Ka Paa Moolelo

-KA WAIHONA PUKE UILA-
ALANA IA NO KA LEHULEHU O KA HONUA NEI

Papa Kuhikuhi

Na Nupepa


Na Kaao
 

Na Moolelo 

Na Mookaao Kuwaho
 

Na Nupepa

~~~~~~~~~~~~~~

No Ka Paa Moolelo 
 
E Leka Mai

Ke Kahu Waihona

HomeKe Kaao o Laieikawai: Ka Hiwahiwa o Paliuli, Kawahineokalaliula

He Kaao o Pikoiakaalala - Ke Keiki akamai i ka Pana

Ka Moolelo o Eleio

Ka Moolelo o Kalelealuaka

Ka Moolelo no Kamaakamahiai

iiii

Hiiakaikapoliopele (Kapihenui)

Ke Au Okoa 

Ka Moolelo Kaao o Hiiaka-i-ka-poli-o-pele (Poepoe)

He Kaao o Kahaokamoku

He Wahi Kaao no Kuapiei - kekahi keiki kaulanao ka papa haahaa loa

Ka Hae Hawaii

He Moolelo no Kamapuaa

Kuokoa Home Rula

Ka Moolelo Hiwahiwa o Kawelo

He Moolelo Kaao No Keaomelemele

Ka Hoku o Hawaii

He Moolelo Kaao no Kepakailiula

He Moolelo no Lonoikamakahiki

He Moolelo Kaao no Kuahailo a me Hinaaukekele

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

He Moolelo Aloha no Pamano