(Feberuari 26, 1909 - hoomauia)

Mokuna IV.
KA IKE ANA O KO KAWELO UHANE IA UHUMAKAIKAI
HALAWAI KONA UHANE ME MAKUAKEKE,
KA LAWAIA NUI A KAIHIKAPU-A-KUHIHEWA
HAALELE NA KAIKUAANA O KAWELO IA KAUAI A O OAHU KA AINA
OHUMU NA'LII O KAUAI E LELE O KAWELO MAI KAUAI MAI
HOLO O KAWELO ME NA WAHI KUPUNA NO OAHU (NEI)
KO KAWELO MOOLELO MUA O KA NOHO ANA IA OAHU NEI.

I nei hiamoe ana o Kawelo, ike mai la kona uhane i ka po a ke kai iwaho lilo o ka moana, oia no oe oia ua noe e poipu ana iluna o ka ili kai. ia wa ninau iho la kona uhane ia ia iho. "He aha la hoi kela pohina e po'i pu mai la i kela wahi?"

I kona uhane no e nana pono ana i ua Pohina kai nei, ike mai la oia i ke olapalapa kupikipikio o ka moana. Ike aku la ia i ka holo ana ana ae o kekahi mau au waa a miloia aku la iloko o ua olapalapa kai nei apau nui iho la i ke kahuli, a piholo hoi na kanaka iloko o ke kai e kupikipiki o ana.

Ike mai la ia i ka pu ko ana ae o ke kai a pii ae la iluna me he wai puilani la ke aweawe iloko o ka lewa. A ma ia manawa oia i ike ai i nei i'a, aole i kana mai ka nui, a o na wai hooluu o kona kino, ua like me ko ke anuenue. Ma kana hoomaopopo mai i ua i'a nei, he uhu no ia. A o kona nui, ua like me kekahi pali kahakai kiekie.

Alaila, olelo ae la kona uhane, "O ke kumu ka paha kela nana e luku hoomainoino nei i na poe holo moana? Owai la kela kupua? Pakele oe no ko'u hiki ole aku i kou wahi, e hana ino mai la i na kanaka? Kahaha! He wahi waa no ka hoi ko'u, e kii au i kuu wahi wa, a e holo au e pepehi i kela mea ino o ka moana."

O ke kii mai la no ia o kona uhane a loaa ka waa e lana ana no i ka lihi wai o Wailua, o kona kau iho la no ia. O kona hoe aku la no ia a kaa mawaho o ka poina nalu o Makaiwa. hoopololei iho la keia i ka ihu o kahi waa oia nei a pololei e kupono ana i kahi a kona uhane i ike aku ai i ka punohu ame ka i'a. hookahi no ia mapu na hoe o kana hue ana ae pakika kahi waa oia nei iluna o na ale hanupanupa o ka moana.

I huli ae kona hana a nana aku ia uka o Wailua, ua aneane e uhi ke kai iluna o ka piko o Waialeale. I ka lua no o ka mapuna hoe a ia nei, hookokoke ana keia i kahi ana i ike mai ai i ka punohu nana i o-'e na poniu o kona mau onohi maka, aia hoi, nalohia honua wale ae la no ka punohu, a malaelae loa ae la ka moana.

Ia wa ike mai la ia i ka oni aku o keia lae, oia no oe o ka nuku o ka uhu, a kau-poku hale ana hoi keia kuahiwi imua o kona mau maka. I huli aku ko ia nei hana i ka pea Koolau o ka mokupuni o Oahu nei, ku ana ua anuenue maluna pono iho o kekahi lae, aia nei i hoohalike aku ai, ua like me ka mole ua'u. "E, he makole hoi kela e ku mai la i kela lae. He aha la hoi ka hana a kela makole? Ilaila ka hoi ka ihu o ko'u waa."

O ko ia nei hoohuli ae la no ia i ka ihu o ko ia nei waa i ka huli Koolau o Oahu nei. Elua no a ia nei mapuna hoe kaalo ana keia mawaho o ka lae o Kahuku. Hoea keia ilaila, ku ana ke ao, makole iwaho pono ae o Kahana. Aole nae i maopopo ia ia nei o Kahana ia.

"He keu ka hoi keia makole a ka eepa nui wale, wahi a ko ia nei uhane i pane ae ai," aia la ke hoohelei mai la kela. He aha la hoi kana. O ka'u uhai loloa iho la no ia a hiki i kou wahi e loaa ai ia'u e kena makole."

Akahi a ia nei mapuna hoe a i ka lua, kaalo ana ko ia nei waa mawaho pono o Kahana. Aole no i maopopo iaia nei o Kahana ia wahi. I nana mai nae kona hana, ua ku iho la ke anuenue i kekahi wahi Kalana aina palahalaha maikai ma ka huli hikina o ka aina kuono a ia nei e ike nei.

Nolaila, hoe malie aku la ia i kona wahi waa, a ike aku la kona uhane i keia kanaka e lawai'a ana. I ka ike ana mai hoi o ua kanaka lawai'a nei iaia nei e hookokoke aku ana ma kona wahi e lawai'a ana, ka-i ae la ia i kana aho a kau iluna o ka waa, a peahi mai la oia iaia nei e hoe aku a kona wahi e lana ana. A hoea keia i kahi a ke kamaaina, haawi ke aloha. I ko Kawelo aloha ana aku i ua kanaka kamaaina nei, hoomaopopo mai la oia, he Kauai nei kanaka poo nui a maka-a a malihini. Alaila, ninau mai la oia: "Malihini mai Kauai mai?" Ae aku la keia. "Owai ka inoa o ka malihini?" Wahi hou a ka lawai'a. Pane aku la neia: "O Kaweloleimakua, moopuna a Kawelomahamahaia." Alaila, ninau o Kawelo i ka inoa o ke kamaaina. Pane nohoi ke kamaaina: "O Maakua. A no ka ukeuke o ka'u hoe a holo i ka lawaia, kapaia ai ko'u inoa o Maakuakeke. O ka ukeuke ana o ka hoe a Maakua i kona waa i maopopo i kana haliuliu, kana wahine, ka hoe pupuu anu o ka hooilo, ua kau o Maakua i ka waa no ke kai-uli, kai kea, kai popolohua a Kane, i ola no kauhale. E pae e Kaweloleimakua. A no'u hoi kahi welo i kohu ai au ke lei iho i ko lei, e ke alii, o Kawelomaakuakeke."

Alaila pane aku la ko Kawelo uhane: "Ua lilo ia Kawelo ia oe. Aka, mamua o ko'u pae ana'ku i ka aina, elike me kau poloai, he ua a he ninau ka Kauai. Owai he moku a owai ke Ku o ka moku?"

Pane mai la ko Maakuakeke uhane: "O Oahu nui a Kakuhihewa ka moku, a o Kaihikapu-a Kakuhihewa ke Ku, ka niau-pio, ka wohi, ka wela, ka moe mahanahana i ke kapu, ke alii. E pae e Kauai, i ke one o Kakuhihewa, he ai, he kapa ko uka, he mahana e anu ole ai ka po."

(Hoomanawanui iki iho ka ono e ne haku heluhelu a oili hou aku)

(Maraki 5, 1909)

Pane aku la ko Kawelo uhane: "E pae aku ana i uka i kou wahi, e Kawelomaakuakeke, e noho aku ana au me oe a ~~~aka oe i ka lono papa o ko'u noho pu ana me oe. A mamua o ko'u pae ana i uka, e ae mai oe me ka lokomaikai, e pane mai no na uiui ninau a'u e waiho aku ai imua ou. A oia keia:

"Owai ka inoa o keia aina nui palahalaha maikai a ko'u mau maka malihini e ike aku nei, mai keia kuaio pali a lahalaha i ka hikina a ka la a hoea i kela pali e kalali ae la i ka makani."

Ua maikai kou manao, e ke alii, a e pane au ia oe: O Makaua keia aina a'u e noho nei, a o kahi keia o ka ipu kai momona o ke kala. Ua like ke ala o koonei kala me ko ka lipoa. Nolaila, aloha o Kaihikapu-a-Kakuhihewa i keia wahi; a hoolilo oia ia'u i lawaia nana i keia wahi.

O kela pali e kalali ae la au e ike aku la, o ka pali ia o Kanehoalani, a o Kualoa ka aina papu ma lalo iho. O Mokolii kahi puu ae iwaho. He muku pokole wale no o Makaua nei. Holo aku ko Makaua nei kalana a paleia mai e Kaawa, kahi o ke kai lumalumai.

"A eia hou nei ninau a'u ia oe, e ke kamaaina. Owai kela lae oioi ma ka huli Kauai o keia mokupuni, e lele ae ana me he manu la?" i ninau aku ai ko Kawelo uhane ia Maakuakeke.

Oia lae au i ike mai la, o Kaena ia. O kahi ia o ka i'a kupua nona ka inoa oa Uhamakaikai, wahi a Maakuakeke.

"Maopopo ae la ia. Owai ke kuahiwi kau poku hale e kiei ana ia Kauai?" i ninau hou ai no ko Kawelo uhane.

"O Kaala ia kuahiwi. He kiowai ia na ke ao naulu. O Kaena ia i kapa ehukai a ka makani, a he kuahiwi nui ia no Waianae, wahi a kekahi olelo ana."

