15 Ianuari 1914 - Ka Hoku o Hawaii

KAAO HOONIUA PUUWAI
NO

KA-MIKI


Ka Hiapa’iole o ka Pohu La’i o Kona Kai Opua -
Ke Aiwaiwa Nana i Hoohoka o Lua-Nuu-a-Nuu-Poele-ka-Po
ame ka Puku’i Akua o na Paliku’i Eiwa o Heha Waipio i ka Noe -
A o ka Olali Nana i Lawe a Lilo na Leho Kaulana o Kalokunu,
o ka Makani Kuehu Lepo o Puako.


(Ma ka helu i puka mua aku nei o Ka-Miki, ua hoopuka hewa ia mamua aku o ke kope o ka moolelo i loaa mai ia makou, ai hoopuka ia hoi e ka nupepa Keauhou. Eia makou ke hoi hou nei i hope, a hoomaka aku ma ka mea i loaa mai ia makou, ae kala ia mai makou no keia hemahema ao ke kumu oia ua hele ka Lunahooponopono no Honolulu. L. H.)

Ua lawe ia ke keiki i uka o Ponahanaha e huna ai me ka ike ole ia, ame ka manao o ka makuakane aohe mea nana e ike, eia nae, ua ahuwale ia i ke keiki kino eepa a laua i kiola ai, ka hanai hoi a Pohokinikini ame Puuwalea.

Ua hooholo iho la laua e hoihoi i ke keiki i uka o Kalamaula i ke kupunawahine e malama ai, i ole e ike ia, a malaila e hanai ia ai a hiki i ka nui ana, me ka huna loa ia, me ka lohe ole ia e ka makuakane ame ke alo alii.

Ma kekahi po ae, ua lohe hou laua i ka leo kahea o ka laua hanai i ke kahea ana mai.

“E Poho-e, Kini, Kini-e, ke moe nei no oe--a?” Hoole aku la ka makuakane, “Aole au i moe; e kani-wai ae ana au i ko po, pokii, po kapu, ho-akua, Akua ka la ia Kona.”

Pane mai la ua keiki nei: “Ke holio nei ka po, po kapu, ilaila i hoanoano, po kinikini manamana, e mana ka ia kaua e hele i ka uka nahele ulu ohia loloa, hihi ia e Laukaieie ma laua o Lau Kapalai.”

“E Poho e; Kini, Kini e; e hele kaua i ke kuahiwi, i ke kualono, i ka waokele wao kanaka ole, ilaila kaua e waiho ai i kuu piko i akiaki ia e ka iole nui manomano.”

Ae aku la ka makuahine, “Ae, e pii kaua i ko kupunawahine i poli no ko piko ko iawe, ko po, pokii, po kapu, e moe ai i ka ulu, ka pohu, a mehana i ka umauma o Kauluhenuihihikolo-iuka.”

Pii aku la laua nei a hala o Ahalua, he kahuna nui no ke alii, a hala ka pahu kapu o Kaukiekie ame Kaukeano, kokoke laua nei i na hale o ke alii oia hoi o Pohakuokane, ka makuakane ponoi oi o ua mau keiki kino papalua nei a laua i hoolei ai i ka nahele.

Hala hope ae la na hale o kelii, hoea laua nei i ke oioina o Puainako, hoomaha laua nei i ka naenae oia pii ana mai. Aole i liu iho, hoolale mai la no ua keiki ala e pii, a o ka pii iho la no ia.

Ke owehaweha mai la ka pawa o ke ao, ua hala hope ae la ka halau lealea o ke alii oia hoi o Iwaawaa, he halau nui keia o ke alii, he hale e hookupu ai i na waiwai o ke kupuna, oia hoi o Kiikahaha, a ma keia wahi e kalai ai ka laua o Kaloko-ia no ke kukulu ana ma na ha o kuapa o ka loko nui ame ka loko iki ia au.

I ka malamalama loa ana o kaiao, hoea aku la laua nei i ka hale, a e hiamoe ana no ua luahine nei, a o ka mea kupanaha nae, e kau ana no ka hoku aole i nalowale, a ke ike la no laua nei i ka olino mai o na hoku iloko o ke aouli.

Kahea aku la ua moopuna nei: “E ala e Kaulu-o-ka-malama, i ke kihi o ka mahine nui o -

Kaulua ka la,
Kaulua ka ua,
Kaulua ka makani,
Kaulua ke kai,
Kaulua ka malia,
Kaulua ka Hoku e kau nei.

E ala e Kauluhenuihihikolo, e ike mai ia’ü i ke kama au ia Ma-Kaiole.”

Kahea mai la ke kupunawahine: “Mai, o oe mai la ka ie e -

“Kaelo elo ka malama
Kaelo elo ka la
Kaelo elo ka ua
Kaelo elo ka makani
Kaelo elo ke kai
Kaelo elo ka malie
Kaelo elo ka Hoku e kau nei
E komo e Kahueloku i ke kihi o Kaelo.”

Akahi no laua nei a komo aku iloko o ka hale o ua luahine nei, a lele mai la kela a hii ae la iluna o ka u-ha me ka honi ana iho a pela no hoi ia Pohokinikini. A pau ka nene ana, ua ninau mai la ua luahine ala i keia huakai o ke kakahiaka nui poniponi o ka hiki ana aku, a hai aku la no hoi o Pohokinikini i na mea apau.

