19 Maraki 1866

HE KAAO
- NO -
KAHAOKAMOKU


HELU 2.

LILO AE LA O KUALII HE ALII NUI no Oahu, ia manawa; a hooponopono koke iho la oia maluna o na aina Oahu a puni, hoopulapula iho la oia i na kanaka a nui, a ma ia hope iho, paa pono ae la na wahi a puni o ka aina i na kanaka. Ua oleloia ma keia Kaao, o Kualii ke Alii nana i hoohuli ia Oahu a lilo i aina kanaka, a ua oleloia hoi he aina akua wale no Oahu i ka wa kahiko, pela i oleloia ai, pela paha, aole paha?

A lawe ae la o Kualii ia Kaneopa i Kuhina Nui nona, a hooponopono iho la lauai na mea a pau e pono ai ka noho ana, e like me ka rula mau, a ma ia hope mai, lawe ae la o Kualii i kekahi wahine, o Waikulani kona inoa, a noho iho la laua he kane a he wahine, a ma ia hope iho, hapai iho la ka wahine, a ma ia hope iho, hapai iho la ka wahine i ke keiki, a i ka puni ana o ka makahiki, hanau mai la he keiki kane, a kapa ia kona inoa o Wahanui, lilo ae la ka hanai ana o ua keiki nei ia Kaneopa, oia ke kahu nana e hanai a e malama. Hanai ia iho la ua keiki nei a nui, a i ka umikumamawalu o kona mau makahiki, make iho la o Kualii kona makuakane, a mamua o kona make ana, he mau olelo kauoha no kana ia Wahanui, kana keiki, penei kana olelo kauoha, “Ke noho la oe i ko Aupuni, malama ia ke kanaka nui, ke kanaka iki, ke kanaka loa, ke kanaka pokole, ka elemakule, ka luahine, a pela aku, aole nae oe e waiwai ana i keia mau mea a’u e kauoha aku nei, o kou hanohano nae, o ka lakou waiwai no hoi ia. Eia nae ka’u kauoha pokole ia oe, e holo oe iloko o Nuumealani.” “He aha ka’u o laila e hele ai?” wahi a ke keiki, pane hou mai o Kualii, “E hele oe iloko o Nuumealani, e hehihehi i ka houpo o Kane, a loaa mai ilaila ko aina, alaila pono kou noho ana i ke Aupuni.” I ka pau ana o keia mau olelo a Kualii, a ma ia manawa no, make iho la no oia, a hoihoi ia aku la e moe i ka opu o ka honua, pela i olelo nui ia nona e kekahi poe kaulana o ka wa kahiko.

A noho pu iho la o Wahanui me kona luaui makuahine, a me Kaneopa ke Kuhina a kona makuakane i hoonoho ai. A maanei la, e na hoa, ua manamana keia Kaao, ka manao o kekahi poe, no Kaneapua, a o ka kekahi poe hoi, no Wahanui, a ma ka’u hoi no Kahaokamoku no, aka, na oukou no e wae, i akaka ka pololei. E waiho ana ke kamailio ana no Wahanui a me kona ohana, a e hoi ana no ko kakou olelo ana i Nuumealani, i ike ai kakou i kolaila mau keiki au kai.

NO NUUMEALANI.


O keia aina, he aina akua no, aia malaila ke kini o ke akua, ka mano o ke akua, ka lehu o ke akua, ka pukui o ke akua, ka namu, ka nawao, ka pilikua, ka pili alo, ua oi aku no kolaila mau akua mamua o ko Oahu, o Kahoupookane ame Kuwahailo kana keiki, a o laua no na ’lii nui maluna o na akua a pau.

Ua hanau mai elua keiki na kekahi akua, o Kilohi ka mua, o Kaneapua ka muli, he mau kino kanaka maoli ko laua, ma ke kauoha a ko laua makuakane, e i ana, e holo olua i Hawaii, e imi i haku no olua, ina e loaa kekahi Alii nui olaila ia olua, alaila ka hoi ola na iwi, ma keia olelo a ko laua makua, ua maikai ia manao imua o laua nei.

