HE MOOLELO NO KAMAPUAA
Helu 2.

I ka wa ona i lohe aku ai i keia leo, makemake aku la oia no ka lea i ke oli; aka hoi, aole oia i hoomaopopo i kona hai ana, oia no ke keiki puaa a laua. A mahope iho, auau iho la oia i ka wai, a i kona hoi ana ae a ma kapa awai, ma kahi ana i waiho ai i kona wahi pa-u, ike iho la oia he keiki puaa e moe ana iluna iho o ka pa-u o ua makuahine nei, aole nae oia i manao o ua keiki puaa nei a laua, kona lalau iho la no ia me kona manao e lawe, owili ae la oia i ka pa-u a paa ua wahi puaa nei, a hoi aku la; aka, hookae iho la ua paa nei, no kona wili ia i ka pa-u, kupaka iho la oia a pau ua kapa nei i ka nahaehae, paa wale aku la oia i ua keiki puaa nei, a hiki i ka pa mua o ka hale. Hea aku la oia i na keiki kanaka ana, (oia hoi o Kaikihonuakele a me Kekeleiaiku,) eia ka puaa na olua, o ka mea mama o olua, nana ka puaa; holo wikiwiki aku la o Kekeleiaiku, a lilo ae la nana ua puaa nei, nonoi mai la o Kaikihonuakele, e kalua ka puaa, hoole mai la kela.

I ka lilo ana ae la o ka puaa na Kekeleiaiku, hoi aku la oia a hiki i ke kupunawahine o lakou ia Kamauluaniho. Olelo aku oia, “He puaa ka’u,” i mai la ke kupunawahine, alia ana, e hoikeike mai oe ia’u; a ike mai la oia, o ua moopuna puaa nei ana, pane mai la oia ia Kekeleiaiku, o ko kaikaina puaa no na, ka mea au i lawe ai a ke kuahu. Olelo aku la hoi keia, “He puaa ka hoi ko’u kaikaina?” Pane mai la o Kamauluaniho, ae, o malama, he waiwai nui kana, ae aku la no o Kekeleiaiku a hanai iho la oia i ua kaikaina puaa nei.

Ia ia e hele ai e hanai i kahale o mua, ua ao mai ke kupunawahine ia ia a paa ka inoa o ua puaa nei. E kahea mua oia, “E Haunuu, E Haulani, e hele mai oe e ai;” pela mau no oia e kahea ai i kela hanai ana keia hanai ana, a hiki i ka wa i nui ai o ua puaa nei. I ka wa o Kekeleiaiku i hiamoe ai, a ala ae oia, ua pau loa na kanaka i ka hele i ka mahiai me na makua a me ke kaikuaana ona, a ua lawe no hoi lakou i ka lakou huli, a koe ka ia nei.

Hana iho la keia i ka ia nei huli me ka manao nana ponoi iho no e amo; aka, makamae mai la o Kamauluaniho no kona amo paka i ka huli. Olelo mai la oia, o hana, a na ko puaa no e amo i ka huli, minamina iho la oia i ua puaa nei ana, i mai la no o Kamauluaniho, mai minamina oe, a hana iho la oia a hooili i ka huli mao a maanei o ua puaa nei, e like me ka olelo a Kamauluaniho ia ia; a nakinaki no hoii ke kaula ma ka wawae, a kai aku la i kahi o kana mala, (o Laauhaele ka inoa,) aia iuka o Kaluanui, a hiki laua ilaila, wehewehe ae la oia i ka huli a pau ilalo, hele aku la oia e nana i ka mahiai a ko laua mau makua, a me na kanaka ma kahi kaawale aku mai kana mala aku, a, hoi mai oia, ua pau ka huli a laua i ke kanu ia eia nei, he hana ano e keia a ua puaa nei, o kona kino hoi, aole like me kona kino mua. Nolaila, manao iho la oia, aole keia o kana puaa, hele huli aku la oia; a, aohe loaa, hoi mai la oia a i ua puaa nei, hea iho la oia i kona inoa, “E Haunuu, E Haulani, o oe no ia?” Nu ae la ua puaa nei, manao iho la no ia o kana puaa no ka ia.

