16 Aperila 1870

KA MOOLELO
- O -
KALELEALUAKA.
KA IHU KAE-A-E-A O LIHUE, KAUAI, KA OLALI HOI O KONA MAU LA U-I.
_____

Ia po no hoi a ao ae, hiki ana ke kanaka mai Kauai mai, i hele mai e imi i kanaka no ka heiau o Kahikihaunaka, i Wailua, Kauai. Oia hele no o ua kanaka nei a ku ana i ke alo o ke konohiki o Waialua, pane ana, “I hele mai nei au e huli kanaka no ka heiau o Kauai.” Pane mai hoi ua konohiki nei, “He kanaka no, ina ua ike mai la oe i ke kanaka e waiho ana i ke one o Maeaea la, a o ke kanaka no ia. Aole no hoi a ia la hoole mai. Pela iho la ua Kaopele nei i lilo ai i Kauai, a kau ia ana iluna o ka lele, me kekahi kanaka e iho, no Kauai no.

Oi kau aku ua Kaopele nei me kona hoa - a - helelei na iwi o ke kokoolua, kau aku no keia - a hiki i o Ikuwa. A i ka waena konu o ka po, kui ana ka hekili, hoonaueue ana ke olai, a puoho ae la ua Kaopele nei, a ike iho la oia, eia oia iluna o ka lele kahi i kau ai, a ku ana ilalo, a nana ae la ma o a maanei, a ike aku la he wahi uwiuwiki malamalama o ke kukui, e a ana ma kekahi wahi pupupu hale mauka iho o ka heiau, a hele aku la keia a hiki malaila, a papale ae la i ke pani paahu o ka puka, a komo aku la iloko, a aloha aku la i na kamaaina o loko o ka hale, oiai o ko laua hoi ana mai no ia mai ka lawaia kaukauulua mai, e olala ana i ke ahi no ke anu. “He mai, ma o ae mai kahi moena,” wahi a ua mau kamaaina nei.

Na laua la hoi ka hua kena e komo, o ko ia nei komo aku la no ia a noho ma kahi i kuhikuhi ia mai ai iaia nei. Iaia nei nae e noho ana, pana ana no ka ninau a ua mau kamaaina nei, “Mahea mai nei oe?” I aku hoi o Kaopele, “Maanei mai nei no hoi au la. He hele loa ae nei no nae ko’u, a o kuu ike ana mai nei i ka a ana ae nei o ke kukui o olua, nolaila, kipa mai nei hoi au.” I hou mai ua mau kamaaina nei, “Auhea oe, aohe kanaka maikai ma keia wahi aku nei e like ai me oe. A heaha la hoi, o ka hale iho la no ia noho iho, a ao ae ia ea, kii aku maua i ka moopuna a maua i wahine nau.”

Aohe no hoi a ia nei hoole aku, a oiai ua holo iho la no ia mea i ko ia nei manao, a o ka moe iho la no ia ilaila. Mamua ae nae o ka haule ana aku e hiolani, hoomakaukau iho la lakou nei e paina, a piha iho la ka waihona o ka inaina. A pau hoi ke paina ana, hoomakaukauia mai la ko ia nei wahi e moe ai, a pane mai la, “hoi aku hoi a ma o la moe, aia kou wahi a maua i hoomakaukau aku la, hoi aku a malaila moe.” Na laua la ka hua kena, haule aku la keia iluna o ka nua moena, uhi iho la ke kuina kapa, a o ke kulu aku la no ia o ke oe, o Aiea ke awa pae, ke lilo la i ka lealea a ka hiamoe.