Ua pau ae la ka'u mau wahi ninau i makemake ai e ui aku ia. Nolaila, e pae kaua, wahi a ko Kawelo uhane i pane mai ai ia Maakuakeke.

I ko laua mau uhane e u-hoomakaukau ana e pae, ua puoho honua ae la o Kawelo, a ike iho la oia he moeuhane kana i ike ai i ka lae o Kaena, ke kuahiwi o Kaala, ka halawai ana me Maakuakeke, a pela aku. Iaia i ala ae ai, ua kani ka moa-kua lua i ka pili o ke ao. Aia ka hoi, ko'u aina e noho ai ke ma-ke kau na alii o Kauai nei ia'u.

Ua hele nohoi a liu wale ka noho ana o Kawelo i ka lulu o Moikeha, ua kanakamakua loa ae la oia, a pela no me Aikanaka ame Kauahoa. Ua lilo o Kauahoa i punahele nui na Aikanaka, a ua hoohemahema mai la ua mau hoahanau nei ia Kawelo.

O na kaikuaana hoi o Kawelo, oia o Kawelohea ame Kawelolauhuki, ua haalele laua ia Kauai, a holo mai la i Oahu nei, a ua lilo laua i mau kanaka nui a koikoi no Waikiki. Ua hoi mai la hoi o Kamalama e noho pu me ke kaikuaana, me Kawelo, ma Wailua. O Kawelohoiapeekoa, ua hala mai oia i Oahu nei.

He aneane hookahi ku (puni makahiki) mahope iho o ke kaawale ana mai o na kaikuaana o Kawelo ma i Oahu nei, make iho la o Kawelomakualua. A pau na la manewanewa, ua kau ae la o Aikanaka i Moi no Kauai, a lilo ae la nohoi o Kauahoa i pukaua nui nona. O ka puu-kaua i hoi aku ai o Aikanaka a noho me kona mou ai-alo, na pukaua, na koa, na puali ame na kanaka ikaika, aia no ia iluna o Nounou, ka puu hoi i holo ia Hiiaka ma ke mele, penei:

Huli kunihi ka mauna la i ka lai,
O Waialeale la i Wailua,
Huki ae la iluna ka papa o Kawaikini,
Alai ia ae la e Nounou,
Haa kaipuhaa, haa i ka malie,
Haa ka ipu, haa maikai o Kapaa,
Haa ka ipu, haa mauka o Kapaa,
Mai paa i ka leo, he ole ka heahea maie.

I nei noho ana ae o Aikanaka i Moi no Kauai, i kekahi la, hoakoakoa mai la oia i na alii apau o Kauai, a koe o Malaiakalani me kana kane, o Maihuna, ame na ohana apau i pili ia laua, oia hoi o Kawelo me Kamalama, ame kekahi poe e ae.

He halawai ni'o kapu keia na ke alii. Aohe mea e ae i ike a i lohe i na mea i kamailioia a i ohumuia e ua poe alii nei, elike me ke kauoha a Aikanaka, a ua kauia nohoi ke kanawai maluna o lakou apau, aohe alii nui e wawa wale aku i na mea i kukaia a i hooholoia e lakou ma ia manawa.

O ka manao nui o keia kuka a ua poe alii nei, he ohumu e lele o Kaweloleimakua me kona kaikaina, ame ko laua mau kupuna i Oahu nei. Oiai ua poo alii nei e ohumu ana, a hooholo e lele io o Kawelo ma i Oahu nei, o ka wa ia i hoopuiwaia ae ai na mea apau o loko o ka aha i ka uiui ana iho o ka leo o ka iole maluna pono o kaupoku o ka hale.

O keia ke kaikuaana iole o Kawelo ma e hoolohe ana i ka ohumuhumu a makaia a ua poe alii nei o Kauai e wailana i na kaikaina ona i Oahu nei. Ua lilo keia leo uiui o ka iole a ua poe alii nei i lohe ai i mea e hewa ai ka aha, a olelo ae la kahi alii o lakou no Koloa mai ia alii, ma ka hoopuka ana ae i ka manao, e hoomoe i ka aha a kahi la ae, oiai ua wi ka niho o ka iole i kaupaku o ka hale. Ua hoole mai la nae o Aikanaka ame Kauahoa, a pela nohoi me na alii e ae apau i ka ae ana i keia manao o ke alii o Koloa.

Nolaila, ua hoomaua no ka noho ana o ka halawai a hiki i ka holo ana o na mea apau i na poe alii la, oia hoi, ina aole o Kawelo ma e haalele ia Kauai, alaila, he kii wale ia mai no ko lakou a pepehi ia.

I keia wa i holo ai keia ohumu a na alii, oia ka wa i haule iho ai kekahi ku a ua ikaika launa ole ma ka aina holookoa o Kapaa a hu'e ma na aina ma ka hikina a ma ke komohana nohoi. Ua ku'i iho la ka hekili, a, olapa nohoi ka uwila.

O ka manawa ia i ku hou ae ai ke alii mai Koloa mai, nona ka inoa o Keoneloa, a pane hou ae la: "Ua ike ka lani i ka kakou mea i hooholo iho la. Ke nakeke nei ka pohaku ke a nei ke ahi, ke hanini nei ka wai. He ino a hoea mai ia Kauai."

O nei alii, o Keoneloa, he alii kahuna nui keia no Koloa, a o kona wahi noho, oia no ia ma Maulili. He alii nui a koikoi nohoi, a he nui na kanaka ma lalo ona. He kiai heiau kana hana, a he kahu ponoi oia no na moopuna a Kawelomahamahaia. Ua ike no oia ia Kaweloleimakua a ma kona kulana ike kilokilo ouli, ua hoomaopopo oia e ku ana o Kaweloleimakua i ka moku o Kauai.

O ke ano o na olelo a ua kahuna alii nei i pane ae ai, elike me ia i hoikeia ae la, he olelo wanana ia nana no ke au hulihia e hoea ma i ana maluna o ka mokupuni o Kauai ma o kekahi kaua e hooneeia mai ana e Kaweloleimakua, mamuli o keia ohumu a na alii no ke kipaku ia keiki maka aa nui a Malaiakalani.

I ka hooholo ana o na mea apau e kipaku a o Kawelo ame kona poe apau e noho ana ma Wailua, ua hoopaneeia ka manawa e hoike ia mai ai ia olelo ia Kawelo, a kekahi la ae.

Ia Kawelo e noho ana iloko o ko lakou wahi pupupu hale, a, e nanea ana hoi me kona kaikaina, o Kamalama, i ke konane, a oiai nohoi ka ua e loku ana, ka hekili e nu ana, ame ka uwila nohoi e anapu ana, ia manawa i lohe ae ai laua i ka uiui o ka leo o ka iole maluna pono iho o kaupoku o ka hale. A lohe pu ae la laua i ke kahea ana iho o kekahi leo penei:

"E Kaweloleimakua e! Humea ka malo i ka hope, hopu ka akau i ka hoe, lalau ka hema i ke ka liu, eia o Haupu la, ua pau i ke ahi. Eia o Kalanipuu la, ua wela i ke ahi. Ua ohumuia oe, e na'lii, e kaiehu ia oe ame kou poe i ke alo no ka mokupuni o Kakuhihewa. Apopo hoea mai ka olelo. A mai hoeu ee i ka ikaika, oiai ua hemahema kakou. E holo i Oahu, pae i Oahu, a mai Oahu mai, kii mai e kaua ia Kauai, lilo ka hoi o Kauai ia oe, e Kaweloleimakua ame Kamalama. A puka o Kauopae, pae ka waa o ke alii i Oahu, a mai kali a pa i ka leo o Aikanaka. Hele oe, hele o Kahueloku.

Ke ike nei kaua, e ka makamaka heluhelu, o ke kaikuaana iole no o Kaelo ma, ka mea nona keia leo. O ua iole kupua nei no ka mea nona kela leo i uiui ai iluna o kau-poku o ka hale a na alii o Kauai i ohumu ai, no ka mea, maluna ponoi o ua hale nei i pee ai ua iole nei a i hoolohe ai i na olelo ohumu apau a ua poe alii nei. Mai ia hale mai oia i hoi mai ai a hoea i ka hale o na kaikaina ame na kupuna.

I ka hoi ana mai o na kahu hanai o Kawelo mai ka laua huakai huhuki ai mai, ua hoike aku la o Kawelo i na mea apau a ko laua kaikuaana iole i hoike mai ai, me ka olelo pu ana aku hoi i ua mau wahi kupuna nei, aole pono e hookaulua hou lakou i ka noho ana i ka aina o Wailua, e aho ko lakou hoi mai i Oahu nei. I ka lohe ana o na wahi kupuna i keia mau olelo a ka laua hanai, aohe a laua huaolelo pane. Ua hele iho la ka haawe o ke kaumaha ame ka luuluu a kau pono iluna o ko laua mau hokua.

A liuliu ko ua mau wahi elemakule nei noho mumule ana, ia wa i ninau mai ai kahi kahu hanai (kane) o Kawelo: "I ka wa hea i manao ai ke alii e haalele i ka aina hanau nei?" Pane aku la o Kawelo: "I keia po no. Puka o Kauopae, puka ka waa o Kaweloleimakua me Kamalama, o ka mokupuni o Kaihikapu-a-Kakuhihewa ka ilina o ka waa."

