Welcome!

"Kung ibig mo akong makilala,
lumipad ka hanggang utak,
sumisid ka hanggang buto,
umilanglang ka hanggang kaluluwa,
hubad ako roon mula ulo hanggang paa
."

"If you wish to know me,
fly up to my brain,
dive deep into my bone,
soar till my soul,
there I am naked from head to sole.
"