Ia Kaopele nae e waiho poina ana iloko o ka hiamoe, i aku kekahi elemakule i kekahi elemakule, “E aho ano, e kii ae no oe i ka moopuna a kaua a lawe mai, malia o moe keia a ala ae, ike iho i ka moe o ka moopuna a kaua, aohe hoi he luhi hou ana aku i ke kii.” Pane mai hoi kekahi elemakule, a hele ana, a au aku la i ka wai halau o Wailua, ke kaukihi wale la ke one o Walio, a hiki ana hoi i Niumalu, aia malaila kahi i noho ai o ka moopuna a laua. Komo aku la ua elemakule nei iloko o ka hale, aia no hoi ka moopuna ke kulu la i ke kai kapu o ka hiamoe, a ke hoomaka mai la hoi ka pualena ana o ke ao, ia manawa a ua elele kii hoopalau kane nei i hiki aku ai i ka hale, a hoala ana, “Ei ne-i, ei ne-i- E Makalani-e, e ala ho-i.” Puoho ae la ka moopuna, a ike mai la i ke kupunakane, hooho ae la, “Auwe! Ua hiki mai nei ka oe? Mama wale no ka hoi oe la o ka hele ana mai o ka loa e kuu kupuna. Heaha ka huakai o ka hele ana mai no ke anuanu o keia wanaao?” Wahi hoi a ke kupunakane, “I kii mai nei au ia oe e hele kaua, ua hoomoe aku nei maua ia oe i ke kane, he kanaka maikai, nana aku memele ka ili, lamalama lua ke nana aku, aohe no hoi he kanaka e like ai me ia ma Kauai nei.”

Pane mai hoi keia, “Ka, ina no olua ua ike he kanaka ui a maikai, oia iho la no, a o ka mea i holo ia olua, ua holo ia iaia (Makalani) a me maua, aohe pono o ka noho wale o ka olua moopuna, o ka pono ia, o ka loaa ae o ke kane,” wahi a na makua o ua kaikamahine nei, “O hoi a hele pu mai oukou me kuu kane, aole au e hiki aku, o oukou no ke hele mai.” A holo like ae la ia manao ia lakou a pau, a o ke ku ae la no ia o ua elele nei hoi ana. I kona hiki ana aku nae i ka hale, e moe mai ana ua malihini nei a laua. A mai ka lani mai ka honua no keia, a hoala i ka malihini. “Ei nei e moe nei e, ala ae a hele kakou i kahi o ko wahine, ua olelo mai nei makou a ua holo, nolaila, e hele kakou ilaila i keia manawa, e paina nae kakou a maona, alaila hele, o moe okoa aku auanei i ke kula, no ka mea, he loa keia la e waiho mai nei.” O ke ala mai la no ia o Kaopele, a noho ana iluna, a holoi i na maka i ka wai. A makaukau mai la no hoi kahi umeke a me kahi ipukai i kekahi elemakule; o ka paina iho la no ia o lakou a maona, a o ka puka aku la no ia o lakou nei hele ana; ko lakou nei hele aku la no hoi ia, a kau ae la ka la iluna o Waialeale, hiki ana lakou nei i kauhale. I nana mai hoi auanei ka hana o ua kaikamahine nei i ke kane ana, waiho e ua mea he maikai, hiluhilu no hoi ua nani.

Kahea mai la o Makalani, “He ma-i, maloko ma ho-i-a, ma o ae ma kahi maemae-.” Nana aku la no hoi o Kaopele i ua wahine nei, nani no hoi, aohe no he kawai a ka wai, ua like no a like, aohe no he wahi hoohalahala a ko laua mau manao. O kau hoao ae la no ia, a noho a kane a wahine iho la. Kalua ia mai la na mea ai o kela ano keia ano a ke kane e ono ae ai, a pela no hoi ka wahine. Paina iho lakou nei a pau, a luana wale iho la no a hiki i ka wa a na eheu o ka po i uhi mai ai. Mamua ae nae o ka hoomakaukau ana e moe, kuhikuhi ae la ka makuakane i ko Kaopele ma hale e moe ai, me ka i mai, “E hoi olua i kela hale, a o makou hoi ka ianei.”