O ka mea apiki paha, wahi a kahi kahu i pane hou mai ai i ka hanai, aohe o kakou o e pae ai kakou i Oahu. E pololi aku paha auanei kakou i ka moana, oia auanei e he wahi ikaika ko maua i ka hoe ana o ka waa, e pae koke aku ai kakou i Oahu?

Aohe a olua noonoo no ke o o kakou e kau aku ai i ka waa. A kau ko kakou mau kikala iluna o ka waa, ua pae kakou i Oahu. I hakalia kakou i ka huli ole ae o ka i'a, a kani ka moa kua lua. He maikai ka moana, he malie. Aohe pilikia o ka hele ana, wahi a Kawelo.

Alaila, ninau hou mai la kahi kupunakane: "Pehea na maka ou mau makua? Aoe kakou e ike mua aku ia laua, a o ko kakou hele no ia la?"

(Maraki 12, 1909)

Aole au e pono e ike i ko laua mau waimaka o ku ole auanei ka'u makaia. Ina no olua e apa e nei mau wahi elemakule, ea, alaila, o olua no ke noho i Kauai nei, aka, no'u nei ame kuu pokii nei nohoi me Kamalama, no ka mokupuni o Kaihikapu-a-Kakuhihewa maua, i pane okalakala aku ai ua poo nui nei imua o na wahi kupuna.

No nei pane aiwaiwa a Kawelo, ua pilipu iho la ka hanu o ua mau wahi elemakule nei, no ka maka'u i ka hanai. Aole nae i liuliu, pane mai la kahi elemakule:

"Auhea oe, e ka maua luhi, nani ia na kou makemake ponoi keia ike ole o kakou i na maka o na makua o olua e noho mai la i Hanamaulu, nolaila, aohe a maua olelo i koe, ka kou mau kahu. Hele oe, hele maua.

O kou lakou nei haalele iho la no ia i kauhale. Aohe wahi puolo paa ma ka lima. O kahi apeu paupau no i ka hope ame ke kua, o ka hele iho la no ia. Ia lakou nei e hele ana no ka nuku muliwai o Wailua, halawai aku lakou nei me kekahi kanaka mai Hanamaulu mai, a pa mai la kana leo mahamaha ia lakou, oiai ua ike mai la oia i na alii opio, ia Kawelo ame Kamalama, ame na wahi kupuna o laua.

"E, ke pau ae nei oukou la i kahakai?"

Ae aku la o Kawelo: "Ae, e hele wale aku ana no makou i ka auana maikai aku nei. A eia hoi oe, ke hele ae nei?"

Ae mai la ua kanaka nei me ka olelo mai:

"E pae loa aku ana au no Hanalei, a ka la apopo ia hoi mai."

A hala ua kanaka nei, ia wa huli mai la o Kawelo a pane mai la i ke kaikaina, ia Kamalama: "E iho loa aku oe me na kupuna o kaua a hoea i ka nuku muliwai, e kii ae au i ka waa o kakou."

Iho aku la o Kamalama me na kupuna a kaha ae la o Kawelo a kii aku la i kahi waa ona. Iaia nei e hookokoke aku ana i kahi i hekau ai i ka waa, ike aku la keia i ka a mai o kekiahi mea ma ka ihu o ka waa. "He aha la hoi nei mea e a mai la ma ka ihu o ka waa?"

Iaia nei no e hele aku nei, ke mau mai la no ka a ana o ua mea nei, a ke haohao la nohoi keia no ua mea a nei. "He keu ka hoi ka mea kupanaha nui wale keia. O keia ka paha ka maka-ihu-waa e oleloia nei e ka poe hoe-waa?"

A hoea keia i kahi e waiho ana ka waa, aole oia nei ike hou aku i ua mea a nei. I kona panee ana aku i ka waa a lana iloko o ka wai, ike hou aku la keia i ua mea a nei e weli hou mai ana no ma ka ihu o ka waa.

"Aia hou no ua maka-ihu waa nei ke weli hou mai la ma ka ihu o ka waa. Malia paha o kahi kaikuaana iole keia o maua?"

Ia wa kahea aku la keia: "O oe no ia e Kahueloku?"

Uwiuwi mai ana ka leo o ka iole. Maopopo lea loa iho la ia ia nei o ke kaikuaana iole no ia o lakou. "He keu no ka hoi kou apiki, e Kahueloku, kai no paha, e noho hoi oe me na makua o kakou i Kauai nei, a o maua hoi, ne mau pokii ou ke hoi i Oahu. Eia ka o ko kakou haalele no ia apau i na makua o kakou.

Uwiuwi hou mai ana no ka leo o ua iole nei. O ko ia nei ee aku la no keia iluna o ka waa, a hoe malie aku la a hoea i ka nuku muliwai. Kau mai la o Kamalama me na wahi kupuna iluna o ka waa. A maikai ko lakou nei mau nohona apau, ia wa pane mai la o Kawelo i kona pokii, ia Kamalama, ame na kupuna o laua i ka i ana mai:

"E noho oukou a paa iluna o a waa. A o ka oi loa aku o ka pono e moe oukou i lalo, o puhiia auanei oukou e ka makani, lele oukou iloko o ke kai, no ka mea, he la makani keia. Eia ka makani mamua pono mai o kakou. Ia oe hoi e Kamalama ke ka i ka liu o ka waa o kakou. Aia no nae kou ka i ka liu o ka waa a haawi aku au i ka olelo ia oe."

Nana ae la lakou nei ua kiekie loa ka hoku Kauopae, a e wena mai ana nohoi ke alaula o ka La ma ka hikina.

Pane hou mai la o Kawelo: "Ua ao kakou. aka, aole nae e mahiki ae ka la maluna o ka ilikai a ai kakou i na kuala paa mahanahana o ka mokupuni o Kaihikapu-a-Kakuhihewa. I o-ia auanei au, ea, o ko oukou manawa ia e moe ai i lalo nei o ka waa o kakou."

O kahi kaikuaana iole hoi o laua nei, aole oia nei (Kawelo) ike hou aku. He lohe nae keia i ka uiui liilii o ka leo iole ma ke kuapoi hope o ka waa. O ia nei nae ke lohe ana, aohe lohe o ke kaikaina ame na kupuna.

"Ooia!" wahi a ua Kawelo nei i o-ia ae ai. O ka manawa ia i moe iho ai me ka hikiwawe loa o Kamalama me na kupuna i lalo, iloko o ka waa.

Hookahi no mapuna hoe a Kawelo, lele pua o ana ka waa iluna o ka ili o ke kai. O ka hu a ka makani ka na kupuna me Kamalama e lohe ana ia manawa. Ia mapuna hoea hookahi no a Kawelo, uhi ke kai iluna o Kapaa a kokoke e poi pu ia ke kuahiwi o Waialeale.

I ka lua no o ka mapuna hoe, uhi pono ke kai ia luna o Waialeale, hele lakou nei i ke alikealike o ka moana ma waena o Kauai ame Oahu nei. A ke oni aku laa ka lae o Kaena me he manu la, ke moakaka aku la kaupoku o Kaala.

O ko Kawelo makemake loa ia wa o ka holopono mai o ko lakou waa a pae ma ka lae o Kaena. Ua makemake loa oia e halawai me Uhumakaikai a o kona loaa aku no iaia, o ko laua wa no ia e hakaka ai.

Nolaila, huai hou iho la keia i ka hoe a ia nei, a lele ana ka waa o lakou nei me he malolo la iluna o ka ilikai. Ua oleloiai i keia mapuna hoe a Kawelo i kupa iho ai i ke kai me ka ikaika loa, ua lohe ia ka nehe o ka iliili o ka papaku o ka moana. He oiaio paha keia aole paha. O na hookikohu ana no nae keia a ka moolelo i kohu ke heluhelu iho.

Ke ike la ua Kawelo nei, eia ko lakou waa ke lele pololei nei no ka Lae o Kaena, aka, o ka mea kupanaha nae o kana ike ana iho, ua hala hope loa e la ka lae o Kaena, a oili ana nei wahi puu mamua pono o ka ihu o ka waa. O ia mau no ia o ka holo o ka waa o lakou nei a hala ua wahi puu nei, hookomo ana lakou nei iloko o nei awa ma ka huli hikina o kahi puu. Ua maamaama loa ae la. Aole nae i puka ae ka La ia manawa. Ia wa hoi, ke huli hoi mai nei na auwaa lawaia a pae i kaha one. O ka waa hoi i hookokoke loa mai i kahi a ko lakou nei waa e lana ana, ninau aku la o Kawelo i kanaka oia waa: "Owai keia wahi?" Pane mai la kamaaina: "O Waianae keia. O kauluniu o Poka-i" "A Owai hoi kela wahi puu e ku mai la?" i ninau hou aku ai o Kawelo i ua poe kamaaina nei. Pane mai la nohoi lakou: "O Mauna Lahilahi ia wahi puu. He malihini oukou. He Kauai anei ka waa? Ae aku la o Kawelo.

"A i nahea ka oukou holo ana mai a komo iho la ia nei?" wahi a na kamaaina o Waianae i ninau mai ai i ka waa malihini.

