Ruth Elynia S. Mabanglo

Courses Taught

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source

Filipino 330

PELIKULANG FILIPINO: SINING AT KASAYSAYAN

(Filipino Film: Art and History)

                                               

Silabus

Click here to download.Deskripsyon ng Kurso | Mga Layunin ng Kurso | Teksto | Pangangailangan ng Kurso | Pagmamarka | Pelikulang Filipino: Sining at Kasaysayan | References

 

Deskripsyon ng Kurso

 

Pag-aaral at pagusuri ng pelikulang Pilipino – kasaysayan, anyo, pag-unlad at ang pagtanaw dito sa kontekstong panlipunan, pangkultura, pilosopikal at estetiko.

 

1.  Mga Layunin ng Kurso

 

Isang sarbey ng pelikulang Pilipino ang kursong ito.  Ang mga estudyante ay inaasahang:

 

·         Matutuhan ang kasaysayan at pag-unlad ng pelikulang Pilipino..

·         Maunawaan at mapahalagahan ang nilalaman ng pelikulang Pilipino.

·         Makilala ang pagkakaiba ng pelikula bilang sining at bilang aliwan (o pagkakaiba ng pelikulang may mataas na uri sa pelikulang komersyal)

·         Matuklasan at masuri ang mga  katangian ng pelikulang Filipino upang mapahalagahan ang kultura, gawi at kaugaling Pilipino na nilalaman noon.

·         Makasusuri ng mga imahe at representasyon ng mga babae, lalaki, “gay” at iba pang uri ng  Pilipino.

·         Makakikilala ang mga taong may kinalaman sa industriya ng pelikula, noon at ngayon.

·         Makatatalakay ng mga  isyung panlipunan, estetiko at etikal na gumigiyagis sa pelikulang Pilipino.

·         Makalilinang ng kakayahan sa pagsasalita at pagsulat sa pamamagitan ng pagsusuri at kritisismo na gumagamit ng mga tanging bokabularyo sa larangan  ng pelikula.

 

II.   Teksto

 

            A.  Iba’t ibang pelikula at dokumentaryo

            B.  Gawaing Pasulat (Activity Sheets) para sa bawat pelikula

            C.  Iba’t ibang klipings

 

III.  Pangangailangan ng Kurso

 

            A.  Paghaharap ng isang maiikling papel na panggawain para sa panonood ng pelikula;

                  pangkatan at indibidwal na presentasyong pasalita; pagsusulat ng

                  pagsusuring pelikula:

 

                        2 pormal na pangkatang presentasyon

                        2 papel na nagsusuri ng pelikula

                        sabmisyon ng 7 activity sheets sa panonood ng pelikula

                        1 mahabang pagsusulit (midterm)

 

            B.  Pagdalo sa klase at pakikilahok sa diskusyon;

 

            C.  Partisipasyon sa “Sa Indayog ng Wika”

 

            D.  Publikasyon ng isang maikling artikulo sa Katipunan Magazin, at

 

            E.  Paglahok sa mga proyekto/gawain ng Katipunan Club

                       

IV.  Pagmamarka

 

            Ibabatay ang marka sa iba’t ibang paraan.  Kritikal ang partisipasyon ng estudyante sa klase. Nararapat tapusin at iharap sa guro ang activity sheet pagkatapos manood.  Taglay ng

activity sheet ang mga tanong na nangangailangang bigyan ng tugong kritikal at analitikal, gayundin ang  pagkompleto ng mga grid o grap; pagbubuod at/o pagpapaikli, kundi man paglilipat ng mga diyalogo sa ibang modalidad.  Iwawasto, tatayahin at mamarkahan ang mga activity sheet at magiging sukatan ng pag-unlad ng kakayahan ng mag-aaral.

 

May panggitnang pagsusulit ang kurso at may pangwakas na presentasyong magkakaloob ng formative evaluation sa progreso ng estudyante. 

 

            Sa kabuuan, hahatiin sa sumusunod na kategorya ang marka:

 

            Partisipasyon sa Klase[1]                                                 40%

            Pangkatan at Indibidwal na presentasyon/papel                  30%

            `Pagsusulit (midterm)                                                       10%

            Indayog ng Wika                                                              10%

            Katipunan (magasin, piknik, etc)                                       10%

            Kabuuan                                                                      100%

 

 

PELIKULANG FILIPINO: SINING AT KASAYSAYAN*

Linggo

Paksa

 

1

(

Kasaysayan ng pelikulang Pilipino:

--Mga ugat ng pelikula: epiko/mito – tradisyonal na ritwal, pasyon at iba pang  pangrelihiyong drama noong panahon ng Espanyol, ang komedya at ang sarsuwela.

