4 Ianuari 1916 - Ka Hoku o Hawaii

HE MOOLELO ALOHA
NO

PAMANO
KE KEIKI HANAU O KAHIKINUI

Ao ka mea hoi nona kela Olelo Kaulana.
(Make no Pamano i ka io pono)


Uliuli kai pali o Kahikinui,
Kokolo mai ka ohu e he ino,
Ike i ka ne a ke kai-e,
O Papaloa i Kahikinui,
Pupuu wale ko’u wahi,
Hi-a wale ka’u moe,
I moe au i Kaniku-e,
I waena konu o ka ino-a,
He ino, he ino aloha ole-e.
PAMANO.

HELU 2.

Mamuli o keia hana a Pamano ma ka puunaue ana i ka waiwai o ke Alii ina ohua o ke alo alii o Kaiuli, ua komo iho la iloko o Waipu kona makuakane hoahanau ka manao ohumu, a ua waiho ia manao ohumu iloko ona, e ohumu ana hoi no ka loaa ole ia ia o ka malo maikai loa, a no ka hooi ole ia o kona haawina kapa, a haawina ai hoi, oiai, ua manao oia no ka pili la hoi o Pamano ia ia, a oia la hoi ke kumu e oi ae ai kana haawina ai imua o na poe e ae. O kekahi no hoi, i kekahi wa i puunaue ia ai ka ai iwaena o na ohua o ke alii, ua manao iho la no o Pamano, aole oia e wa-ia ke haawi oia i ka ai i ka popouwala loliloli i kona pilikoko, ai kahi momona ole no hoi o ka ia ia Waipu, oiai, he pili hoi o Waipu ia ia, a eia ka e lilo ana keia mau hana a Pamano i mea no Waipu e waiho lolii ai ka manao kuhalahala iloko lilo o kona naau, ae ike aku ana no kaua e ka mea heluhelu ma keia mua aku, i ka hoea ana mai o ka mole awaawa o ka manao ohumu iloko o Waipu no kana keiki hoahanau, ao ke keiki ponoi no hoi a kona kaikuahine Lualailua.

I keia manawa e noho ana o Pamano i ke alo alii o Kaiuli, ua lilo ae la no oia i punahele maoli na ke Alii Kaiuli, ai aikane aloha pu no hoi na Kaiuli ame Koolau kana aikane mua. I keia manawa nae a Pamano e noho ana me Kaiuli mauka o Kauhao, aole loa oia i halawai me ke kaikamahine a Kaiuli, oia hoi o Keaka, ao ke kumu o keia ike ole o kekahi, a ia no o Keaka e noho ana ma kai o Mokulau, ao ka hana punahele loa i keia kaikamahine alii a Kaiuli, oia no ka heenalu, a he lealea makemake loa ia no ia e na alii i ke au kahiko o keia aina. I kekahi la ua ulu ae la ka makemake iloko o Pamano e iho i kai o Mokulau i ka hee nalu, oiai ua a’o no hoi oia ia hana ma kona wahi i hanau ia ai, oia hoi o Kahikinui. Mamuli o keia hakui o ka makemake heenalu iloko o Pamano, a mamuli oia makemake, ua kamailio aku la o Pamano, i kana aikane Koolau, no keia makemake heenalu iloko ona. I ka lohe ana no hoi o Koolau i keia makemake heenalu o kana aikane, ua apono pu mai la no oia i keia manao o kana aikane, a ua kamailio aku la nae ia Pamano, e noi pu laua i ke Aikane Alii a laua, oia hoi o Kaiuli ke Alii ai Kalana o Kaupo, a aia hoi a ae maikai mai o Kaiuli ia laua, alaila, hiki hoi ia laua ke hele i ka hee nalu i kai o Mokulau. I keia manawa a Pamano i noi ai ia Koolau, aole loa oia i lohe i ka mea pili i ke kaikamahine alii a Kaiuli, aka, o kana aikane Koolau nae, he kanaka oia i piha i ke kuko no kela kaiakamahine alii a kana aikane Alii Kaiuli, a ua huna no nae oia ia manao iloko ona, a aole no hoi oia i hoike iki aku ia manao kuko wale iloko ona i kana mau aikane. I ka holopono ana o keia makemake iho heenalu o Pamano ma, ua hele aku la laua e noi i ka laua aikane Alii, a ua lilo no hoi ia i mea maikai i ka mano o ke Alii Kaiuli, a ua hookuu mai la oia me ka maikai i kana mau aikane e iho i ka heenalu i kai o Mokulau. O ka manao no o Koolau ma keia iho ana i ka heenalu, oia no ka iho i ka heenalu a hoi mai no i ka uka o Kauhao, kahi hoi o ka laua aikane alii. E nana aku nae hoi kaua i ka hopena o kela huakai heenalu a Pamano ma.