Oi moe aku no hoi laua nei-a a waena konu o ka po, o ke ala ae la no hoi ia o ua Kaopele nei, a hele aku la, a hala mai kauhale, o ka pii aku la no ia a ku pono i kekahi kula palahalaha e waiho la maluna ae o Niumalu, o ka hoomaka aku la no ia o ua Kaopele nei e mahiai; o ka hele no hoi ia a malamalama, pau ia kula i ka mahiai ia eia nei. Hele aku la hoi keia i ka ako lau uwala, a huli wauke, pohuli maia, pulapula ko, kalo a me na mea kupono e ae he nui e ulu ai ke kanuia ma ua kula nei, ua pau loa mai la ua mau mea nei a pau i ka loaa, a hoi mai la no keia kanu.

Moe hoi ka wahine a puoho ae, aole ke kane, hele aku la oia imua o na makua, a i aku la, “Auhea olua e? Auhea iho nei la kuu kane? Oi moe mai nei au a ala mai nei, aole kela, a manao mai nei au, ua hele mai nei la hoi io olua la, eia ka hoi aole.” Pane mai hoi na makua, “Aia ka i hea? Aohe maua la i ike aku nei.”

E mau ana no ka haohao ana o lakou nei, hoea ana keia, mahamaha mai la no ka ninau a ka wahine, “Auw-e, i hea oe i hele iho nei?” I mai o Kaopele, “Maluna aku nei no o keia wahi. Oia moe no hoi ko kaua-a i puoho ae kuu hana, e hui ana kuu lima i ka hana, o kuu hele aku nei no ia i ka mahiai.” Pane mai hoi ka wahine, “Ka-ha-ha, aole ia la he wahi mahiai ia, he kula puaa ia la. Me waiho no hoi ka mahiai-a a liuliu iho ka noho pu ana o ke kane me ka wahine, alaila manao ia aku ka mahiai. He manao mahiai ka kou, e ai ia mai la e oe ia’u, ei ae no ka waena la, kahi a ko kaua makuakane e mahiai nei. Ia oe iho nei, lawea aku nei ka kau kanu-a ke kula holoholona.” I aku ke kane, “E paa mai hoi ka lima o ka mahiai, e ake no e hana, a noho wale ae hoi auanei loaa, aia no ka loaa a huli ke alo o ka lima i ka lepo, o ka waiwia iho la no ia o ka hale a me ka makamaka; o ia hoi e he kama na na’lii, o hiamoe-a kahiku la ala ae e ku ana na laulau. O ko ke kanaka noho ana no ea, o ka mahia no, a hoi mai no ho-a ka imu, a moa ae la, o kahi kane no a me kahi wahine, kulolou iho no ma kapuahi.”

A hala ia la a po, hoomoemoe no keia a moe ka wahine, o koia nei ala ae la no ia a hele ana, a komo ana i kekahi hale okoa aku, e ala mai ana no kanaka o loko, a nonoi aku la no keia, “Na’u hoi kekahi aeo a oukou, me ona kihola (makau) mai no.” A lako ia mau mea a pau loa, o ko ia nei hele aku la no ia a hiki i kahakai, ma ka lae o Kalanipuu, o ko ia nei huli iho la no ia i maunu a loaa, a o ka hoomaka aku la no ia e lawaia. I loa no a haule aku ka makau iloko o ke kai, o ka apo mai la no ia o ka i-a, pa no a make ana iaia nei. Ko ia nei lawaia aku la no ia a nui hewahewa ua mea he i-a, wehe mai la no hoi ka pawa o ke ao, hoi aku la keia a kipa mua aku la ma ka hale o ke kamaaina nana mai na lako lawaia, a mahele aku lai ka i-a a like a like, a hoi loa aku la keia a hiki i ka hale, a kiola iho la i ka i-a. A no ka halulu hoi o ka ia nei kuu ana iho i na huhui i-a, puoho mai la ka wahine a me na makuahunowai. Pane mai no hoi ka wahine, “U-i ka lawaia ka oe, ua kuhi au eia la oe i ka mahiai, hele aku nei au ilaila, aole nae oe o laila. Nui launa ole no hoi ko mala o ka mahi ana. Ua puni loa no ka i ke kanu ia.” Pane mai no hoi na makua, “Nani no hoi ua i-a la e ke keiki.”


(Aole i pau.)