Nolaila, pii laua nei iuka i ke kalai waa, a hiki laua ma kahi o ke koa e ku ana, hookahi no ke oki ana o ka maka koi, pahu ana ua koa nei ilalo, no ka mea, o Kilohi, ua nui oia, o Kaneapua, he uuku no oia, aole i paa kahi malo i ka hope, o oki laua nei i ka eulu a moku, olelo iho ke kaikuaana, “Pehea la auanei e hiki ai ka waa a kaua i kai?” Olelo mai hoi ke kaikaina, “Kainoa hoi o oe o kaua kai ao ia i ke kilokilo.” Olelo hou mai la ke kaikuaana, “Aole la auanei e, o ka mea ia e hiki ai o ka waa i kai.”

Ma keia mau olelo a kona pokii, ua huhu la o Kilohi, a hoi loa aku la oia i kai, manao hoi keia e uhai aku mahope, a makau iho la keia o pepehiia mai, nolaila, aole keia i hoi aku. Noho no keia nana i ka waa a laua, aka, noonoo iho la keia i mea e hiki ai ua waa nei i kahakai, a ee ae la keia maluna o ua koa nei, a kahea ae la keia i ke kupunawahine ona, penei:

“Aia la, aia - e,
Aia o Puna i ke au o ka hana,
I hana ka po, i hana ke ao,
A Kahiki-ku, a Kahiki-moe,
Moe ana ka po, hoolohe ana,
O ka oaoa mai o ka leo o ka hooulu,
E ala ua ao, ua malamalama,
E liuliu, e makaukau,
E paina ai a maona,
Manao aku ka po o ka hana o ke Aupuni,
Puni kau, puni hooilo,
A Hilo i ka lalau na lima i kaula,
Ka ia ka waa i holo i kae o ka pulupulu,
Ia laua ka ipu wai o ka waa e holo ai,
Holo ia Kawiliwahine,
He wahine noho o Lea i ka nahele,
Ke honi mai la i ka lau o ke koa,
Ke ekueku nei ka ihu o ka waa i ka ino,
Hau-kawewe, hau-kamumu,
Kamumu ko kea,
Hao koele ka ino a ka makani,
Kahuli ka lau o ke koa,
He koa o Kupulupulu me Kulanawao.
He wao o Kamokuhalii.”

I loa no a pau ke kahea ana a ia nei, o ka manawa iho la no ia i holo ai o ua waa nei, aole o kanamai o ka holo, aole i hiki o Kilohi i kai, noho aku ana keia, aka, i konaike ana mai ia ia nei, olioli loa iho la oia, no ka hiki ana o ka waa i kai, me kona luhi ole.

Iloko o keia wa e holo nei ua waa nei, ua paa loa na aoao o ua waa nei i ka nui o na akua, ua haawi pkahiia ia lakou na hana a pau e pono ai na hemahema a pau o a waa, o ka kekahi poe ke kalai ana ia waho a me loko, o ka paele ka kekahi, o ka humuhumu ka kekahi, o ka hoohou ka kekahi, o ke ama ka kekahi, o na iako ka kekahi, o ke kia ka kekahi, o ka pea ka kekahi, o na hoe ka kekahi, o ka ai ka kekahi, o ka wai ka kekahi, a o keia mau mea a pau loa, ua paa iloko o ka wa hookahi, hiki no i kai, ua ahu no ka ai, ia wa pokole, ua makaukau na mea a pau ia la hookahi no, a i hakalia wale no i na mea nona ka waa.

A hiki mai la o Kilohi, komo ae la oia iloko o ka heiau, malaila kona kali ana i na mea a pau e pono ai kana oihana kahuna, a lawe mai la oia, a o Kaneapua, aole ona makemake e hele me kona kaikuaana, a ma ka olelo a ko laua mau makua, ua ae aku no keia. I ka wa i makaukau ai ko laua holo, olelo mai la ka nui o na akua, “Ke hele la oe me ko kaikaina, mai hana ino oe, ma kau olelo malaila mai oia, a ma kana olelo malaila aku oe, pela olua e pono ai, e like ka noho ana a hoi wale mai i ka aina nei.”

O keia iho la ka olelo kauoha a ka nui o laua, a mahope, e ike no kakou i ko Kilohi lokoino i kona kaikaina, ma ka pili o ke ao, i ka wa e ohiohi mai ana na maka o Unulau, haalele laua ia Nuumealani, ko laua one hanau. Hele mai la laua i ka moana, au mai o ke kai loa, hookahi no hoa olelo o na ale e haki nuanua ana i ka moana.

