5 Iune 1928 - Ka Hoku o Hawaii

Ka moolelo oiaio o ko John Kaelemakule ola ana
(Kakau ia e ia no ka pomaikai o ko ka Hoku poe heluhelu)

HELU 2
KO KEONI KAELEMAKULE MOOLELO PONOI
(Kakau ponoi ia mai no e ia)

He eono mahina mahope mai o ko’u hanau ia ana, ua lawe hanai ia aku la wau e Kaaikaula me kana wahine o Poke, a ua lawe aku la hoi laua ia’u no ko laua home ma Mahaiula kekahi kauhale o Kekaha, a he kauhale lawaia hoi e pili pu aku ana ia Makalawena, a he wahi hoi he 12 mau mile ka mamao aku mai Kailua, Kona Akau.

He mau kauhale lawaia keia e waiho ana ma kai o ka aina laula o Kekaha wai ole o na Kona, ao ka hana nui o keia mau kamaaina o keia mau “aina Kaha”, oia no ka lawelawe i ka oihana lawaia o na ano lawaia like ole.

Mai loko mai o keia mau oihana lawaia e loaa ai ke ola o na kamaaina o keia mau kauhale ma na wahi pili kahakai o Kekaha. O ke ola e ola ai kela mau kamaaina o kela mau Kaha, oia ka lawaia a loaa ka ia, a hoomaloo ia a maloo, alaila, i ka hoea ana mai o ka poe maauaua ai, alaila, e panai aku ana keia mau ia maloo me na pai ai mai Maui mai, a ma Waipio me Waimanu mai no hoi, a mai Kohala Akau mai no hoi i kekahi manawa.

He aina pololi no hoi keia o ka noho ana, a me ka hoomanawanui wale e pono ai ka noho ana. I ka manawa maikai ua hoea mai la no kela mau waapa lawe ai, ao na Moku kiakahi no hoi i kekahi manawa, a loaa io mai la no na pai-ai, ae panai ia aku ana hoi me na ia maloo, oia hoi ke Aku maloo, ka opelu maloo no hoi, ao na poke ahi ao hoi i kaulai maikai ia, ame na ia moana no hoi e loaa ana i ka lawaia ia, oia hoi ka “ulaula” ke opakapaka no hoi, ao ke kahala no hoi ame na ia ano like oia mau ano.

Ia manawa pololi o ka aina o ua Kekaha nei, alaila, o na Makua noonoo, ao na Kupuna aloha moopuna hoi, ua hoomakaukau no lakou i kekahi ai e pono ai ka noho ana me ka hoomanawanui. Ua kaulai ia kekahi mau paiai, a hiki i ka maloo ana, alaila, malama ia ma kahi e maluhia ai.

I ka hoi ana mai hoi o kela wa ino a hiki ole mai na waapa lawe ai, alaila, o keia mau paiai i kaulai ia a maloo, ai uhao ia hoi iloko o na hokeo malama ai, ua kii ia aku la ua ai maloo nei mai kahi i malama ia ai, iloko o na hokeo pohue i huki ia iluna o na kaupoku hale, ai malama ia hoi me ka maloo maikai, alaila, wehe ia ae la keia ai maloo, a hooma-u ia i ka wai mai ka ahiahi a hiki i ka kakahiaka nui, alaila, wahi hou iloko o ka lai me ia mau ano palupalu hoi i ke ku ia ana i ka wai, alaila hoaimu liilii ua mau ope ai maloo nei, ai mau iho la hoi i ke ku ia ana i ka wai. I ka moa ana o kela mau ope ai maloo, ua kui hou ia iho la me ka pohaku kui ai. Eia nae e nui maoli no ka hana, ae noke ai ke kui ana me ka wali ole o kela mau puupuu, ai kekahi manawa me ia puupuu no e hookomo aku ai iloko o ka umeke ai, alaila, me na ia loaa pili kahakai, ua lilo iho la keia ai maloo i malama ia no ka manawa nele ai, ua ai aku la no me ka hiki ole ke nema ia ano ai, oiai o ka mea nui o ka piha aku o ka lua o ka inaina.

I ko’u nui kupono ana ae, a e lilo hoi wau i mea kokua aku i ko’u mau Makuahanai, ua lawelawe iho la wau i keia hana kui ai maloo, oi noke aku no hoi wau i ke kui a hoea wale no i ke ahiahi, aole he wali maikai iki o keia mau puupuu a’u e kui nei, a kamailio aku la wau i kuu makuahine hanai ia Poke i keia mau olelo.