Ua kani ka moa kua lua, haalele aku nei makou ia Kauai, a pae iho la no makou i Waianae nei, i pane aku ai o Kawelo. Alaila, akaaka ma la na kanaka o ka wa kamaaina, a olelo mai la kekahi o lakou: Hoomakeaka wale ka hoi ka olelo a ke Kauai! Nawai ka waa e pae i Oahu nei mai Kauai mai i ke oo ana no a ka moa kualua o nei wanaao, aole hoi i kahikole ka la, o ka pae no ia i Oahu nei. Aole e loaa ia holo i ka waa pea, a oki loa aku hoi ka hoe pu kahi.

No nei mau olelo a kela kanaka kamaaina, ua hoonaukiuki loa ia o Kawelo, a ua ku ae la oia iluna o ko lakou wahi waa me ka oniu ana ae i ka hoe e wala aku maluna o ke kanaka i pane mai ai i na olelo i hoonaukiuki loa ia ai kona noonoo, aka, uiui ana ka leo o Kahueloku. hoomaopopo iho la o Kawelo, he leo kaohi keia o ke kaikuaana ia ia nei, aole keia e puapuahulu ma ka hana ino ana i na kamaaina o Waianae. Nolaila, emi pu iho la ko ia nei manao. Eia nae pane aku la keia: "Ina hoi aole i walaau ae nei kuu hanau ia'u e kapae ka eha ame ka make a'u a ke Kauai nei, ia oe e ke Oahu makaewaewa, i na no la i kela wa, o kou lilo no ia i mea kupalu mano na'u.'

Ninau mai la kekahi kanaka ia Kawelo. He ikaika no nae oe, e hoaano mai nei ia makou? Auhea oe, e ke Kauai, leo puu i na he ikaika kou e waiho kou ikaika a pae a kakou i kaha one maloo, alaila, ilaila e ikeia ai ka ikaika o ke keiki o Kauai. He mau kanaka ikaika a oolea nohoi ko makou la o nei wahi, ei aku i uka kahi i kali mai ai o ka hoea aku o ua kanaka ikaika nana e pa'i i ko laua mau poo. Nolaila, e umi malie iho oe i kou ikaika a pae aku kakou i uka. A eia ka makou ia oe ame kou mau hoe, a hoea kakou i kaha one maloo, auau i ka wai o Muliwaiolena, apau ka eaea kai, he kapa ko kauhale, hoi a kakou alaila, aahu kahi apeu maloo. Ua loaa hoi ia makou ka i'a, ai no a maona, haule hiamoe ka luhi a ke kai.

"Aka, i pae aku kakou i uka," wahi a ua kanaka kamaaina nei i hoomau mai ai i ke kamailio ana, "a i hoolale mai na ikaika o makou e kupapa me kekahi o oukou nei, elike me ka mea mau i na keiki o keia kaha, alaila, e aho hoi, ea, o oe o ka malihini ke hoao. Pehea ia i kou manao?

Pane aku la o Kawelo: He aha auanei hoi, ua ae maikai aku la au i na mea apau a oukou i hoike mai la.

(Maraki 19, 1909)

A o ka wa ia i hoe aku ai ua poe kanaka nei i ko lakou waa, oiai hoi o Kawelo e apa wale ana no i kana hoe. Ma mua iki iho nae o ke ka-i ana o na hoe a na kanaka kamaaina o Waianae, ua ninau aku la o Kawelo i ua poe kanaka nei: "O ke awa no nae paha kela, o kela muliwai e hamama mai la?" Ae mai la ua poe kanaka nei, a o ko lakou hoe aku la no ia me ka ikaika nui launa ole.

O nei wahi a Kawelo i halawai ai me keia waa kamaaina o Waianae, aia no ia ma ka huli hikina iki ae o Mauna Lahilahi, a o ka nuku muliwai a ua Kawelo nei i ninau aku ai i na kanaka o ka waa kamaaina, aia no ia ma anei iki mai o ka hale hoolulu kaa-ahi o Waianae. O keia ka muliwai o Waianae i kapaia o Muliwaiolena. A ua oleloia nohoi mawaho oia wahi i make ai o Kahulupue, keiki a Keopulupulu, i ke au i noho Moi ai o Kahahana ma Oahu nei.

Oiai na kamaaina o Waianae e noke ana me ko lakou ikaika apau i ka hoe i ko lakou waa, a he holo maoli nohoi ia e ikeia mai ana e ko uka poe a pela nohoi o Kamalama ma, ia wa i kuu iho ai o Kawelo i ka hoe ana i lalo o ke kai. Ia hue ana no, owe ana ka iliili o lalo o ke kai, poha ana ka ha'i ana a ka nalu mahope; a elike me ka hoopahiaia ana o kekahi pohaku a-la iluna o ka iliwai, ka lele kokolo me he puhikii la i ka ili kai, pela ka holo pakika o ka waa o Kawelo ma a komo ana i ka nuku o Muliwaiolena, a, aia no ka waa o na kamaaina ke holo mai la mahope.

Ia pae ana no o ka waa o Kawelo ma i uka, ua kikoo loa ae la ka La iluna. Ku ae la lakou nei iluna, e makaukau nui ana e lele aku i uka, ku ana nei mau kanaka nunui elua. Ninau mai la kekahi kanaka ia lakou nei: "Mai hea mai he waa? Pane aku la o Kawelo me ka maikai: Mai Kauai mai! Kauai o hea? Pane no o Kawelo: Kauai o Wailua. A, auhea oe, ame kela wahi keiki aku ame na wahi elemakule, aole e pae ke Kauai ia Waianae nei, aia a hina na niu o Po-kai.

"Auhea ia mau niu o Po-kai?" i ninau aku ai o Kawelo i ua mau kanaka nei.

Pane mai la no laua a i elua: "O maua nohoi e ku aku la imua o oukou ua mau kumu niu la."

"He keu ha olua a na kumu niu a ke kupainaha nui wale. I ikeia hoi ka niu i ka hua iluna, o ka hua makani puahiohio ka olua e hoikeike mai nei ia'u, me kuu wahi pokii ame na wahi kupuna o maua," wahi a Kawelo i pane aku ai, me ka ninau ana aku i ua mau kanaka nei: "Pehea ke ano e kulai ai au i ka olua mau niu?" Pukahi paha, e pulua paha?

Pane mai la kekahi kanaka me ke ano hooio: "He keu ka oe a ke Kauai haakoi nui wale. Ia oe wale no ko maua olelo kikoola ia ana, e pulua ia maua e oe. Owai kou inoa, e nei poo nui heu ole o Kauai?

He eu ana ae ka Kawelo mai loko ae o ka waa, he halulu ana o kona mau keehina wawae i kaha one, poha ana kekahi uina ikaika launa ole a ikeia aku la ke kanaka Waianae nana ka olelo kuamuamu poo nui ia Kawelo, e oni kaanini ana iluna o ke one me ke ka-ka ana o kona mau wawae.

I ka ike ana hoi o ka lua o na kanaka ikaika o Waianae i keia make o kona kokoolua, pane mai la oia ia Kawelo:

He powa maoli ka hoi kau hana i kela kanaka o maua. Kai no paha, he ku he alo a he alo, alaila, hanai pono ka ikaika, Eia ka me ka makaukau ole o kekahi aoao, o kou lele powa mai nei no ia. Auhea oe, me a'u mai oe e hana ai i ko ikaika, e ke Kauai.

I keia wa hoi, ua piha pu mai la kaha one i na kanaka. Hele ia e lulumi na kanaka me he hooke ana na ka pua amaama i ka maka-ha.

O ka wa ia i pae mai ai ka waa o na kanaka i halawai pu ai me Kawelo ma ke kai ma ka huli hikina o Mauna Lahilahi, a na ka poe oia waa i hoike ae imua o na kanaka, he poe Kauai keia i pae mai la. I keia wanaao no ka haalele ana aku nei ia Kauai, aole i puka ka la komo ana i Waianae nei.

A mai pau mai nei makou i ka eha i nei kanaka i ko makou olelo hoopohala ana aku nei iaia, e hoole ana i ka oiaio o kana mau olelo i hoike mai ai ia makou, i ke kani ana o ka moa kualua i Kauai, aohe hoi i mahiki ae ka la i ka ilikai, hoea ana i Waianae nei, wahi a kekahi o lakou i hoomau mai ai i ke kamailio ana. A ua ike maka mai nei hoi makou i ka ikaika o nei kanaka i ka hoe.

Oiai, ua ka-wa loa ka makou wahi o ka hoe ana mai nei i ko makou waa i keia hoi ana mai la, a ua mamao loa ka waa o kela poe i hope. Me he aha la ia lohe ana ae a makou i ke pahi-hi o ke kai, oia no oe o ka lele ana a ka i'a iluna o ka ale, i aui ae ko makou hana i hope, maalo ana ka waa o ua poe Kauai nei me he nai'a la e pakika ana iluna o ke kai. Aole nohoi i kana mai o ka holo. hookahi no ia pae ana mai a komo iloko o ka nuku o Muliwaiolena nei. A na makou nohoi i olelo mai nei, e kali kona ikaika a hoea mai i ka apa'a nei, alaila, hoonahoa ae kona ikaika i na kanaka o kakou. A ke ike pu ae la no kakou i ka ua mea o ka ikaika o ke Kauai.

"Alia hoi, i pane mai aki kekahi kanaka, ke olelo aku nei hoi keia ikaika o kakou, ua lele kimopo mai nei ua Kauai nei maluna o Pue'a."