Hele hou aku la oia e nana i ka mahiai a kona mau makua, a me na kanaka. Hea aku la ua puaa nei, “E Kahikiula ma laua o Hina e!” O keia la pololi no auanei o kakou a ke kapu moa a Olopana, a lohe lakou i keia leo, manao iho la na kekahi kanaka no o lakou, aole no hoi i noonoo o Kekeleiaiku, na ua kaikaina puaa nei. I ka pau ana o ka lakou mahiai ana, hoi aku la kela mea keia mea, a kii aku la i ka moa o Olopana, (aia no ia ma Kaneohe,) o Kekeleiaiku hoi, na hai i haawi mai ka laua nei moa me ua puaa nei, a hiki laua nei i ko laua nei hale, hana iho la o Kekeleiaiku i ka moa a kalua a moa, hanai iho la i ua puaa nei, a pau, koe ke kai. Olelo iho la oia, me ka manao ohumu paha iloko ona, “Hokai no hoi ua hoa ai puaa, pau ka io, koe ke kai, koe no nae a kahi io, ia wa, pau ka ai ana a ua puaa nei i ka ai maoli,” no keia olelo paha a Kekeleiaiku.

I kekahi po mai. kii iho la ua paa nei i ka moa a Olopana, a hoihoi mai la i na kaikuaana a me na makua, a pela mau oia a pau ka moa o ko lakou aina ponoi iho, kii aku la oia i ka moa o Kapaka, a pau ko laila, kii aku la i ko Punaluu a me ko Kahana, a i kona hoi ana mai, lohe oia i ke kani a keia moa (o Kaniakamoa ka inoa o ua moa la,) kona hahai aku la no ia, lele ua moa nei i kai, hahai no keia, lele ua moa nei iuka, pela mau no ka ia nei hana, pela mau no hoi ka hoopunini ana a keia moa a ao wale, he moa ano e no hoi keia; a i ke ao ana, ike ia keia e kanaka me ka moa i ke kau maluna o ke kua.

Olelo hooho ae la na kanaka, i pau ka! ka moa a ke alii i ka puaa. Nawai la keia puaa? I ka hoi ana o ua puaa nei, me ka moa no, hahai hele aku la na kanaka mahope, a hiki i kahi o Kahikiula ma. Ninau aku la na kanaka i ukali aku ai mahope. Nawai keia puaa? Na Kekeleiaiku, na ke keiki a Kahikiula. Olelo mai la lakou, ua pau ka moa a Olopana i keia puaa, hele aku la kekahi kanaka a hai aku la ia Olopana, aia no ia ma Kaneohe, a lohe oia. Hoouna aku la ia Makalii a me na kanaka, mai ka wai o Kahana a Kaluanui, e kii a e lawe mai imua ona, a hiki aku la lakou imua o Kekeleiaiku, hai aku la o Makalii, “I kii mai nei makou i ka puaa e lawe imua o Olopana,” ae akula no o Kekeleiaiku.

Hana iho la lakou a amo aku la i ua puaa nei, e lawe io Olopana la, a hiki i Kapaka, uwe iho la o Kekeleiaiku i ua kaikaina puaa nei, (oia hoi o Kamapuaa). I mai la o Kamauluaniho, “Mai uwe oe, e hoi mai ana no ko puaa,” a hiki lakou i Punaluu, heluhelu mai la o Kamauluaniho i ke Mele,

He miki, he miki,
A i ka hanaua mai oe e Hina
Ka maka o ka puaa,
E lele ana i ka lani,
E lele ana i ke kuahiwi,
Ewalu ka maka o ke keiki puaa a Hina,
Na Hina no oe,
Na Kahikiula,
Na Kahikilei,
O Lono iki oe,
O Lono nui,
O kuu maka,
O kuu aloha, e Lono - e,
A haina a moe i kuaahu a Olopana,
A ko kakou alii,
Kou inoa, e o mai.

A pau keia heluhelu ana a ke kupunawahine. Nu ae la ua puaa nei iluna o ka auamo, a hiki aku lakou i ka wai o Kahana, ala ae la ua puaa nei, a ai aku la i na kanaka a pau, a koe o Makalii, i hookoe aku oia i ahai lono i mea e lohe aku ai o Olopana, a no ka pili no hoi kekahi ona ia Kamapuaa. A hiki aku la oia i mua o Olopana, ninau mai la, “Auhea ka puaa?” Hoole aku la o Makalii, aohe puaa, ua pau na kanaka i ka ai ia, owau wale mai la no koe, olelo hou mai la no o Olopana, e hele oe, a e olelo aku i na kanaka mai Kahana a Kaleokaoio, e kii hou i ka puaa, a e lawe mai imua o’u, kii hou aku la na kanaka, a hana iho la e like me mamua, a lawe mai la, a hiki i Kalaeokaoio. Kahea hou mai la ke kupunawahine.

Helu 3