15 Iulai 1909 - Ka Hoku o Hawaii

HE MOOLELO
-:NO:-
LONOIKAMAKAHIKI
Keiki a Keawenuiaumi
A o ka Moopuna Wiwo Ole a
Umialiloa
A o ke Keikialii Hoopapa Kaulana
o Hawaii Nui o Keawe.


O Lonoikamakahiki kapu a Kalani
O Kalani Kapu a Keawe i hanau
Hanau Kalani he Alii Kuhalau
He lau kapaahu nehe e Lono-e.

(He Moolelo Hawaii.)

I keia ailolo ana, ua ku kana mau hana apau i ka pono ame ke akamai, aka, o ke kui, aole i maikai ka ailolo ana, oia ka lolo i ino. Nolaila, olelo aku la ke kumu kui, “Aole oe e pono ke a’o i ke kui, no ka mea, ua ku kau lolo i ka pono ole, e pono ke haalele.” No keia kumu ua haalele iho la o Lonoikamakahiki i ke ao ana i ke kui. Aka, ma ka mokomoko, oia ka oihana i oi aku ko Lonoikamakahiki ike ame ke akamai maoli.

I ko Lonoikamakahiki wa i hoonaauao loa ae ai, makemake ae la oia e ike maopopo i na hana oi o ka waiwai, a nolaila, hoao pakahi aku la oia i na hana lealea, ame na hana kaua a kona makuakane, na hana hoi ana i olelo ai i kona mau kahu, he mau hana waiwai ole.

A i keia hoao i’o ana aku o Lonoikamakahiki, ua ike oia i ka waiwai ole i’o o keia mau mea, a e like hoi me kana olelo mua; o ke alo ihe ame ka oo ihe, ka maa ame ka malama i ke akua na hana waiwai, aka, no ko Lonoikamakahiki makemake nui e ike i ka hana i oi aku o ka waiwai, nolaila, kaahele ae la ia ma ka Mokupuni o Hawaii, oia a me na makua a me na kahu pu no hoi ona.

O keia mau kahu, o Hauna a me kona kaikaina o Loli, he mau kaula laua, he mau kanaka haipule hoi, a ua olelo ia he mau kanaka mana laua, a he hiki ia laua ke hana i na hana mana he nui, ma ka inoa o ko Keawenuiaumi akua ame ko laua akua no hoi.

Ma keia kaapuni ana a Lonoikamakahiki ma me kona mau makua, a hiki ma Hilo, a noho iho la ma Kanokapa, kahi e pili pu ana me ka nuku o ka muliwai o Wailuku, e noho ana o Kawaamaukele malaila, he kahuna, a he kakaolelo nui ua elemakule la, ua elemakule loa keia kanaka.

I ko Lonoikamakahiki ike ana i keia kanaka, ua haohao oia, no ka mea, o ke kanaka ano e loa keia i ike ia e ia i hiki mai i ke alo o kona makuakane, ua loloa hoi kona lauoho a hiki i kona puhaka, e like mau me ke ano o na kahuna nui. I keia manawa e noho pu ana o Lonoikamakahiki me kona mau kahu, a ua ninau malu aku oia ia laua, “He akua anei kela elemakule lauoho loloa?”

I aku na kahu, “Aole he akua, he kanaka no, he kakaolelo nae, he kahuna nui oia ma na oihana kahuna apau.” Ninau hou aku o Lonoikamakahiki, “Heaha ka waiwai a ia elemakule?”

I hou aku na kahu, “O ke kanaka ike i ke kakaolelo, he kanaka nui ia imua o ke alo alii, he kanaka akamai i ka olelo, ma kana olelo e olelo ai, malaila ke alii e hoolohe ai, nana e ike ka pomaikai o ka aina ame ke kanaka. He hiki i kela kanaka ke ike mai i ke kanaka waiwai ame ka waiwai ole, ke alii waiwai hoi ame ke alii waiwai ole.”

A lohe o Lonoikamakahiki i keia olelo a ke kahu, he mea puiwa loa ia nona, no kona lohe ana i kela mau hua olelo, “He hiki ia ia ke ike i ke alii waiwai ame ka waiwai ole.” Nolaila, olelo aku la oia i kona mau kahu, “A! e ike mai no auanei kela kanaka elemakule ia’u la?”

I aku na kahu, “Ae, aole oe e nalo, ame kau mau hana o keia mua aku.”