Oiai keia poe e noke nui ana i ke kamailio, oia ka manawa e hooponopono ana ka hoa hakaka a mokomoko o Kawelo iaia iho, oiai nohoi o Kawelo e ku mai ana imua o ua kaeaea nei o ka makani o-lau-niu o Waianae, me ka hulili pono o kona mau onohi maka maluna o ua kanaka nei.

O nei kanaka o Leleana kona inoa, a, o ke kaikuaana ia o Puea i oni kapalili ai kona pauku kino, me he kapalili ana na ka manini hou iluna o ka pohaku pa-ala.

Ia manawa i pane aku ai ua kanaka nei ia Kawelo:

"O-ia kiolaia mai kau eha i mea oloolokaa ia aku e ka pulu niu o Waianae!"

I lawa no apau na huaolelo a ua kanaka nei i ka luai iwaho, he poha ana ka mea i loheia e na kanaka e muia ana ma laila, he kakaa ia o ua kanaka nei iluna o ke one a waiho ana iloko o ke kai. A i nei wa i ulu ae ai ka manao lele poi pu a na kanaka o Waianae maluna o Kawelo. Eia nae, ua hooki koke ia keia pioo, mamuli o ka hooho ana ae o kekahi poe no ka ikeia ana aku o ke kahuna a ke alii a Kaihikapu-a-Kakuhihewa e holo mai ana me kekahi wahi ouo puaa hiwa ma kona lima.

Hookaawale ae la na kanaka ia lakou iho, e hookowa ana ia waena i loaa he ala malaelae no ke kahuna alii e hele mai ai e nana i ka waa malihini, a malia e kauoha mai ana ia ia lakou e hopu i ke kanaka Kauai poo nui a maka aa nana i mokomoko a eha ko lakou mau kanaka ikaika.

Aka, o ka mea kupanaha nae a lakou i ike ai, oia ko lakou ike ana aku i ka paa mai o ua kahuna nei i ka puaa hiwa, a komo hou iho la kahi manao iloko o lakou, he huakai imi alii keia a ua kahuna la, a o wai la nei alii nui o ka huli ana mai nei o ua kahuna nei. Ua maopopo nohoi ia lakou, aohe ia mea ma waena o lakou, a nolaila, eia paha iwaena ona Kauai o ka pae ana mai ia kakahiaka.

Hele mai la ua kahuna nei, a he mau anana ka mamao mai kahi a Kawelo e ku ana, ku iho la ia a o kona manawa i i oli ae ai i ke mele pule o Kawelomahamahaia, a hoohiki ae la i na inoa o Ka-malama. Kaweloleimakua, Kawelohea, Kawelolauhuki ame na inoa o ko lakou mau makua, oia o Malaiakalani ame Maihunalii.

O ia pule o ua kahuna nei apau o kona hookuu iho la no ia i kahi puaa hiwa i lalo, a olelo iho la oia: "E puaa-hiwa, e puaa olomea, e ka puaa eku i ka honua, e ka puaa nana i ka lani, ekuia, nanaia ka lani, o Waialeale ke kuahiwi."

Holo aku la ua puaa nei, oiai hoi na maka o na mea apau e nana ana iaia, a hoea i kahi a ke kanaka Kauai e ku ana me ka lawakua o kona mau oiwi apau. I ka hoea ana o ua wahi puaa nei ma na wawae o Kawelo, ua moe iho la oia i lalo, me ka onioni hou ole ae, a o ka wa ia i ike ae ai na kanaka apau o ka makani kaiaulu o Waianae, he alii nui nei kaeaea a ka ikaika nui wale i hoea mai i ko lakou wahi.

O ka manawa ia i hele mai ai o ke kahuna a hiki ma kahi a Kawelo e ku ana, haule iho la kona mau kuli i lalo, me ke kulou ana o kona poo i lalo. A liuliu iki ke kukuli ana o ua kahuna nei, hopu iho la ia i kahi ouo puaa hiwa, paa ma ka lima, alaila, ku ae la iluna.

E Kaweloleimakua, moopuna a Kawelomahamahaia, o ka maha i'a, o na hapuna maka o Kawelo i ke kai, eia ka puaa, he alana, he mohai, he noi aku ia oe, e ke moopu lei hulu, lei hiwahiwa a Malaiakalani, e kipa i ka hale, he ai, he i'a, he kapa, a he nohona ko ke alii.

Ua hoounaia mai nei au, e Kaihikapu-a-Kakuhihewa, ka lani (o) Oahu nei e kii mai ia oukou, e na alii pali ku-mokomoko o Kauai, e kipa i ka hale o ke alii, e ike he mau makua, a he ohana no oukou eia la i Oahu nei. Pehea ka leo o ke kaua? i ninau aku ai ua kahuna nei ia Kawelo.

Pane mai la o Kawelo: "Ua ae aku la au i kau kii e ke kanaka i ka ihu o ka puaa, ka mea ia ia ka ipu olelo a ke alii."

O ka wa ia o ua kahuna nei i huli ae ai imua o na kanaka, a kamailio mai la imua o lakou:

E na Ui o ka makani o lau niu o Pokai! E na maile laulii o Koiahi! E na ohiki moe one o na Ohikilolo! E na hala puna i ke onaona o na Keaau! E ke one opiopio o Makua! E na kalo ulina aala o Lehano! E na niu haohao o Waianae! E ike oukou i na alii ku mokomoko o Kauai. O kekahi mau moopuna keia i Kawelomahamahaia o Wailuahoano. Eia la ua pae mai i Waianae nei. Nolaila, e lawe ka puaa, e lawe ka ilio hanai ai, e lawe ka moa, e lawe ka i'a, e lawe na kumau ai, e lawe na kapa pa'i-ula, e lawe na mea apau e pono ai na malihini alii o Kauai. Eia makou ke pii nei no uka o Lualualei.

Kauoha ae la ua kahuna nei i na kanaka e hapai i ka waa o Kawelo ma a loko o ka halau waiho waa o ke alii o Kaihikapu. ia wa i ikeia aku ai he wahi keiki opiopio wale no o ka oili ana aku mai waena aku o ka puukiuki kanaka a loaa ka waa o Kawelo ma, kau i kona kua, a auamo aku la a komo iloko o ka halau waa o ke alii.

(Maraki 26, 1909)

Ke nana aku nei o Kawelo i ka ikaika launa ole o ua wahi keiki nei. A ia wa oia i huli ae ai a ninau aku la i ke kahuna. "E, nawai hoi kela wahi uuku a ke oolea nui wale i auamo aku la i kela waa? He keu ka hoi a ka ikaika. He waa kela e hiki ole ai i na kanaka nunui he umi ko lakou nui ke hapai, a i nei wahi keiki uuku hoi, he like ka hoi kela waa ma ka ole."

Pane mai la ke kahuna: He wahi keiki kamaaina no kela no Waianae nei. He wahi keiki punahele kela na ke alii na Kaihikapu-a-Kakuhihewa. O ka inoa o kela wahi keiki o Kalaumeki. Akahi no a ikeia ae la ka ikaika o nei wahi keiki. O ka mea akamai nae a kela wahi keiki, o ka oo ihe. Aole e hala ka pua mauu i ka maka o ka i ala ihe ke hou oia.

Ia wa pane aku la o Kawelo i ke kahuna:

Makemake au i kela wahi keiki na'u. I wahi hanai na'u ame kuu kaikaina, na Kamalama. O ia nei o maua kai a'o i na loina apau o ka oo ihe, ke kaa laau ka mokomoko, ka haihai, a pela aku. Nolaila, alia kakou e pii e ike aku makou i ke alii, a, ae mai kela wahi keiki me a'u oia e noho ai.

O ke kena ae la no ia o ke kahuna i kekahi mau kanaka, e kii aku ia Kalaumeki, oiai ua makemake na alii o Kauai iaia. O ka wa ia i holo aku ai ua mau kanaka nei, a loaa o Kalaumeki, e puka mai ana mai loko mai o ka halau waa, a hoike aku la laua iaia, ua makemake na alii o Kauai iaia.

I ka lohe ana o ua wahi keiki nei i keia mau olelo, ia wa pane mai la oia i na kanaka na laua oia i kii aku: He aha la hoi, e hele aku i ka leo o na alii, a i ku nohoi i ka pomaikai, he pomaikai nohoi ka kakou o Waianae nei e ohi, a ina nohoi he popilikia ke loaa mai, he make ka hoi ia me ka hanohano nui.

O ka hele aku la no ia o ua wahi keiki nei a hui me Kawelo, ia wa haawi mai la o Kawelo i kona aloha i ua wahi keiki nei, me ka ninau ana mai: O Kalaumeki kou inoa? Ae nohoi keia, me ka olelo ana aku: O ko'u inoa ia i hea ia e ko'u mau makua mai ko'u wa niho ole a niho nohoi.

He keu kou akahi inoa maikai, a pomaikai wale hoi au i kou loaa ana ia'u, wahi a Kawelo, ua lilo kou inoa i unu hoomanao i ko'u kaele ana mai make i kanaka o keia wahi. A eia ko'u makemake ia oe, e ae no oe e lilo oe i kama hanai na'u?