Ua haalele iho la laua nei ia Kauhao, a iho aku la i kai o Mokulau no ka makemake heenalu hoi. I ko laua nei hoea ana aku i kai o Mokulau, ua hele a piha na kanaka i ka iliili kahakai, ae nana ana hoi i ka hee nalu o ke kaikamahine Alii a Kaiuli. He elua wahi e hee ai ka nalu o Mokulau, he okoa no kahi o na makaainana, he okoa no hoi kahi o ka nalu o ke Alii wahine, a ua kapu loa ka hee ia ana o ka nalu o ke Aliiwahine e kekahi makaainana. I ka ike ana mai o na kanaka ia Koolau ma, ua hookani pihe ae la na kanaka i ke kanaka maikai o Pamano, a aole no nae o Pamano hoomaopopo aku no ia mea, aka, ua hoomakaukau iho la laua no ka hele ana i ka heenalu, a ua kii aku la no hoi o Koolau i mau papa no laua i na kamaaina o Mokulau, a oiai, ua ike ia no hoi Koolau he aikane punahele loa na Kaiuli ke Alii ai Kalana o Kaupo ia mau la, ua haawi ia mai la na papa heenalu ia laua nei, o ko laua nei au aku la no ia no kahi o Keaka e lana ana, oia hoi kahi o ka nalu kapu o ke Aliiwahine. I ka ike ana o na kanaka i ka au o keia mau kanaka no kahi o ka nalu kapu o ke Aliiwahine, ua kahea mai la lakou ia laua nei, aole e pono e au no kela wahi, ae hele aku no hoi no kahi o ka nalu o ka makaainana e hee ana, aka, aole no he hoolohe ia aku o ka leo kahea o ka lehulehu, ua au loa aku la no laua a hoea i kahi o Keaka e lana ana. I ka ike ana mai o ke Kaikamahine Alii a Kaiuli i keia kanaka malihini ui, ua komo koke iho la no iloko ona ka manao hoohihi no ke kanaka maikai o Pamano, a ua pae koke mai la no kana kahea ia laua nei e hele aku e hee pu i kona nalu kapu, a ua lilo ia i mea oluolu loa i ko laua nei manao.

He mea pono paha i ka mea kakau moolelo e hoakaaka aku i kekahi mea i poina iho la i ka mea kakau moolelo o Pamano, a oia keia. Ia Pamano ma i iho mai ai me Koolau kana aikane, ua ulu ae la no iloko o Koolau ka manao, e makemake mai ana no paha o Keaka ia Pamano no kona kanaka maikai, a oiai, he wahine alii keia na Koolau i kuko mau ai, a ua hoao no paha e hoomaoe ia Keaka i wahine nana, aka, aole he makemake o Keaka ia Koolau, a mamuli o keia manao kuko iloko o Koolau, ua kamailio mua aku la no o Koolau ia Pamano he noi aelike, oia hoi i na e loaa ia Pamano kekahi wahine, alaila, na Koolau hoi e hoao mua ka wahine a laua. Me ka noonoo ole ae o Pamano i ka manao o keia noi hoopaa a kana aikane, ua ae aku la no oia i keia manao, eia ka he hoopaa keia e hoea ai o Pamano i ka poino, ae ike aku ana no paha kaua e ka mea heluhelu ma keia mua aku. E hoi ae kaua i ke kamoe pololei ana o ka moolelo o Pamano.

(Aole i pau.)