18 Iulai 1918 - Ka Hoku o Hawaii

HE MOOLELO KAAO
NO
KUAHAILO
A ME
Hinaaukekele
KONA KAIKUAHINE

KA MOOLELO HOI O KA HOOKUMU ALII KIEKIE
MA HAWAII NEI

(He moolelo kahiko loa no Hawaii nei)
(Alana ia no ka pomaikai o ko Ka Hoku poe heluhelu moolelo)


Helu(2)

I ka pau ana o ka uwe ana o ke kaikunane me ke kaikuahine, ua kau aku la maluna o na waa a haalele aku la i ka aina hanau o Kuaihelani, a au mai la i ke kai loa no ka huaka’i imi kane i Hawaii Imiloa. Hala ae la kekahi mau la ma ka moana kai akea, aole he mau ulia poino i halawai mai me lakou, a me he ala ua kiai pono ia ko lakou holo moana ana e ka “uhane alakai o na Kupuna i hala mua,” a i ka wa no o lakou e nele ai i ka i’a, alaila hoolili mai la no ke aku a me ka opelu, a lawai’a aku la no na kanaka lawai’a i lawe pu ia mai no e Hina ma keia huaka’i holo-moana.

I ka hala ana o na anahulu ekolu ua ike ia mai la e lakou na kuahiwi o kekahi aina a i oi aku ana ke kuahiwa oia aina iloko o na ao aina, a i ka hala ana ae o kekahi la, a uhi mai la ka po maluna o ka ili hualala o ka moana kai akea, ua hoomaopopo loa iho la no na hookele waa o ke Aliiwahine, e pae ana lakou i ka aina i kekahi la ae. He mea oiaio no i ka wehe ana mai o ke alaula o kekahi la, a ia hoi ua kokoke loa lakou i ka Mokupuni o Kauai, a oia no ko lakou Mokupuni i pae mua loa ai. I ka pae ana i ka aina ma kahi kokoke i ke one o Wailua, ua hookipa ia aku la ka huaka’i a ke Aliiwahine o Kuaihelani e na Alii o Kauai ia manawa, a hala he mau la o ka noho hoomaha ana i kahi o na Alii Kauai, ua hoeu ae la ua Aliiwahine nei i ka huaka’i kaapuni ia Kauai, a e hele ana hoi i ka loa me ka laula o ka aina, a mamuli hoi o ka huaka’i imi kane nana. O ka mea nae i hoomaopopo ia manawa, aole loa i loaa kekahi kanaka u’i iwaena o na Alii Kauai, a i ku hoi i ka makemake o ke Aliiwahine Hina, oiai, aole no paha “he kanaka u’i o Kauai ia manawa.”

Mamuli o ka loaa ole ana o kekahi Aliikane u’i ma ka Mokupuni kaili la o Kauai, ua haawi aku la ua Aliiwahine nei o Kuaihelani i ke aloha i na Alii kamaaina nana oia i hookipa maikai, a holo mai la oia no ka Mokupuni kaulana o Oahu, a i kapa hoohanohano ia hoi mahope mai. “O ke one ai alii o Kakuhihewa.” He pule hookahi ko lakou noho ana i Oahu, a ua hele kaapuni aku la no hoi i kela mokupuni, a o ka lakou mea i hoomaopopo, “he unu wale no ke ano o kane o Oahu ia mau la,” a no ka loaa ole o ka mea a lakou e imi ana, ua kena ae la no ke Aliiwahine Hina i kona poe, e hoomakaukau lakou i ka holo ana no ka Mokupuni e kokoke mai ana i Oahu, a oia no hoi ka Mokupuni loihi wiwi o Molokai, a ua kaapuni no hoi ua Aliiwahine nei ia Molokai nui a Hina, a mamuli paha o kona hele kaapuni ana me ka mahalo pu i ka waiho ana o ka aina, a me ka nui pu no hoi o ka i’a o keia mokupuni, a nui pu no hoi ka ai, a ua ano hoohihi no oia i keia mokupuni aka, no ka loaa ole no o ke “kanaka u’i” ma keia mokupuni o Molokai, ua kena ae la no oia i kona poe, e haalele lakou i keia mokupuni, a ma ia manawa mai paha ke kapa hoohanohano ia ana o keia “Mokupuni o Molokai nui a Hina,” ai ole no ka lawe aihue ia ana mai paha o ka makuahine o Niheu kahi Pokii kolohe o Kana, ka moopuna Pauku kaula a Uli, aka, o ka poe Molokai no paha ka poe i maopopo i ke kumu i kapa mau ia ai kela inoa, “Molokai Nui a Hina.”