Ekolu anahulu me elima po a me elima la, ike laua nei ia Hawaii nui Akea, aole nae laua nei i pae ma Hawaii, ua holo loa mai no laua, e loli ana i na ale o ka moana, o ka huna a ke kai ka hoa olelo, a hiki laua nei ma ka Lae o Kalaau, pae aku la laua nei malaila. Ma keia wahi e ike ai kakou i ka lokoino o Kilohi i kona pokii, kona hoa inea o ka au ana mai o ke anu o ke kai, i ko laua pae ana ma ka Lae o ka Laau, kena koke aku la o Kilohi ia Kaneapua e pii i wai, ua ae aku no o Kaneapua mamuli o ka olelo a kona kaikuaana.

Mamua ae nae o ka pii ana o Kaneapua, ua papa aku o Kilohi ia ia, “I pii auanei oe a i hana mai a hana wai paha, e hoomanawanui oe a piha ko huewai i ka wai, alaila hoi mai.” Kupanaha no hoi keia kaikuaana, owai la ka mea hiki ke hoomanawanui i ka wa e loaa ai ke kino i ka pilikia? Lalau ae la no hoi kona kaikaina i na huewai a pii aku la, oi pii aku keia a kahi i loohia ai i na pilikia i hai ia ae la maluna, ua hoomanawanui loa keia i ka pilikia i loohia mai maluna ona.

No ka hiki ole ia ia nei ke hoomanawanui, haalele iho la keia i na huewai, a holo aku la keia a ma kahi mamao loa aku, kahi hoi ana e ike poliuliu mai ai i na huewai, malaila keia i noho iho ai e hoomaha ana, a pau kona hoomaha ana malaila, hoi mai la oia a ma kahi o na huewai e waiho ana, hopu iho la oia me ka manao e pii a hiki i ka punawai, aka, ua hoopahaohao ia mai oia i ka ike ana ua piha na huewai, manao iho la keia he wai no la hoi ka mea i piha ai. Hopu iho la keia a auano ae la, a huli hoi mai la, ia ia nei e hoi mai ana, a o ka hiki aku no hoi ia i kai, i nana aku ka hana o ia nei, e holo ana o Kilohi me ka waa o laua. Noho iho la keia uwe, a pau ka uwe ana, iho loa aku la keia a kahi i kau ai ka waa o laua, noho iho la keia, lalau aku la keia i ka hua o ka limukala, a ai iho la, o ka ia nei hana mau o ka uwe, a no kona ike ana, he makehewa ka uwe ana, hookahi ana hana mau ia manawa, o ka uu i ke kowali a ku ke ahua, hoi mai la hili, a pau ia, kalai aku la keia i ka pohaku.

E na hoa, maanei la, ua pau ko kakou olelo ana no Kaneapua, ua loaa iho la no hoi ia i ka pa oloma, a e olelo hoi kakou no Kilohi a me ka loaa ana o kana mea i kau nui ai. Ma ke kaha ana ae o ka la makai, hiki aku la ia mawaho pono ae o Waikiki, malaila oia i pae ai, ua hoi mai o Wahanui ma malaila iloko o ia manawa, i ko ia nei makaukau ana aku e pae, aia hoi, ua piha mai o uka i na kane, na wahine, na kamalii, ai ko ia nei pae ana aku, hookani pihe ae la na kamaaina, a o ke kumu o ko lakou hana ana pela, no ko lakou mahalo i ka maikai o na mea a pau o ka waa o ia nei, he waa ula, he kaula ula, he kia ula, he pea ula, a o na mea a pau, he ula wale no, oia ke kumu o ko lakou hauoli ana.

Na keia leo i lawe aku a na pepeiao o Wahanui, ninau ae la oia i kona mau aialo ponoi, “Heaha la hoi keia pihe e uwa mai nei?” “He mau waa,” wahi a na kanaka, “Nohea mai?” wahi a Wahanui, “Nohea mai la, aole i maopopo kona wahi i holo mai nei?” A kii ia aku la o Kilohi, i kona hiki ana mai imua o ke Alii, ninau aku la ke Alii, “Mai hea mai kou waa?” “Mai Nuumealani mai,” wahi a ka mea nona ka waa, ninau hou aku la ke Alii, “E holo ana i hea kou waa?” “I ka imi haku,” wahi a ka malihini nona ka waa. Olelo hou aku ke Alii, “Imi i ka haku, a owai ka haku?” “Wahanui,” wahi a ka malihini nona ka waa. Ia wa no, kena ae la ke Alii i kana mau ai puupuu, e lawe mai i na mea ai na ka malihini.