“E Mama aole he wali iki o keia mau puupuu a’u e kui nei, ao ka po ae no ia o ka la.”

Ia manawa no ua Makuahine Kahuhanai nei o’u i kamailio mai ai ia’u i keia mau olelo a ka poe kahiko oia mau Kaha,

“Hookomo aku no iloko o ka umeke a ai aku no hoi kakou, oiai, aole ia he mau puupuu pani okole e pilikia ai kakou. A aole no hoi he Ipo lole naau, a ia no ka nana a ka ipo o ka maikai o na maka, ai ka poohu ana aku oloko a puipui mai, a piha aku ka lua o ka inaina, alaila, maikai na maka ke nana ia mai.”

He mau olelo naauao maoli no kela a kuu makuahine i kamailio mai ai ia’u, oiai, ina no ka manao nema ae i ka ai puupuu hoopau pilikia oia mau la nele ai, alaila, aole no he wahi okoa aku e hoolawa ia mai na paiai hou, ae kui maikai ai hoi a wali maikai aku ke hookomo aku iloko o ka umeke. Ma keia wahi paha la e kohu pono ai kela mau olelo maikai a Paulo i kamailio aku ai ma kekahi wahi o ka Episetore i ka poe o Pilipi, ae hoopili anoe wale ia nei hoi ia mau olelo i kekahi mau mea hoopilikia noonoo. “Ua oluolu no o Paulo i na mea i loaa iaia.”

I ka manawa e hoi mai ai ka ino o ua mau aina kaha nei o Kekaha, a ua pa mai la ka makani me ka ikaika maoli, a kuakea ka moana i na ale o ke kai, ae pii mai ana hoi na nalu nunui a poi ae la me ka ikaika i na Maka-lae aloha o ua aina kaha nei o na Kupuna, alaila, pau ae la paha ka waiwai o kela mau olelo ao a ke Kahuna Hewahewa i ao ai ia Kamehameha i kona manawa i kukulu mua ai i ka Heiau o Mailekini ma Kawaihae. Ua ao aku la oia i ua Alii Nai Aupuni nei i keia mau olelo.

“E Kalani e, e haahaa no ka Hale o ke Akua au e kukulu nei? Ke hapai no a kiekie iluna, a huli aku ka hoi ke alo i ke kai, alaila, mai ke kai mai ka hoi ka pomaikai.”

I kela mau la ino e kuakea ana ka moana i ka pa a ka makani ikaika, ae popoi ana hoi me ka ikaika na nalu o ke kai i na makalae o na aina kaha nei o na Kekaha ua pau ae la ka huli ana o na maka o ka poe lawaia i ke kai, oiai ua hoea mai la ka ino poipu o ua aina nei. O makou hoi na kamalii pololi, ua pii ae la makou iluna o na kumulaau “kou” nunui a huli aku la ka maka i uka o ka aina, ae ake aku ana na maka o ka ike aku i na makamaka o uka o ka aina, ae iho mai ana hoi me kahi pai-uwala a me na wahi ko, a me na wahi ahui maia, a me kekahi mau mea ai e ae pono aihoi ka poe pololi o ua Kaha aloha nei. O keia mau Kumulaau “Kou” mai ka poe kahiko mai no, a ma Mahaiula ia mau la o ko’u noho holoholo kamalii ana, e ulu ana he 19 mau kumulaau kou nunui maoli, ai hiki ole i na kanaka elua ke hoopuni ae i ke kumu o kela mau kumulaau kou kahiko i kanu ia paha mai ka manawa kahiko mai o na Alii o ko kakou aina. Ia Henry Weeks o Kainaliu, a oia ka manawa i oki ia ai keia mau kumulaau kou nunui, a hana ia e ia i na umeke laau, a no ia mau kumu-kou i kukulu ai oia i kona Hale mikini hana umeke ma uka o Kainaliu, ai lilo ai oia i kanaka kuonoono loa mahope mai. No Kekaha wai ole aku o na Kona i loaa aku ai kela mau laau hana umeke laau kou aku.

A oia ka nalohia ana aku o kela mau Kumulaau a makou na kamalii e pii ai a kau aku na maka i uka o ka aina, ae ake aku ana hoi o ka iho mai o “Koa-uka” me kahi puolo o ka lima e hoopau ia ae ka la maka poniuniu pololi a ka ai.” E hooko ana paha makou na kamalii o ke kaha o Mahaiula i kela olelo a ke Alii Hakumele o ka Iserala, “E leha aku ko’u maka i na mauna, a mailaila mai hoi ko’u kokua e hiki mai ai.”

Aole i Pau