Pane aku la o Kalaumeki: Ua ae aku la au i kau noi, e ke alii. O kou wahi e noho ai, o ko'u wahi ia, o kau ai, o ka'u ai ia, nou hoi ka make, e ke alii, lilo au i moepuu nou. A i ninau aku au ia oe, e ke alii, he aha ke kumu o kou makemake ana e lilo au i kama nau?

Olelo mai la o Kawelo: I makemake au i kou ikaika. Ike aku nei au i kou hapai hookahi ana ae nei i ka waa o makou, a komo i ka halau waa, komo iho la ka makemake iloko o'u nou. He nui kou ikaika i ka hapai ana ae nei i ka waa.

Auhea oe, e ke alii, ua kuhihewa ia ka ike a kou maka, i pane mai ai o Kalaumeki, aole owau wale no kai hapai aku nei i kela waa. He nui makou. He poe kanaka umiumi loloa keia a i ekolu. hookahi o lakou ma ka ihu, a hookahi ma waena, a hookahi mahope. O ko'u wahi o ka waa i hapai ai, eia ka iama. Ina paha, owau wale no ke hapai i kela waa, aole e hiki.

Ke hoomaopopo la o Kawelo i na mea apau a ua wahi keiki nei e kamailio mai ana iaia. Ike iho la ia o na kino lau no ia o ke kaikuaana o lakou, oia hoi o Kahueloku. Alaila, ninau aku la o Kawelo i ua wahi Kalaumeki nei: A pehea oe i holo aku nei e hapai i ka waa, oiai aole o oe kekahi i kauohaia aku nei i ke kahuna e kii e hapai i ka waa?

Na kekahi o kela mau kanaka ekolu a'u i hoike aku la i kahea ponoi mai ia'u, e hele aku, oia ke kumu o ko'u hele ana aku nei e hapai i ua waa nei. Kai no paha ua ike ae nei oukou i kela poe kanaka. Aole ka. Ia makou i hapai aku nei a komo ka waa iloko o ka halau, ninau aku nei au i kekahi o lakou no ko lakou wahi i hele mai ai. Pane mai ana no ke kanaka nana au i peahi mai, mai Kauai mai lakou. O ko oukou holo pu ana mai nei no.

A pau keia mau olelo a ua wahi Kalaumeki nei, ninau hou aku la no o Kawelo: Auhei kou mau luaui? Ke ola nei no paha laua, a i ole, ua make paha laua?

E kala wala i make ai ko'u mau makua. A o ka pono o ko'u noho ana i nei wa e noho nei, o ka mahiai no ame ka lawaia. A ke hoea mai nohoi na la hooulu lealea o makou nei i kekahi wa, hele nohoi au i ka laumeki, a loaa no ko'u wahi haawina kapa, malo, ka i'a nohoi, ka ai, ka puaa ame ka moa. Elua no maui oi ma nei mea, he oo ihe ame ke kaa laau ana: Aia i Ewa ko'u kokoolua.

Owai hoi ka inoa oia keiki? wahi a Kawelo i ninau aku ai ia Kalaumeki.

Pane mai la ia: O ka inoa oia wahi keiki o maua, oia o Kaeleha.

Aia hoi a kamaaina ko'u noho ana iho ia Oahu nei, alaila, hele au e ike i ke a-u nui ame ke a-u iki o nei aina malihini. A o kau mau mea apau e ka hanai a Kaweloleimakua i hoike mai nei ia'u ua ae aku la au. A penei: O Kalaumeki kou inoa, no Waianae nei oe, a o Kaeleha hoi kela keiki o olua, no Ewa oia. He kaele pono paha ia, he kaele pono ole paha ia, he aha la ke ano oia kaele. aka, i na he ikaika oia, he koa a he hopo ole, o ka'u ano keiki makemake ia.

Pau keia mau olelo ana ma waena o Kawelo me Kalaumeki, pane mai la ke kahuna ia Kawelo: Ina kakou a hoea aku i kahi o ke alii, i auau aku ia i ka wai o Lualualei, ai ka moana, kuu ka luhi a ke kai.

O ka wa ia i pii aku ai ke kahuna mamua a mahope aku nohoi o Kawelo ma ame Kalaumeki. O na kanaka hoi keia, ua hoi aku la kekahi poe no ke kahumu ai, hele hoi kekahi poe i ka lawaia, hopu na moa, kupee na puaa momona, a pela aku.

I nei wa a Kawelo ma e pii nei me ke kahuna, holo mai la kahi kupunakane o Kawelo, a kau mai la i na ahu manu maluna o Kawelo ame Kamalama. Pela hoi me na mahiole alii o Kauai. He ku i ka nani ame ka ui keia mau aahu i kau iho la maluna o ua mau alii nei o Kauai.

I kela wa hoi, ninau ae la o Kawelo i ke kupunakane: Auhea la kuu wahi ahu manu uuku? Pane mai la ke kupunakane: Ei ae no iloko o ka hokeo. O ka maua mau wahi ukana wale no keia o ka lawe ana mai nei mai Wailua mai. O na niho ame na kupee, aia aku la no i Kauai.

Aohe nana i ka mea i haule mahope, no hope aku la no ia. aka, o kuu wahi aahu uuku, e hoaahu mai oe no kuu wahi keiki nei.

He manawa ole, kau ana ua aahu nei maluna o Kalaumeki. A lilo iho la oia (Kalaumeki) ma keia hoaahuia ana ona i ka ahu-ula, elike me ke kauoha a Kawelo, i keiki hanai a hookama na Kawelo. Ke ku mai la ke anuenue iluna pono o Kaala. A mahope iho, ua hehi ae la kekahi wawae o ke anuenue iluna pono o Pahakea, a o kahi wawae hoi o ke anuenue, ua kau iho la maluna o Kolekole. O na kamaaina hoi keia o Waianae i ike mai i ka huakai a na'lii o Kauai, e nee ana me ka hanohano. A ua hooiaio mai hoi na ouli pahaohao o ka lewa, elike me ke anuenue a lakou i ike aku ai iluna o Kaala, a i huli ae ai hoi a ku ana he wawae iluna o Pahakea, a he wawae iluna o Kolekole.

A hiki o Kawelo ma i kahi i noho ai o Kaihikapu makua iki aku o Lualualei ua ike iho la na 'lii o Kauai me Kaihikapu, a pela nohoi me na 'lii koikoi e ae o Oahu nei.

Ia wa e noho ana na kaikuana o Kawelo ame Kamalama i Waikiki, oia o Kawelohea ame Kawelolauhuki, me ko laua mau wahi kupuna, a he lawaia me ka mokomoko ka laua hana.

I keia noho ana o Kawelo me Kamalama me ke alii, me Kaihikapu, ua nui ko laua punahele i ua moi nei. A liu wale keia noho ana a Kawelo ma, ua hapai ae la o Kaihikapu, he aha mokomoko me kulakulai na kana poe kanaka ikaika. O ke kahua i malamaia ai keia lealea ma ke kula no ia o Maili.

Ua kapa ia keia kula ma ia inoa Maili, mamuli o ka Moi Mailikukahi, ke keiki a Kukahiililani me Kokalola. He alii o Mailikukahi mailoko mai o na lalani alii o Maweke ame Paumakua.

He mau la mamua ae o ka la e mokomoko ai a e hakoko ai na poe kanaka ikaika o ua alii Moi nei, ua pau mai la na poe ikaika o na Ewa ame na Waialua no ke komo pu ana iloko o keia hana. Ua kaulana pu aku la nohoi ma ia mau wahi, e komo ana na alii ikaika o Kauai mai e noho ana me Kaihikapu-a-Kakuhihewa ia wa, iloko oia aha lealea.

I ka hiki ana mai o ka la mokomoko, ua piha kela kula palahalaha o Maili mai ka pili mai o Puuohulu a hoea i keia aoao, i na kanaka. Ma mua ae o ka wa e malamaia ai ka mokomoko ana, ua iho mai la o Kaihikapu ame kona mau alii aialo, me na alii e ae o kona alo alii mai uka mai o Lualualei, a hoea i ke kahua lealea. A ma waena oia puulu alii, o na alii kekahi o Kauai, ame Kalaumeki, keiki hanai a Kawelo.

Ma muli nohoi o ke ano maka malihini o Kawelo ame Ka-malama, ua hiki ka poe i ike mua ole ia laua a i kamaaina mua ole hoi, ke hoomaopopo aku o laua na alii malihini mai Kauai mai. O kekahi poe nae e ike nei ia Kawelo, ua nui ko lakou maka'u iaia, no ka nui hewahewa launa ole mai o ke poo ame ka aa launa ole mai hoi o na maka. aka, he kanaka nui nae oia ma kona mau helehelena ui, a he nui nohoi kona kino.

I ka wa i hiki ai o Kawelo ma i ke kahua hakoko a mokomoko o Maili, ua kena mai la oia ia Kalaumeki e hele e imi i kona hoa aloha, oia o Kaeleha ma waena o na kanaka, malia hoi oia kekahi i hoea mai ilaila. O Kaeleha nae, ua ike e mai la oia ia Kalaumeki, e hookohukohu aku ana me kona wahi ahu-ula ma ka aoao o ke kanaka poo nui. Olelo iho la ua wahi Kaeleha nai iloko iho ona: He keu ka hoi! Ua alii mai nei ka o ua o Kalaumeki.