Hoea mua lakou nei i Maui nui o Kamalalawalu, a hookipa maikai ia no e ko Maui mau Alii, a oiai ua hoomaopopo mai la no lakou, he wahine Alii kiekie keia, a i hoomaopopo pu ia mai no hoi ma na kahiko hoonani o kona Hale Aumoana. Hala ae la kekahi mau pule o ka hele kaapuni ana ia Maui, aole no i halawai kana huaka’i imi kane me ka pomaikai, ma ka ike ana aku iwaena o na kane o Maui ia mau la, aole he poe u’i kekahi, a e kupono ai hoi i ka makemake o ke Aliiwahine u’i o Kuaihelani.

I na paha i ka hoea ana mai, a i ka wa i hanau ia ai makou o Makekau ma, a me Waiaholo ma, i na no paha ua luhi ole ua Aliiwahine nei i ka hele imi i Hawaii nui o Keawe. Puni o Maui ia Hina, a no ka loaa ole no o kana mea e imi ana ua kamoe aku la kana huaka’i holo moana no ka Mokupuni kaulana o Kaululaau, a hala he mau la ma ia mokupuni, a o ka wa no hoi ia e nui ana kanaka o Lanai, aka aole no i loaa iaia kekahi kanaka u’i e kohu ai ka iini ana a kona makemake imi kane, a haalele iho la no oia ia Lanai, a hoea loa aku la i Kahoolawe, a he mau kauna kanaka no ko Kahoolawe ia manawa, a o kahi no hoi ia e hele ai na Alii nui o Hawaii nei no ka manao holo i Kahiki, ai ole ia i ka aina hoi o Kuaihelani, (a oia nohoi ke kumu i kapa ia ai kela lae komohana o Kahoolawe, o “Ke Ala i Kahiki,” a hoea wale no i keia manawa) Kaapuni ae la o Hina i kela mokupuni, a e kiai mau ana iloko o na hale like ole o kela mokupuni, a aole no he mea a kona maka i ike aku ai, a i kupono hoi i kona makemake kane.

Haalele iho la ka waa holomoana o Hina ia Kahoolawe, a holo loa aku la no ka mokupuni nui o Hawaii, a ua pae aku la ka waa o Hina ma kahi i kapa ia o Waiakea ma ke Kalana aina o Hilo. Ia lakou nei no nae e hookokoke ana i ka aina, ua ike ia mai la no e ko uka poe i ka pi’o o na anuenue elua maluna o keia waa holomoana, a ua aaki paa iho la no hoi ka punohu ula iluna o ka waa holomoana o Hina, a ma ia ano no i hoomaopopo loa mai ai ko Hilo poe, he waa Alii keia e holo aku nei.

I hakalia no a pae aku ka waa kaulua o Hina i ke one o Waiakea ua piha mai la o uka i na makaainana, a o ke kanikani pihe mai la no ia o ko uka poe i ka u’i launa ole mai o keia wahine malihini. O kekahi mau kamaaina o Waiakea, ua hele loa aku la no i kahi o ka waa e pae mai ana, a ua kamailio aku la i ka malihini i keia mau olelo maikai.

“Malihini hoi oe? E oluolu mai paha oe e hoi ma kauhale a hoomaha iki hoi, oiai, he wahi hoomaha no ko kauhale, a he wahi mea paina no hoi e hoopiha aku ai ka lua o ka inaina.”

I ka lohe ana o Hina i keia mau olelo kono lokomaikai a na kamaaina, ua kamailio aku la oia i keia mau olelo. “Ke mahalo aku nei no wau ia oukou e na kamaaina lokomaikai o keia aina, aka, e nana mai no hoi oukou he nui loa no makou ma keia huaka’i a makou, a kono hoi oukou ia’u, alaila, pehea iho la hoi ko’u mau hoa holomoana.”

