnic identity.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1996. M.Ed. (Counseling and Guidance).
Subject(s): Hawaiian language study and teaching (Secondary). Hawaii. Self-esteem in adolescence Hawaii. Hawaiians ethnic identity. Identity (Psychology). in adolescence Hawaii.
UHM Library call number: LB5 .H3 no.438
UHM Library call number: MICROFICHE D36272  

Author: IOKEPA-GUERRERO, B. Noelani.
Title: E nana i ke kumu. A look at the teacher: a study of the essential competencies of a Punana Leo teacher.
Publisher: University of Southern California. 2004. Ed.D. (Education).
Subject(s): Education. Teacher training. Early childhood.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3155426
UHM Library call number:

Author: KIMURA, Larry Lindsey.
Title: Nā mele kau o ka māhele mua o ka moʻolelo ʻo 'Hiiakaikapoliopele' na Joseph M. Poepoe: he kālailaina me ke kālele ma luna o nā kuʻinaiwi kaulua. (Hawaiian text).
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2002. M.A. (Literature).
Subject(s): Hawaiian poetry. Hawaiian language grammar. Nawahi, Joseph. Chants, Hawaiian. Hawaiian language orthography and spelling. Hawaiian language texts. Hawaiian literature history and criticism. Native language education.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1411491

UHM Library call number: CB5 .P46 no.2

Author: LAU-SMITH, Jo-Anne Ngit-Yung.
Title: Examining family-school partnerships: a case study of parents' perceptions of parental involvement in a Hawaiian language immersion middle school.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 2001. Ph.D. (Philosophy).
Subject(s): Hawaiian language study and teaching (Elementary). Hawaii immersion method. Middle school education parent participation Hawaii. Parents Hawaii attitudes.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3005215
UHM Library call number: AC1 .H3 no.4087
UHM Library call number: MICROFICHE S39357

Author: PERREIRA, Hiapokeikikāne Kichie.
Title: Ke kālailai moʻomeheu ʻana i ka moʻolelo hiwahiwa o Kawelo, ka hiapaʻiʻole a ka ikaika, ka mea nāna i hoʻohaʻahaʻa ke ʻoʻoleʻa o Kauahoa, "Ka uʻi o Hanalei." O ka mea nāna ka lāʻau kaulana ʻo Kuʻikaʻa, a nāna ka wahine hoʻolei ʻikoi ʻo Kānewahineikiaoha. (Hawaiian text).
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2002. M.A. (Literature).
Subject(s): Hawaiian language grammar. Hawaiian literature history and criticism. Moolelo hiwahiwa o Kawelo. Hawaiian language orthography and spelling. Hawaiian language texts. Heroes Hawaii Kauai. Legends Hawaii Kauai. Native language and education.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1409078
UHM Library call number: CB5 .P46 no.1 (v.1-v.2)

Author: SALICE, Barbara Farenga.
Title: Palapala: language, literacy, and learning among native Hawaiian women in Waimanalo, Hawaii.
Publisher: University of Southern California. 1991. Ed.D. (Education).
Subject(s): Women education Hawaii Waimanalo. Native language and education Hawaii Waimanalo. Literacy Hawaii Waimanalo. Hawaiians education. Waimanalo (Hawaii). social conditions.
UHM Library call number: LC1664 .H3 S25 1991a

Author: WAIAʻU, Hawea Desha Brown.
Title: An assessment of the needs of the Hawaiian language teachers of the public secondary schools of Hawaiʻi.
Publisher: University of Michigan. 1990. Ed.D. (Education).
Subject(s): Hawaiian language study and teaching (Secondary).
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/9023498

UHM Library call number: PL6441 .W35 1990a

Author: WARNER, Sam Leonard
Title: I ola ka ʻōlelo i nā keiki: ka ʻapo ʻia ʻana o ka ʻōlelo Hawaiʻi e nā keiki ma ke Kula Kaiapuni.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1996. Ph.D. (Educational Psychology).
Subject(s): Hawaiian language study and teaching (Elementary). immersion method evaluation. Hawaiian language revival.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/9629864
UHM Library call number: AC1 .H3 no.3344
UHM Library call number: MICROFICHE D36237

Author: WRIGHT, Erin Kahunawaikaala.
Title: "Education for the nation": forging indigenous Hawaiian identity in higher education.
Publisher: University of California, Los Angeles. 2003. Ph.D. (Education).
Subject(s): Education. Higher education. Sociology, ethnic and racial studies. Education, bilingual and multicultural.
Web:
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3121160
UHM Library call number: LD791.9.E22 W9313 2003a


Theses written about Hawaiian place names: 

Author: ANDRADE, Carlos L.
Title
: Hāʻena, Ahupuaʻa: Towards a Hawaiian geography.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 2001. Ph.D. (Geography).
Subject(s): Land use Hawaii Hāʻena (Kauai). Land tenure Hawaii Hāʻena (Kauai). Hāʻena (Kauai, Hawaii).
Web:
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3030164
UHM Library call number: AC1 .H3 no.4131
UHM Library call number: MICROFICHE S39534

