12 Aperila 1917 - Ka Hoku o Hawaii

HE MOOLELO WALOHIA
NO
KEAMALU
KEKAHI O NA MOOLELO
HOONAUE PUUWAI
O KA LAHUI HAWAII

“Mai ka Hoku o ka Pakipika”

HELU 2.

I ka hoi ana mai o Ku mai ka lawaia mai ua hoomaopopo koke mai la no oia i ke ano upehupehu o na maka o kana wahine, a ua hoomaopopo koke iho la no oia ua uwe kana wahine, ao ke kumu ia o ka upehupehu o na maka, a ua ninau mai la no hoi o Ku i kana wahine no ke kumu o kela mau maka upehupehu.

“E kuu wahine aloha, Heaha hoi ka mea e upehupehu mai nei ou mau maka, a me he ala ka hoi ua noke iho nei oe i ka uwe, a ina io ua uwe oe, alaila, heaha hoi ke kumu o ka uwe ana?” Ua hoike aku la ka wahine i na mea apau, e like no hoi me na mea i hoike mua ia ae nei, oia hoi na olelo hoino a kana punalua iaia. I ka lohe ana o Ku i keia mau olelo a kana wahine, ua ano kaumaha pu iho la no oia no ka hoohakaka wale ia o kana wahine noho malie, oiai, he hilu ka ia hookauhua o kana wahine i hookauhua ia ai e kona makuahine.

“E kuu wahine aloha, heaha la hoi kana hana, e holo hou ana no wau i ka lawaia i ka la apopo, ai noke hou ua punalua nei au i ka olelo ino ia oe, a hoi mai au ea, e hoike mai oe ia’u i na mea apau, ao ko’u manao e haalele kaua i keia wahi, ae hoi kaua i ka aina a kou makuahine e noho mai la i Paliuli, ai ka aina no hoi o ko kaua mau kupuna mai ka po mai. E hookuu aku kaua i ka aina no laua, oiai, aole he waiwai o ka noho hoohakaka ana o kakou, aole hoi maua i kuee ka olua mau kane, a ua noho aloha wale ia no hoi e maua me ko maua mau makua, ai a olua ae nei hoi, hookuee ia hoi ko kakou noho ana, a mea paha he makee no ko ua punalua nei au i ka aina, ae kuu aku ka aina apau o Hawaii nei no laua, a ma ka noho oluolu kaua e noho ai, ao ka aina maikai oi ae no ia, ae noho oluolu ana hoi i na la i koe o ko kaua ola ana. O ka makuahine e noho mai la i ka uluwehi o Paliuli, he wahine oia i lako i na mea apau, a he wahine no hoi i piha i ka ike ma ke akamai kilokilo, ke kuhikuhi-puuone, a he kumu ao kakaolelo hoi ma ka naauao, ai hiki hoi ke a’o mai ia oe i kekahi mau ike kupono no kaua ma keia mua aku.”

I kekahi la ae ua holo hou aku la no o Ku i kana puni o ka lawaia, a noho iho la no hoi ka wahine i kauhale. I hakalia no a hala aku la ke kane a Kukaohialaka, o ka hoea hou mai la no ia o Punahoa i ka hale o kana punalua, a hoomaka hou mai la no e kamailio i na olelo e like me ka la mamua iho, a oi loa aku la hoi na olelo o keia la, oiai, ua hoopuka pu mai la oia i kekahi mau olelo ano ku i ka pelapela. I ka lohe ana no hoi o Kukaohialaka i keia mau olelo pelapela ano kuamuamu a kana punalua, ua nui loa iho la ka eha o kona manao, a hoomaka hou iho la no oia e uwe e like me mamua iho, a oi loa aku la hoi ka eha o keia la, oiai, he mau olelo ano hoohaahaa loa hoi kekahi a ka punalua i kuamuamu mai ai.