I hou aku o Lonoikamakahiki i na kahu. “He kanaka kapu anei kela, aole e kamailio ia aku e kamalii, o na kanaka makua wale no anei?”

I aku na kahu, “Nau e kamailio kela elemakule, i malama ia hoi na kakaolelo ame na kahuna no oukou no na alii.”

Mamuli o keia lohe ana o Lonoikamakahiki i keia olelo a kona mau kahu ua hoouna aku la oia e kii ia ua elemakule nei, a ua hiki mai la o Kawaamaukele imua o Keawenuiaumi ame Lonoikamakahiki. Ia manawa ua olelo aku o Lonoikamakahiki; “I kii ia aku nei oe no ko’u lohe ana he elemakule akamai oe i ka ike mai i ke alii waiwai ame ka waiwai ole, nolaila, ua makemake wau e nana mai oe ia’u, malia paha he alii ilihune ma keia mua aku, a ua makemake no hoi wae e hai mai oe i ka’u mau hana o keia mua aku.”

I mai o Kawaamaukele; “He alii waiwai no oe i kekahi manawa, aia a hiki aku i kou manawa kanaka makua, alaila, ilihune oe aole ou kanaka, aka he alii koa oe.”

I hou aku o Lonoikamakahiki, “Heaha ka’u hana e hana ai i waiwai ai au?

A ina ua ike oe i ka hana e waiwai ai wau, alaila, e ao kaua ia hana.” Ua kulou ka elemakule no kekahi manawa, a liuliu ua ea ae kona poo a pane mai la ia Lonoikamakahiki. “O ka hana e kaulana ai oe a puni na moku, o ke kakaolelo, ame ka hoopapa, ina e akamai oe ma na hana hoopapa, alaila, waiwai oe.” Ua lawe mai o Lonoikamakahiki i keia mau olelo a ke kahuna, a malama.

Mahope mai o keia manawa, ua ao o Lonoikamakahiki i ka oihana hoopapa ma ka aoao kakaolelo, a naauao oia ma ia hana, a oia no hoi ka oihana i kaulana nui ai oia a puni na moku, a o ke kolu no hoi ia o ka Lonoikamakahiki mau hana akamai a hiki i kona make ana. A ma keia hana ua pilikia na alii o na moku okoa aku iaia.

Mahope mai o keia a’o ia ana ona i ka oihana hoopapa ma Hilo, hoi aku la oia me kona mau makua, a noho ma Napoopoo, a hoomaka aku la oia e hoopapa me kona mau hoa paani, a lilo iho la ka hana hoopapa i mea makemake nui nana, a po ae ana ia la a pela aku ana. I kekahi o kana mau hoopapa ana me kona mau hoa, ua hooulu wale aku oia i ka hoopaapaa ana i mea e loaa ai ke kumu hoopapa, i mea e hoao ai i kana oihana hoopapa. O na puulu kamalii a pau o Kealakekua, ua hoopapa mai o Lonoikamakahiki, aka nae, aole i ike o Lonoikamakahiki i kona akamai ma ia hana hope ana i a’o ai. Aka, o ka mea nana i a’o aku, ua ike aku oia i ke akamai o kana haumana.

I ko Lonoikamakahiki hookanaka makua loa ana ae, ua lawe ae oia i kona kaikuahine ia Kaikilani i wahine nana. Mahope mai o keia noho kane a wahine ana o laua, aole i loaa kekahi mea ino mawaena o laua, aka, ua loaa no nae ka laua mau keiki. (Ua olelo ia aole a laua keiki, aka, ua olelo o S. M. Kamakau ma kana moolelo, ua loaa keiki no, o Keawehanauikawalu ame Kaihikapumahana, he mau keiki kane.)

Mamua o ko Keawenuiaumi make ana, kauoha ae la oia ia Lonoikamakahiki e noho ma ka noho alii, aka aole pela ko Lonoikamakahiki manao. Ua olelo aku oia i kona makuakane, aole ona makemake e ku koke i ka moku, aia a makaukau oia ma na mea kaua, a ailolo hoi alaila oia ku i ka moku. Mamuli o keia hoole o Lonoikamakahiki, ua hooili ae la o Keawenuiaumi i ka aina a puni o Hawaii no Kaikilani. I ka make ana o Keawenuiaumi, ku ae la o Kaikilani i ka moku, oia ka wahine alii i ai i ka moku.