Author: LOUIS, Renee.
Title
: The Authoritative textualization of Hawaiian place names.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1998. M.A. (Geography).
Subject(s): Names, geographical Hawaii. Cartography Hawaii.
UHM Library call number: CB5 .H3 no.2701
UHM Library call number: MICROFICHE 38359

Author: OLIVEIRA, Katrina-Ann Rose-Marie Kapāʻanaokalāokeola.
Title: ʻOhuʻohu ʻo Kahakuloa kuʻu kulāiwi.
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 1999. M.A. (Geography).
Subject(s): Names, geographical Hawaii. Kahakuloa (Hawaii).
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1395980
UHM Library call number: CB5 .H3 no.2791
UHM Library call number: MICROFICHE S38810

Theses written in ʻōlelo Hawaiʻi: 

Author: BASHAM, Jennifer J. Leilani.
Title: He puke mele lāhui: nā mele kūpaʻa, nā mele kūʻē a me nā mele aloha o nā kānaka maoli. (Hawaiian and English text).
Publisher: University of Hawaiʻi at Mānoa. 2002. M.A. (History).
Subject(s): History. Hawaiian language.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1411502
UHM Library call number: CB5 .H3 no.3018

Author: CABRAL, Jason.
Title: He kālailaina o ke kāhulu pepeke painu me ke kāhulu pepeke kālele ʻākena a me ka ili ʻana o ia mau kāhulu pepeke i loko o nā moʻolelo ʻo Kalapana me Kaluaikoʻolau. (Hawaiian text).
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2004. M.A. (Linguistics).
Subject(s): Hawaiian language relative clauses.
Web:
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1419766
UHM Library call number: CB5 .P46 no.4

Author: DONAGHY, Keola.
Title: Nā himeni a John Kameaaloha Almeida: he kālailaina hoʻohālikelike me ke kālele ma luna o ka ʻokoʻa o ka puana kamaʻilio a me ka puana hīmeni.
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2003. M.A. (Literature).
Subject(s): Hawaiian language grammar. Songs, Hawaiian intonation. Almeida, John. Composers Hawaii. Hawaiian language intonation. Hawaiian language phonemics. Hawaiian language pronunciation. Native language education.
Web: http://ulukau.org/elib/cgi-bin/library?c=ks7&l=en
UHM Library call number: CB5 .P46 no.3

Author: KIMURA, Larry Lindsey.
Title: Nā mele kau o ka māhele mua o ka moʻolelo ʻo 'Hiiakaikapoliopele' na Joseph M. Poepoe: he kālailaina me ke kālele ma luna o nā kuʻinaiwi kaulua. (Hawaiian text).
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2002. M.A. (Literature).
Subject(s): Hawaiian poetry. Hawaiian language grammar. Nawahi, Joseph. Chants, Hawaiian. Hawaiian language orthography and spelling. Hawaiian language texts. Hawaiian literature history and criticism. Native language education.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1411491

UHM Library call number: CB5 .P46 no.2

Author: PERREIRA, Hiapokeikikāne Kichie.
Title: Ke kālailai moʻomeheu ʻana i ka moʻolelo hiwahiwa o Kawelo, ka hiapaʻiʻole a ka ikaika, ka mea nāna i hoʻohaʻahaʻa ke ʻoʻoleʻa o Kauahoa, "Ka uʻi o Hanalei." O ka mea nāna ka lāʻau kaulana ʻo Kuʻikaʻa, a nāna ka wahine hoʻolei ʻikoi ʻo Kānewahineikiaoha. (Hawaiian text).
Publisher: University of Hawaiʻi at Hilo. 2002. M.A. (Literature).
Subject(s): Hawaiian language grammar. Hawaiian literature history and criticism. Moolelo hiwahiwa o Kawelo. Hawaiian language orthography and spelling. Hawaiian language texts. Heroes Hawaii Kauai. Legends Hawaii Kauai. Native language and education.
Web: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1409078
UHM Library call number: CB5 .P46 no.1 (v.1-v.2)

Notes:

Excludes dissertations and theses on pidgin English.

Web pages with URLs beginning with wwwlib.umi.com are available from Proquest Dissertations and Theses. Access through computers outside of the UHM Libraries requires a UH Number or Barcode from a valid UHM Library card, held by UHM students, faculty and staff, and UHM affiliates.

Call numbers are for UHM Library copies. Check Hawaii Voyager for availability.

Diacritical marks are reproduced as they appear on each dissertation's or thesis's title page, and in subject headings as they appear in the catalog record.

 

 

 

 

Copyright © 2004. University of Hawaiʻi at Mānoa. All rights reserved.
http://www2.hawaii.edu/~speccoll/hawaiihlangt.html
Last updated February 2009