A pau ae la ka ia nei paina ana, haule ae la no hoi lakou hoonanea ma ke kamailio ana, ninau pono aku la ke alii i na kumu nui o kona hele ana mai, hai aku la hoi keia e like me na mea i olelo mua ia ae nei. Olelo aku o Wahanui no na olelo kauoha a kona makuakane mamua ae o kona make ana, a me kona manao nui e ike ia Nuumealani, kahi a kona puuwai i kau nui ai, e ake ana e hehihehi ia ka houpo o Kane, o keia na mea a ke Alii i hoopuka ai imua o Kilohi, pane mai la o Kilohi, “Ua ike ia, e imi oe i ia ula, i awa lau, i puaa lau, i malo kea, ina e makaukau keia mau mea a pau, alaila, holo kaua, i ike oe i kahi a kou manao i kau nui ai.”

No keia mau olelo a Kilohi, pane mai la ke Alii, “Heaha la ia mau mea imua o’u, no ka mea, ua u wale iho hoi ka noho ana?” Ia wa, hoomakaukau ae la ke Alii i na mea a pau e pono ai kana huakaihele, ke hiki mai i ka wa e holo ai, a makaukau ae la keia mau mea a pau, hai aku la oia ia Kilohi, a lohe o Kilohi no keia mau olelo a ke Alii, wae ae la oia i mau kanaka kupono e holo ai, i ka pau ana ae o kana hoolakolako ana, hai aku la oia i ke Alii i kona makaukau, a ma kekahi la ae, i ka wa o ka wehe ana mai o ke alaula o ke kakahiaka, haalele lakou nei ia Oahu, a holo aku la na waa i ka moana.

Ma keia wahi, e kamailio hou ana kakou no Kaneapua, a hiki i ka wa i make ai o Kilohi, a me ka hoi okoa ana mai o ke Alii a me kona mau kanaka. Ia lakou nei e holo aku ana, ike mai la o Kaneapua ia lakou nei, a hookokoke mai la oia ma kahi a lakou e holo aku ana, i ike pono loa mai na waa, a i ka hiki ana mai o na waa ma ko ia nei wahi e noho ana, a ninau aku la keia, “He waa keia e holo ana i hea?” Pane mai la kekahi poe o luna o na waa, “He waa no ke Alii o Oahu, e holo ana e hehihehi i ka houpo o Kane.” “Aole la hoi owau kekahi e holo pu me oukou?” Pane ae la o Kilohi i na poe hoe waa, “E hoole loa kau oukou, aole oia e a’e mai.” A hoole aku la no hoi na kanaka o luna o na waa, aole e a’e mai.

No ka mea, ua ike aku la no o Kilohi, o kona pokii no ia, a o ka nonohua hoi, aole ike wale i ke kini o Kolokini, i ka wawalo a ke kai i ka halahala-e, holo loa no lakou aole i puka mai maanei o ka Lae o ka Laau, o ka make ihola no ia, o ka ke keiki hana no ke kahea, oia kekahi, o ka na kanaka hana no ka hoole aku, o ka make iho la no ia o na waa, hoolana hou no a lana, holo no, aole no i mamao aku, make no, hoolana no a lana, i a’e ae ka hana, poholo iho la na waa.

No ka maumaua o ko lakou make i ka la hookahi, a me ka poino pu o na ola kekahi, no ka mea, ua hele mai a ku haiki, olelo ae la o Wahanui i na kanaka hoe waa, e kii aku i ke keiki, a kii aku la lakou. I ko Kaneapua ike ana mai, e hoi hope aku ana na waa, manao iho la keia e kii aku ana ia ia nei, a hoomakaukau ae la oia i kana mau wahi ukana, oia hoi keia kowali ana i milo ai a me ka pohaku ana i kalai ai, i olelo mua ia ae nei.