I ka hoi ana mai o Ku mai ka lawaia mai me kekahi o kona mau alii, ua hoomaopopo koke mai la no oia i ke ano upehupehu hou no o ka maka o kana wahine, a no ka nui loa o ka eha o ka manao o ka wahine, ua helelei okoa aku la no ka waimaka o ka wahine imua o kana kane, a mamuli o keia mau waimaka helelei o ka wahine, ua hiki ole ia Ku ke hoomanawanui hou aku, a nolaila, ua kauoha ae la oia i kekahi mau aialo o ke alo alii, e kii aku i na alii ame kona kaikaina pu no hoi o Pili, e hele mai e hui me ia ma kona hale alii. I ka akoakoa ana mai o na alii me ke kaikaina pu, a koe no nae ka wahine imi hoohakaka i ka noho aloha ana o na hoahanau, ua kamailio aku la o Ku i kela mau olelo imua o na alii i akoakoa mai, ai mua ponoi no hoi o kona kaikaina.

“E haalele ana mau ia oukou e na alii o ka aina, a ia oe no hoi e kuu pokii, ae hoi ana maua i kahi o ko ia nei makuahine o Hina, a aole no hoi oukou e ike hou ana ia maua ke loaa ole ka maua keiki e noho aku ai i ko ia nei wahi.

I keia po no maua e haalele iho ai ia oukou, ae waiho iho ana no wau i na mea apau ia oe e kuu kaikaina, a o oe no ke alii ma kahi o ka makuakane o kaua, ao ka’u wale no ia oukou e na alii o ka aina, e noho like oukou me kuu kaikaina, ae ike aku hoi oukou iaia e like no hoi me ko oukou ike ana ia’u. Ina no hoi e loaa keiki maua, alaila, hui hou aku ana no kakou ma keia mua aku, ai nele no hoi maua ma ia haawina pomaikai, alaila, aole no hoi kakou e hui hou aku ana ma keia hope aku.”

Ua lilo keia mau olelo a Ku i mea ano kaumaha loa no na alii, ao ka oi loa aku paha o ko Ku kaikaina, oiai, ua noho aloha maoli no laua, a aole no hoi oia i hoomaopopo, mamuli o na hana hoohakaka a kana wahine i mawehe ai ka noho aloha ana mawaena o lakou. Ua ninau okoa mai la no ke kaikaina o Ku iaia, no keia haalele o ke kaikuaana ia lakou.

“Aole nou e kuu kaikaina keia haalele o maua ia oukou, a aole no hoi no ka poe alii o ko kaua alo alii, aka, mamuli no ia o na olelo ino a kau wahine i ka’u wahine, a oia kekahi kumu o ko maua hele, ao kekahi no hoi o keia hele ana, e imi pu aku i Haku alii hou no kakou, a o na makaainana no hoi o kaua, a oiaio ka makuahine hoi o ka wahine a kaua, ua lohe no hoi kakou i kona mau ano kilokilo, a kuhikuhi-puuone, a he mea hoi i maopopo i na hana e loaa ai na keiki hanau mai a mea hoi o hoopomaikai ia mai ka maua huakai haalele ia oukou, a aloha mai hoi na aumakua o na kupuna o kaua, a haawi mai hoi i Hakulani no kakou ma keia mua aku, ao ka loaa no ia o ke alii kiekie o ka aina, a loaa pu no hoi ka hooilina kupono o ko kaua lalani alii ma keia mua aku. I ka lohe ana o na alii i ka manao hope o ko lakou alii, ua ano oluolu iki mai la ko lakou manao, a ua hookuu ia ae la ka ahakuka alii, a ua hoi aku la na alii i ko lakou mau wahi, a hoike aku la no hoi kekahi o lakou i na hulu makaainana, no ka haalele o na alii o lakou ia lakou. I ka lohe ia ana o keia hele o Ku me kana wahinealii, ua lilo iho la ia i mea e ku ai ka makena a na makaainana, oiai, ua nui ke aloha ia o keia mau alii e na makaainana, mamuli o ka laua mau hana maikai.
Ua manao iho la na makaainana aloha alii, e paku i ke alahele e hele ai o na alii i kela po, a mamuli oia manao ua hoopuni ia ae la owaho o ka hale o na alii e noho ana, a moe iho la na makaainana, a e ku uwati ana hoi kekahi poe, no ka manao keakea no i ka hele o ko lakou mau alii a lakou i aloha nui ia. I ka moku ana o ka pewa o ka po, ua hoala aku la o Ku i kana wahine, ai ke ala ana o ka wahine, alaila, olelo aku la o Ku i kana wahine.

(Aole i pau)