 

2

 

Pagpapatuloy ng Kasaysayan ng pelikulang Pilipino

--Ang mga unang taong ng pelikula (1897-1960) – early films [silent features, talkies], the studios, the war years, the popular genres; break up of the studio system; film as art (1961-2000)

3

 

Ang Kasaysayan sa Pelikulang Pilipino

“Rizal sa Dapitan” talakayan; pagsusuri

4

 

Ang Kasaysayan sa Pelikulang Pilipino

“Sakay”, talakayan at pagsusuri

5

 

Ang Kasaysayan sa Pelikulang Pilipino

“Tatlong Taong Walang Diyos”

6

 

PAGLALAGOM,   PANGKALAHATANG   PAGSUSURI

[Paghahanda para sa unang papel]; Pag-uulat

7

 

Ang Katutubong Pilipino sa Pelikula

“Mumbaki”

                                               

Linggo

Paksa

8

 

Ang Lipunang Pilipino sa Pelikula

“Ganito Kami Noon, Paano na Kayo Ngayon”

9

 

Ang Lipunang Pilipino sa Pelikula

“Working Girls”

10

 

Ang Lipunang Pilipino sa Pelikula

“Anak”

11

 

PAGLALAGOM, PANGKALAHATANG PAGSUSURI

Pagtalakay at Pag-uulat  [Paghahanda sa ika-2 papel]

12

 

Katatakutan, Kababalaghan at iba Pa

“Shake, Rattle and Roll”

13

 

Katatakutan, Kababalaghan at iba pa

“Darna at Jing”

14

 

Isyung  Panlipunan

“Dekada 70”

15

PAG-UULAT NG MGA MAG-AARAL

 

16

 

PAG-UULAT NG MGA MAG-AARAL

 

* Maaaring mabago batay sa tema ng klase, focus na naaprubahan sa General Education at sa pangangailangan.

 

References:

A. Books

Bautista, Lualhati.  Bata, Bata, Paano ka Ginawa? –The Screenplay.  Manila: Star Cinema and Cacho Hermanos, 1997.

Brion, Rofel.  Salome: A Filipino Film Script by Ricardo Lee.  Wisconsin: The University of Wisconsin Center for Southeast Asian Studies, 1993.

CCP Encyclopedia of Philippine Art: Volume VII, Philippine Films. Manila: Cultural Center of the Philippines, 1994.

David, Joel.  Fields of Vision: Critical Applications in Recent Philippine Cinema. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1995.

_______.  Wages of Cinema: Film in Philippine Perspective.  Quezon City: University of the Philippines Press, 1998.

_______.  The National Pastime: Contemporary Philippine Cinema.  Pasig, Metro Manila: Anvil Publishing, Inc., 1990.

Del Mundo, Clodualdo A.  Native Resistance: Philippine Cinema and Colonialism, 1898-1941.  Manila: De La Salle University Press, 1998.

_______ And Mike de Leon.  Rizal, Bayaning 3rd World: 2 Dulang Pampelikula.  Manila: De La Salle University Press, 2000.

_______, Gil Jose Quito and Herky del Mundo. Maynila…’Merika, Alyas Raha Matanda: Tatlong Dulang Pampelikula. Manila: De La Salle University Press, 1992.

Guerrero, Rafael Ma. (Ed.).  Readings in Philippine Cinema. Manila: Experimental Cinema of the Philippines. 1983.

Lao, Armando and Fanny Garcia.  Apat na Screenplay. Pasig City: Anvil Publishing, Inc. 1997.

Lumbera, Bienvenido.  Writing the Nation/Pag-aakda ng Bansa. Quezon City: University of the Philippines Press, 2000.

Monaco, James. How to Read a Film: The Art, Technology, Languages, History, and Theory of Film and Media (Revised Edition).  New York and Oxford:  Oxford University Press, 1981.

Reyes, Soledad S.  Pagbasa ng Panitikan at Kulturang Popular. Piling Sanaysay, 1976-1996. Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 1997.

 

B. Articles

 

Dormiendo, Justino.  “Sine Suri” (Movie Analysis)*, articles that appeared in the Filipino Magazin.  Examples”

 

1.  “Dalawang Mukha ng Karnabal sa Pelikula” (Two Faces of Carnival in the Movie), January 18, 1996. p. 28.

2.  “Silang mga Biktima ng Karahasan” (They Who were Victims of Violence), August 12, 1996.  p.36.

3.  “Ilusyon at Realidad sa Isyu ng (S)exploitation” (Illusion and Reality in the Issue of [S] exploitation.  September 30, 1996.  p.36.

4.  “Kamatayan at Pagkabuhay ng Pelikulang Filipino” (Death and Revival of Filipino Films), April 14, 1997.  p.32.

 

C. Videos/DVD/VCD

           

Cultural Center of the Philippines: A Video Documentary on Pelikula (Philippine Film), 1990.

_____.  A Video Documentary on Pelikula: 1897-1960. 1990.

_____.  A Video Documentary on Pelikula: 1961-1992. 1990

 

All the film titles mentioned in the syllabus.

 [1] pagdalo sa klase o atendans;  partisipasyon  sa  mga gawain,  paghaharap  ng  activity  sheets; maiikling pagsusulit;  partisipasyon sa talakayan.

 

* There are tons of these articles that are presently being collected by the Program for this purpose.