I keia noho ai moku ana o Kaikilani, kaapuni ae la o Lonoikamakahiki ia Hawaii apuni, e hoike ana ma na mea ana i a’o ia ai o ka oihana kaua, a ua lanakila oia ma ia mau hana.

I kona hoi ana aku a hiki i Kona, mai keia huakai kaapuni ana, ua kui aku la ke kaulana o ka Lonoikamakahiki mau hana ame kona lanakila mau ana, a lohe o Kanaloakuaana, a ulu ae la ka manao iloko ona e hoopapa me Lonoikamakahiki, no ka mea he kanaka akamai no oia i ka mokomoko, a ma kona ano Kuhina Nui, ua ake oia e ike ina paha he makaukau io o Lonoikamakahiki ma na oihana kaua e like me kana e lohe mai nei.

I ko laua mokomoko ana ua ike io aku la o Kanaloakuaana i ke akamai o Lonoikamakahiki, ua pau kona kuhihewa ana oiai ua lanakila o Lonoikamakahiki maluna ona.

Alaila, hoao aku la o Kanaloakuaana ma ka oo ihe, i aku o Lonoikamakahiki, “Aole wau i a’o ia i ka oo ihe, aka o ka alo ihe ka’u mea i a’o.”

Ma keia olelo a Lonoikamakahiki, ua hoao laua i ka alo ihe, ia Kanaloakuaana ka ihe, o ka alo ka Lonoikamakahiki. I keia hoao ana o laua ua ike io aku la o Kanaloakuaana i ke akamai o Lonoikamakahiki ma ia oihana. Ua hoao ia ma na ihe elua i ka manawa hookahi a ua ike ia ka makaukau, ua hoao i na ihe eha i ka manawa hookahi aka he mea ole wale no ia ia Lonoikamakahiki. A pela no ka laua hoao ana a hiki i na ihe he umi, ua like wale no ia me ka ole.

I ka ike maopopo ana o Kanaloakuaana ua makaukau o Lonoikamakahiki ma keia mau makaihe, alaila, manao ae la oia e hoao ia Lonoikamakahiki i ka alo ana i ke olowalu ihe. Nolaila, ua lawe ia aku la o Lonoikamakahiki i Kailua ma ke one o Kaiakeakua. I ko laua hiki ana aku malaila, ua olelo aku o Kanaloakuaana ia Lonoikamakahiki. “Ua makemake wau e ike i ko akamai, nolaila wau i lawe mai nei ia oe maanei e ike i kou akamai, no ka mea, ua hoao kaua i ka oo ihe makaihe hookahi a hiki i ka umi, ua ike wau i kou akamai ma ia mau ihe aka hookahi mea i koe ia oe, o ka alo ana iloko o ke olowalu ihe, ina e akamai oe ma ia mau mea, alaila, olelo ae wau ua akamai io oe.”

A pau ka Kanaloakuaana olelo ana no keia mau mea, alaila, ku mai la ka poe oo ihe ma ke alo mai a ma na aoao, koe kona kua, ua like paha me kanakolu ihe e hou ia mai ai i ka manawa hookahi. I keia hoao ana, aole i ku iki o Lonoikamakahiki ia mau ihe. Pela ka Kanaloakuaana hoao ana, mai ke kanakolu ihe a hiki i ka elua kaau, aole no o Lonoikamakahiki i ku, hookahi no eha ana o Lonoikamakahiki, i eha no i kana ihe ponoi. Pela no ka Kanaloakuaana hoao ana a pau na mea a Lonoikamakahiki i a’o ai.

Mahope iho o keia hoao ana a Kanaloakuaana ia Lonoikamakahiki, me kona ike ana i kona akamai ua olelo aku la o Kanaloakuaana ia Kaikilani, e hoihoi ka aina ia Lonoikamakahiki, no ka mea, ua maopopo iaia ke akamai ma na mea apau e pili ana i ke aupuni. Ua ae mai no o Kaikilani, a ua olelo aku o Kanaloakuaana ia Lonoikamakahiki e hoi ae a noho ma ka noho alii o Keawenuiaumi, kona makuakane. Ua ae mai no o Lonoikamakahiki, a ua hoi ae a noho ma ka noho alii a noho iho la o Lonoikamakahiki ma kana wahine ma na aina apau o Hawaii, he mau poo no ke aupuni.

(Aole i pau.)