He mea oiaio, ua lilo aku la ka malama ia ana o Ka-Miki i ke kupunawahine, ua kukulu ia ae la he hale lau ieie no ua olali nei a kaua e ka mea heluhelu e hoonanea aku ai ma neia hope, a kapa ia aku la kona inoa o Kaukahoku, a pela i mau mai ai ka inoa oia wahi o Kaukahoku a hiki i keia manawa e pana nei, a ua ike a kamaaina na keiki kupa o Kohanaiki i ua wahi la a hoea mai no i nei la, o ka hale ia o ka mea nona nei hoonanea.

Ma keia wahi e waiho ai kaua i ke kamailio ana no Kauluhenuihihikolo iuka ame kana moopuna, a e hoi hou kaua i hope e nana ai i ka makuakane o ua eueu nei oia o Pohakuokane ame kana alii wahine.

I ka la mahope iho o kona lawe ana e kiola a e huna i ke keiki i uka o Ponahanaha, ua hele aku la oia a hoike aku i kana wahine no keia mea, a i ka lohe ana o Kapaihilani ua ano e koke ae la kona manao, a ua lilo iho la i mea pono ole iaia, a hoomaka iho la ke aliiwahine e ma’i a kokoke e make no ka hoomanao ame ke aloha i ke keiki, a alakai wale no hoi ke aliiwahine a ike i kona aloha ino no keia keiki, oiai nae kana e hoike mau ana iaia i ke ano o keia keiki, ka pupuka, ukokoki, puu na maka, ku ole i ka hoihoi ke nana aku - i ku la hoi keia keiki ia wai? Wahi a ua o Pohakuokane imua o kana wahine.

I ka wa i ikaika loa ai a kupilikii maoli ka ma’i o ke aliiwahine, ua kii ia aku la ke kahuna ike oia o Ahalua, a i ka hele ana mai o ke kahuna a nana iho la ma kana papa hana, a i kana nana ana aohe loaa iki o na hoike no ka ma’i o ke aliiwahine, a no ka loaa ole ua kauoha aku la oia e kii ia Elepaio, oia ke kahuna paa aina o Kamahuialani, oia hoi ke alii nui aimoku e nohoalii ana no na ahupuaa, na kalana ame na okana o na Kona, o ka moku o Hawaii ka makahiapo o na moku a Wakea ame Papa i hanau ai.

I ka hiki ana mai o Elepaio, ua nana iho la oia a ike iho la ua kahuna nei i ke kumu o ka ma’i o ke aliiwahine, he keiki.

A oia kana i olelo mai ai penei: “Ma ka hoike a ka Papa-ia-Laka alakai ike o ka’u oihana, ke ike nei au i kekahi keiki eepa ame kekahi keiki a ke aliiwahine i hanau ai he eha ae nei la, ua nui ko ke aliiwahine aloha ame ke ano e o kona noonoo no ua keiki nei, a o keia keiki ua kiola ia i ke ana e kona makuakane ponoi nei no, no ka makemake ole i kela keikino ka ukokoki a pupuka o kona mau helehelena.

“Auhea ua keiki nei?” i ninau aku ai o Elepaio ia Pohakuakane.

“Aia i uka i ke kuahiwi i ke ana o Ponahanaha, i Kaiwiopele makai iho.”

“E kii oe, e wiki mai loihi. Oia wale no ke kumu o ka ma’i o ke aliiwahine, a ina oia e ike ana o ke ola no ia.”

E like me ka mama i loaa ia Pohakuokane, oiai he alii mama oia i ke kukini, a iaia i hoea aku ai i ke ana o Ponahanaha ma kahi ana i waiho ai i ua keiki nei, ike iho la ia aole ua keiki ala malaila, he poho wai wale no ka mea e lana ae ana. Noke iho la oia i ka huli aohe wahi mea a loaa iki, a hoi nele aku la imua o ke kahuna e kali mai la.

Ia Pohakuokane imua o ke kahuna, hoike aku la oia aole ke keiki ma kahi ana i huna ai, ua noke oia i ka huli aohe loaa, a o ka mea i loaa iaia he punawai ua piha i ka wai ke lana ana.

“A nohea keia keiki kino eepa a kino pahaohao a’u e ike nei?” He keiki anei kekahi a olua hanau alualu ia, a ua kiola ia iloko o ka nahele iluna o ke a wanawana haoa wela i ka la kikiki?”

“Ae, ua pololei oe e ke kahuna, he keiki alualu ua kiola ia i ke a-a, i ke kula ilima ulu elama wela nopu i ka la.”

“Ua loaa kela keiki i kekahi wahine a ua malama ia a hiki i keia manawa, a ua ola a ua nui ua keiki nei, a he oi aku oia o ka ike ame ka mana, a oia ka mea nana i lawe kela keiki au i huna ai i ke ana o Ponahanaha, oia ame kona kahu hanai, a ua lawe ia i uka o ka waokele kanaka ole kahi i malama ia ai.

“O ka mea nana e malama ala he luahine kilo ouli a he papa kahulihuli honua, he kahuna piha ike a he aiwaiwa hoi keia luahine, a aia ma kona poli ua keiki nei a olua, au i kiola ai i ke ana.

(A keia pule ae.)