Elike me ke kena a Kawelo ia Kalaumeki e imi ia Kaeleha, pela no ua wahi keiki nei o na niu haohao o Poka-i i hele aku ai e huli ia Kaeleha. Ua loaa aku la ua wahi keiki nei o ka i'a hamau leo o Ewa ia Kalaumeki ma waena o na kanaka, a hoike aku la oia i ka makemake o ke alii o Kauai nona ka inoa o Kawelo. E hele kaua, e ke aikane, i loaa ona wahi haawina i ke alo o na alii, elike nohoi me a'u nei, au e ike mai la.

O ko laua nei hele aku la no ia a hoea imua o Kawelo, a hoike aku la o Kalaumeki ia Kawelo no Kaeleha. Alaila, hopu mai la o Kawelo ia Kaeleha a hoonoho iho la ma kona aoao hema, oiai hoi o Kalaumeki i noho ae ai ma ka aoao akau o Kawelo. Huli ae la o Kawelo a kauoha aku la i ke kaikaina, e ninau aku i na kupuna i na paha he wahi ahu hulu manu koe a laua iloko o ka laua hokeo.

No keia ninau a Kamalama, pane mai la ke kupuna kane: O kou wahi ahu-ula uuku wale no koe la, e Kamalama, e waiho nei iloko o kahi hokeo.

E unuhi mai oa ia wahi ahu a hoaahu ae maluna o keia keiki, i pane aku ai o Kamalama i ke kupunakane.

Ma muli o keia kauoha a Kamalama ua unuhi mai la ke kupuna kane i ka ahu manu a hoaahu aku la o Kamalama maluna o Kaeleha. Nolaila, elike me ko Kalaumeki lilo ana i keiki hanai na Kawelo, elike me ia i hoikeia ae nei, pela o Kaeleha i lilo ai i hokoolua no na keiki hanai a Kawelo.

Ke makaukau mai la na kanaka ikaika i ka mokomoko ia lakou iho. O ka mokomoko mua, ma waena o ko Waianae kanaka ikaika ame ko Ewa kanaka oolea nohoi. Ia nonoke ana iho a ia mau kanaka i ko laua mau ikaika maluna o kahi ame kahi, ua hina iho la ko Ewa ikaika i ko Waianae.

Alaila, ua ku hou ko Waianae oolea me ko Waialua, a hina iho la ke kanaka o Waianae. Pela ka hele ana o na oolea o na wahi lehulehu, a hiki i ke ku ana mai o kekahi alii mai ka ululehua mai o Halemano. He kanaka nui keia, ua oi iki ae kona kiekie mamua o Kawelo. A o ke kanaka maka'u loa ia nohoi keia e ko Waialua poe, ko Waianae, ko Ewa, ame na wahi no apau o Oahu nei.

O na lima o keia kanaka, ua like me kekahi mau lala koa nunui. O ka hono o kona a-i, ua hele a pepeekue. I ke ku ana mai o ua kanaka nei, aohe mea hookahi i aa aku i ua kanaka nei, i kela wa, olelo kaena a, ano hooio ae la ua kanaka nei. O ke koa lau kihikihi iho la no ia o Halemano. Aohe makani Kona nui e hina ai.

(Aperila 2, 1909)

Ia wa hawanawana ae la o Kaihikapu-a-Kakuihewa ia Kawelo, ma ka ninau ana aku: Peha oe, e ke alii, e nei kuahiwi o makou nei. O kekahi keia o ko makou mau alii ikaika loa o Oahu nei. O ka lua o ke alii ikaika, aia la i Kou.

Pane aku la o Kawelo: E hoao wale aku nohoi ke kuahiwi o Waialeale i ke kuahiwi o Kaala. ma laila hoi, he nui kuahiwi wale iho no, aohe e pau ke aho o kamahele i ka pii ana.

O ke ku ae la no ia o Kawelo iluna, wehe ae la i kona ahu-ula, a haawi iho la i ke keiki ia Kalaumeki. O ka manawa ia i kukala mai ai ka ilamuku, e hakoko ana ke alii o Kauai me ke alii o Halemano. I ka lohe ana o na kanaka i keia kukala a ka ilamuku, ua ikuwa ae la ko lakou mau leo hooho olioli. Akahi ka hooho, alua ka hooho, ekolu ka hooho a na kanaka, hoolai iho la ka malie. He manawa keia no ka pili o na kanaka i ka waiwai.

O ka hapanui o na kanaka, aia ka pili ana o ko lakou mau waiwai mahope o ke alii kamaaina, a he kakaikahi hoi ka poe mahope o Kawelo. Ua nui no nae ko Waianae poe i pili i ko lakou mau waiwai mahope o ke keiki Kauai. O ka Moi kekahi o Kaihikapu i pili hoomauea i kona mau waiwai. O kona manao apau, aia no maluna o ka ikaika mai Halemano mai. Ua paa kona manaoio, e hina ana no o Kawelo i ke keiki o "ehuehu Halemano i ka la lehua,"

Ia Kawelo i hele mai ai, ua uahi pu mai la no ke kaikaina, Kamalama, a pela nohoi me na keiki, me Kalaumeki ame Kaeleha.

O ka malo keia o Kawelo, he malo ula. O ka pola hema me ka pola akau o ua malo nei, ua maewa iho la ma kela ame keia aoao akau o ua poo nui, maka aa nei o Kauai.

O ko ua Kawelo nei nohoi ia a ku ana ma ke kahua mokomoko, imua ponoi hoi o ka ikaika o Halemano, o ka wa ia a ua kanaka nei i ninau mai ai me ka hooio nui:

He aha ka hope o ka mokomoko a kaua? He moe lepo, a i ole ia, he hoolana paha i ka wai? A e ike oe, e ke Kauai, ina he hu'a lepo ka hope a kaua, alaila, aole oe e ike i na lehua maka ooi o kuu aina, aka, ina ma ke poi wai kaua, e aho ia, he moe malie iho no kona, a i ke ala ana ae, hoonuu no oe, e ke alii i na limu lipoa aala o Mauna Lahilahi.

Pane aku la o Kawelo me ka maka'u ole, ame ke kanalua ole nohoi:

Na ikaika ole hoi ka lalau iho i ka make iki, e aho i ka make nui kaua.

Ninau hou mai la ua "koa i'e" nei o Halemano: "A make la?" Pane aku la o Kawelo: A make!

Ia wai ka mua? i ninau mai ai ka ui o Halemano. Pane no o Kawelo: Ia oe ka mua ke kamaaina. A e ao nae oe i ka pola o kuu malo o halulu hewa ko puupuu ilaila.

No ka hoopuka ana aku a Kawelo i keia mau olelo hope imua o ua alii nei o Halemano, na punia loa ia oia i ka huhu. Weo mai la kona mau onohi maka i ka ula puni, oiai ua holo ae la ke kuakoko o ka inaina a punia kona mau ano apau. Me ka leo piha kaka-na o ka huhu launa ole, pane kikoo-la mai oia ia Kawelo:

Kahaka! Manao iho nei hoi au e au'a i kuu puupuu o Pohaku-ala ka inoa, i pakele kou ola e ke koa makua ole o Kahihikolo, eia ka aole. No kau olelo e hihia ko'u lima i ko elemu, e make loa ana oe ia'u i nei la, a hoi aku ko uhane a hoea i ka liula o Mana, haia ia mai e ke akua enuhe apau i ka amu ia, a i ole, laweia aku ko wahi uhane e kuu mau akua, a kiola ia aku i ka Leina-a-ka-uhane i ka lae ae nei o Kaena, hala oe i lalo i o Milu la. E palulu ou mau lima i ou mau maka pueo, o kapoo pu a'u mau puupuu ma ia mau wahi.

Ia wa lohe ae la o Kalaumeki ma i ka uiui o ka leo o kekahi iole. Ma ka laua hoomaopopo aku, me he mea la, o ka leo iole a laua i lohe aku ai i ka uiui ana ae, ma lalo pono ae no ia o na wawae o Kawelo. Hooho ae la o Kaeleha ma ka leo nui, ma ka ninau ana ae: "O ko wai niho la i nei la ke uiui ana elike me ka leo o ka iole? Eia ka leo o ka iole ke kani nei i Ma'iliili"

O Mailiili, e kuu makamaka heluhelu, a Kaeleha e olelo nei, oia kela wahi ma kela poo mai o ke kula o Maili, ma ka aoao ma Waianae. Me he mea la, ma keia olelo a Kaeleha, e hiki ai ke koho wale iho, ma kahi kokoke i kela kahawai, kahi i malamaia ai ka mokomoko e kamailioia nei, e ka makamaka heluhelu.

Eia na maka o na mea apau, ke haka pono nei maluna o ke keiki kamaaina o Halemano, ke pookela hoi a lakou i ike ai ma waena o lakou, no ka ikaika.

O Kawelo hoi, ua hoomaopopo iho la oia i ka leo o ke kaikuaana, me he mea la, e olelo ae ana no ia ia:

E Kaweloleimakua! E Kawelo-a-Maihunalii. He poho lua ka ai a ko Halemano ui. Aia i na maka, aia i ko piko. E lawe ka pola o ka malo i kana, hooiliia ka puupuu akau i ko kipoohiwi, haawiia ke pa'i mahanahana i ke kumu pepeiao, loaa ka inoa o ko uluna o Kau-ke-keha, hoohuiia kapa eleele, o Maakuaikalani. Aohe Ui o Halemano. Alaila, paha iho o Kawelo, kaikaina nei o Kahueloku

I o ea!
I o ea!
O kamakoi ana iho la ia a Kauai.