I ka lohe ana o na kamaaina nana i kono mai o Hina, ua kamailio pu mai la no lakou e lawe pu aku no i na poe o ka waa, oiai ua lawa no ka hale no ka hookipa pu ana ia lakou apau. I ka lohe ana o Hina i keia mau olelo lokomaikai a na kamaaina, ua haawi ae la oia i ke kauoha i kona poe kanaka, e hooponopono i na waa o lakou, a ukali aku hoi mahope o ke kamaaina nana lakou e alakai ae mahope. O keia mau kamaaina nana i hookipa o Hina me kona poe, aole no lakou he poe kulana ole, aka o laua no na Alii konohiki i hoonoho ia e ke Alii aimoku o ka Mokupuni o Hawaii.

I keia manawa e noho ana o Hina ma ka hale kamaaina, a e hoomakaukau ana hoi na kanaka o ke Alii Konohiki o Waiakea i na mea ai, ua holo kiki aku la no kekahi poe kanaka e hoike i ka lono o keia wahine u’i imua o ke Alii Kukaohialaka, ka Moi ai aupuni o Hawaii ia mau la. He mea pono no hoi i ka mea kakau moolelo, e hoikeike iki aku paha i kekahi mau mea pili i keia Alii-Ai-Moku o Hawaii Kuauli.

O keia Alii kulana kiekie, he Aliikane ano kino papalua no, a he kanaka no hoi i papahi ia maluna ona ka u’i oi kelakela, a aole no hoi he mea i oi aku ka u’i ma ka mokupuni holookoa o Hawaii mamua o keia alii, a mamuli o ka loaa ole o kekahi wahine u’i i ukali aku i ka meheu o keia Aliikani u’i, nolaila, aole loa i lawe keia Alii i kekahi wahine i wahine nana, a ua olelo no oia imua o kona poe kanaka, aia no a he wahine u’i i ku like me kona ano, alaila, oia kana wahine e hoao aku ai.

Ua imi ia no hoi i wahine u’i na ua Alii aimoku nei o Hawaii, a puni nae o Hawaii aole loa he mea i ukali mai mahope o ka meheu o keia Alii u’i nui wale, a ua hoouna ia no ka imi wahine ma kekahi mau mokupuni okoa aku, a aole no i loaa iki iwaena o na Aliiwahine kekahi wahine ukali mai i ka u’i o Kukaohialaka, a mamuli no o ka loaa ole o kekahi wahine u’i, ua noho ihola keia Moi o Hawaii me ka wahine ole.

I ka hoea ana aku o na kanaka imua o ua Alii aimoku nei ma kona Halealii ma kahi kokoke i ke kahawai o Wailuku, oia hoi kela wahi e ike ia nei i keia manawa o kahi e noho nei o Tho. Cook, a ike ia hoi ma ka inoa o Pinao. Ua hoike aku la na kanaka i ka lono pili no ka malihini u’i a me ka noke aku o ua poe kanaka nei i ka akena no ka u’i pookela o keia wahine malihini, a me ko lakou olelo pu aku no i ke Alii Kukaohialaka. “Aole kela wahine no ke kulana haahaa, aka, he wahine alii kiekie kela, oiai, i ka wa no i hookomo mai nei o kona mau waa kaulua i ke awa o Hilo, ua pi’o iho la na anuenue elua, a ua ku no hoi ka punohu-ula i luna o na waa.”

I ka lohe ana o ke Alii Kukaohialaka, ua ano minoaka iho la oia, no ke ano haanui o keia mau makaainana ona, a ua ano hoopohala pu aku la no hoi oia i keia lono a na kanaka e hoike mai nei iaia, hooninau aku la oia ia lakou i keia mau olelo. “Pehea ke ano o kona u’i i ka oukou hoomaopopo aku? Ua like anei me ka pua-hau ka memele o kona ili, a o ka wena ana hoi o ka liu-la ka ula o kona mau papalina?” Ia manawa i hooho like mai ai na kanaka i holo mai e hahai i ke Alii Kukaohialaka. “E ko makou Alii aloha, o kau e olelo maila, ua like loa no ia me ke ano o kela wahine malihini, a aole loa he wahi kaawale ae o kona ano i ka memele o ka pua-hau, a i ka ula wena hoi o ka liu-la kona mau maka onaona.”

(Aole i pau)