A hiki mai la na waa ma kahi a ia nei e noho ana, a kahea mai la lakou ia ia nei e a’e aku, a kau aku la keia me na wahi ukana ana, olelo mai la ka poe nona ka waa, “Mamua ae,” “Aole au e pono malaila,” wahi a Kaneapua, “Mahea la oe?” “Mahope aku au,” wahi a Kaneapua, ko ia la haule iho la no ia ma kahi e k-a ai ka liu, a olelo hou ae la o Kaneapua, “Aole au e pono maanei, no ka mea, he wahi kanaka uuku, o ko’u uuku auanei hoi, o ka uhi mai a ka ale, o ka liu ae hoi, make e au o kakou.” “A mahea la oe?” wahi a ka poe nona na waa, “Mahope aku au,” wahi a Kaneapua, haule aku la keia ma kahi o ka hookele, komo keia maloko o ka momoa o ka uma o ka waa, he hiolani ka ia nei hana, he noho sela hoi ka lakou la, he huki kaula no mua.

No ka moana wale no ka olelo i koe, oi holo aku lakou nei a nui na la i hala, pau ae la ka ai, a uiha iho la o Wahanui, a ninau aku la oia ia Kilohi, “E Kilohi-! kau hana hoi paha o ka ike i ka make a me ke ola.” Ia wa no, hoani ae la o Kilohi i ke kahili ana, oia o Kukapunohu, aia iloko olaila ka make a me ke ola, ia hoani ana ae no, noho ana ka mano ai kanaka a Hina, a hapai ae la oia he wahi mele, penei:

“E Wahanui-e,
Eu hoi paha kaua,
Mamamake hoi kaua,
I ka mano ai kanaka a Hina.”

I ka pau ana o ka Kilohi mele ana, ia manawa no hoi o Kaneapua i hapai ae ai i kana wahi mele, a penei no ia:

“Aole na ia o ka mano ai kanaka a Hina,
O ka muli na la o ka aina,
Ike mai la ia kaua la hoaiai,
He kanaka paha ko uka,
Ke uwalo mai la e-a.”

I ka lohe ana o Kilohi i keia, pane mai la ia me na maka kalakalaea, me ka naau i piha i ka huhu, “Ka! inahea nei kou ike ana e na wahi keiki, kainoa owau o kaua kai aoia e na makua, o kaua?” “Nana ia aku paha,” wahi a Kaneapua.

Aole i emo, walawalaau ana ka leo o ka Hapuu, o ka manawa paha ia e kamailio ana ka Hapuu me na ai ino a pau o ka nahelehele, me he kanaka la, ninau ana, “Nowai he waa?” “No Wahanui.” “O Wahanui ke Alii, o wai ke Kaula?” “O Kilohi,” “Aole paha nana e hele keia kai, auhea o Kaneapua, ka mea nana e hele keia kai, a ike o Kaneapua he ola, alaila holo, a ike o Kaneapua he make, alaila hoi.”

Kahea hou mai la no ua Hapuu nei, “Ao la hoi e pae iuka nei, he ai no, he ia no, he hale no, he kapa no, a o na mea no a pau.” Olelo ae la o Kaneapua i ka mea e noho ana maluna iho ona, e olelo aku oukou, “Ao e pae aku ka waa o ke Alii iuka, he wahi ai ole, he hapuu ka ai, he ai make, pii aku a uka, kalai a pau, kalua i ka imu, ekolu la e kalua ai moa, huai aku a i moa, ola na keiki, a i moa ole, make na keiki.”

Olelo aku la no hoi na kanaka o luna o ka waa, e like me ka ia nei i olelo ae ai, a i ka lohe ana mai o ka hapuu i keia mau olelo, o kona hilahila loa iho la no ia, a hoi loa iuka, ma na kuahiwi e noho ai. Pela i olelo ia ma keia moolelo, a o ka wa iho la no ia i nalowale ai o ua aina nei, lilo hou aku la lakou nei i ka moana, hao mai ke kai, ehuehu ka moana, oi holo aku lakou nei, a, uiha hou ke Alii, a manao ae la oia e ninau aku ia Kilohi, no ka pono a pono ole paha, ke hoomau lakou i ka holo ana imua.

(Aole i pau.)