Ia ku ana mai o ua kanaka nei i hope, a, ia ea ana mai, he nu ia o ka makani, ia wala ana mai i kana mau puupuu elua. Hele ka akau, kapalulu ka hema. Ke holu la ka akau no na maka aa o Kawelo e hulili mai ana mai loko mai o ke poo nui ona, a o ka lima hema koi, ke hele la me he pahu ana la na ka pololu i ka piko o Kawelo.

He poha ana hoi no ka pola hema o ka malo o Kawelo, he uina ana hoi me he haki ana la na ka nalu po'i, aia hoi, ua paa aku la ka lima hema o ua kanaka ikaika nei o Halemano i ka pola o ka malo o Kawelo, a kiwi aku la ua kanaka nei i ka aoao akau, me ka huki ana aku i ka malo o Kawelo.

Ia manawa paha ae la o Kawelo:

PAHA 4, A KAWELO.

  1. Ioea!
  2. Ioea!
  3. O kamakoi ana iho la ia a Kauai,
  4. Wilia aku la oe, e Maakuiaikalani.

Ua pale o Kawelo i ka lima akau o kona hoa paio me kona lima hema, a ua hoohei oia i ka lima akau o kona hoa me ka pola o kona malo, i wiliia aku e kona lima akau.

Ua uwa ae la na kanaka mai o a o, no kela hoohaahaa mua loa ia ana o ka ikaika o ka nunui o Halemano. Ke kani nei ka pihe uwa a na kanaka, a, eia hoi o Kawelo, ke olelo aku nei i ua hoa paio nei ona: I ka ehu no oe o ka pola malo o ke keiki o Kauai la, kikiwi oe me he i'a la i lou ka waha i ka makau. Oki loa aku paha, a lele o'u mau welelau manamanalima nei iluna ou, aohe ou nao ai i ka papaa. aka, hanaia hoi kau mau ai i ao ai a ma ke kanaka.

Alaila, pane mai la ua kanaka nei: He make ma'u wale no keia o'u ia oe. No ka ikaika o ka makani o ka'u ku'i ana aku nei i ko piko puahiohio lauwili ko pola malo a hihia ma'u wale ana ko'u lima. E ku hou kaua. E ku'i au, a e ku'i nohoi oe ia'u.

Ua holo ia, wahi a Kawelo i pane aku ai, o-ia wilia mai ka pahapaha lei o kuu aina, ke kani nei ke one o Nohili, hili hewa paha auanei kaunoa, he laau makua ole ia no kuu one hanau.

Hao hou mai ana ua kanaka nei i kona ikaika apau maluna o Kawelo, ma ke ku'i ana mai ia ia nei, o ka akau ame ka hema no ia o ka awala ana mai, a o na puupuu no la paha ia e make loa ai o Kawelo, ina oia i loaa pono mai ia mau kuala paa.

Hookahi no ia pa'i ana a Kawelo ma ka opi aoao akau o ua kanaka nei, aohe wahi hemo ole o ka ai a ua kanaka nei. Hu maluna, puai ma lalo. Pau holookoa na iwi aoao apau o ka aoao akau o ua kanaka nei i ka ha'iha'i. Aahe popo kowali nana e hookuikui ia lakou a paa. A he mea oiaio nohoi ia, no ka mea, ua make loa aku la ua kanaka nei, ia paa ana no o kona opi aoao i ka puili limakahi a Kawelo.

Ia hookuu ana aku a Kawelo i kana paa ana i ka aoao o ua kanaka nei, ua hehee iho la oia a waiho ana i lalo. Alaila, kahea iho la o Kawelo:

PAHA 5 A KAWELO.

  1. Ioea!
  2. Ioea!
  3. Iho aku oe a loaa o Milu,
  4. Hai ana oe i make oe ia Kawelo,
  5. Moopuna a Kawelomahamahaia.

Ia wa huli ae la o Kawelo a kamailio aku la i ke alii, ia Kakuhihewa (Kaihikapu). E ke alii, eia ka puaa he'a a ke akua.

Pane mai la ke alii: He aha auanei hoi, he puaa hoi paha ia, ua loaa mai la ia oe. A, auhea oe e ke alii, aia kou aina mahi, o luna o Kolekole a iho ma kela huli. Nou ia ame kou poe. O kahakai nei no a puni o Oahu nei, o kahi no ia o ka ia, koe hoi na loko oia poe alii o kakou. Ma ko'u mau loko no oe e kii ai i i'a nau ke make oe i ka i'a. O kou mau makemake apau, o ka'u ia e ae aku. Aia no i kuahiwi na kuina kapa pai ula, mahana no na po anu o ka hooilo o ka noho ana ia Oahu nei. E noho ia Oahu nei a kupa a ewe.

O na waiwai hoi keia i piliia ai ma ka aoao o ke alii o Halemano i make iho la, ua pau mai la ia ma ko Kawelo aoao. ia wa, olelo mai la o Kawelo i na keiki ana, ia Kalaumeki ame Kaeleha, e haawi i ka waiwai i ko laua mau kini makamaka, na hoaloha ame ka poe a laua i makemake ai e haawi.

O na kanaka o Waianae, hoi lakou me na haawe waiwai mai a Kalaumeki aku, a o ko Ewa poe nohoi, hoi puolo no lakou, mai a Kaeleha aku[.]

Ua lilo o Kawelo i kanaka kaulana loa no ka ikaika iloko oia mau la, ma na wahi apau i hoi aku ai na kanaka. Ua lilo nohoi o Kawelo i mea hopohopo nui ia o Kaihikapu ame na alii imua o kona aloalii, o kipi o Kawelo ia Oahu nei. aka, aole nae pela ko Kawelo manao. Aia ke kuko, ka lia ame ka hia-a mau o kona noonoo, i ka po ame ke ao, ia mau la ana e noho ana ma Oahu nei no ka lilo mai o Kauai iaia, nolaila, o kana hana pono wale no, oia ka hana ana i na mea e lilo ai oia i mea punahele ia Kaihikapu-a-Kakuhihewa.

O ka heana make hoi o ke alii o Halemano, ua kauia aku la ia iluna o ka lele ma ka heiau ma Lualualei. Ua oleloia, he heiau kahiko loa keia, a na ka Moi Kakuhihewa, makua kane o Kaihikapu ame kona mau hoahanau i kukulu i ua heiau la.

(Aperila 9, 1909)

Ke ike nei kaua e kuu makamaka heluhelu i kekahi mau mea ano nui loa pili i ka moolelo o ko Kawelo mau la mua o ka noho ana ma Oahu nei.

Ua lilo no o Kawelo i mea nui loa i ka Moi, ia Kahikpau ame na lii no apau o Oahu nei. O Kamalama hoi, mamuli o kona makaukau mua i ka oihana kaa laau, lono maka ihe ame na mea no apau e pili ana i ke kaua, ua lilo no oia i koa kaulana a punahele imua o ua Moi nei.

Ma muli hoi o ka haawi ana mai o ke alii Moi, i ka aina o Kolekole, i aina mahiai a e hookulaiwi ai o Kaweloleimakua ame kona poe, pela no ua kaeaea nei i hoi aku ai a noho ma ia wahi.

O ke kukuluia ana o na hale e noho ai na 'lii o Kauai me ko lakou poe kanaka na ka moi no ia. Oiai mamuli o na hana maikai a na keiki hookama a Kawelo, oia hoi o Kalaumeki ame Kaeleha, ua hoi maoli aku kekahi poe kanaka o Waianae, a noho kanaka aku ma lalo o ua kaeaea nei a ka ikaika mai ka mokupuni mai o Kauai.

A mamua ae o ko kaua hoomaka ana e kuu makamaka heluhelu a hoi uhai-a-holo hoi o ka moolelo hooniuwa puuwai o ke keiki poo nui o Kauai, e nana aku i ka mookuna elima o nei nanea, he mea pono i kou mea kakau moolelo ke hoike aku, penei:

Ma kekahi manawa mahope iho o ko Kawelo ma hoi ana aku a noho ma Kolekole, ua kauoha aku la o Kaihikapu-a-Kakuhihewa, ia Maakuakeke, kana lawaia nui e noho ana ma Makaua, Koolauloa, e hoi mai oia e noho ma Waialae, a ma laila oia e noho ai no ka malama ana i ka oihana lawaia. Aia nohoi a ka wa e kuia iho ai ka ono o ke alii i ka i'a, o kona manawa ia e kauoha aku ai i ua lawaia nei e lawe mai i i'a nana.

Nolaila, ke ike nei oe, e ka hoaloha heluhelu i keia mau mahele manao ano nui.

O kalaumeki, keiki hanai mua a Kawelo no Waianae ia, no ka makani o lau-niu o Pokai, o Kaeleha, no Ewa, i ka i'a hamau leo. A o laua ame Kawelo ma, eia lakou ke noho nei ma Kolekole. A o Maakuakeke hoi, ka lawaia nui, aia oia ma Waialae.

Me keia mau mea maopopo, e ka makamaka heluhelu, e nana ana kaua i ka mokuna hou.

Mokuna V