HONOLULU, FEBERUARI 9, 1871

HE MOOLELO

NO

IVANAHO!

 

MOKUNA I.

[O ke kaao moolelo o Ivanahoe, aole no i hoomaka mai ia mai kona mau la opiopio mai a hiki i kona hopena, aka, ua hoomaka mai no mahope iho o kona hoi ana mai i enelani, mahope iho o kona hele ana me Rikeke I o Enelani i ke Kaua Kea, oia hoi ke Kaua Kerusade i Palesetina. O ke "Koa o Ivanahoe" "Knight of Ivanhoe" he punahele no ia na ka Moi Rikeke I i kapaia o ka "Puuwai Liona," a na ua moi wiwo ole la i hooili aku i ka inoa "Koa o Ivanahoe," maluna ona, a o kona inoa maole nae o Wilifereda (Wilfred). Ke unuhi nei makou i keia kaao moolelo no ko oukou mau hoonanea ia e ko makou mau poe heluhelu, a ina ua hoohoihoi ia ko oukou mau hoolauna ana e keia kane, alaila, oia iho la no na uku o ko makou luhi ana]

 

Iloko o kela okana aina oluolu o enelani e hoopulu ia ana e ka muliwai Dona, malaila kekahi ululaau nui i ka wa kahiko nana i uhi aku i ka hapa nui o na awawa a me na puu e waiho ana mawaena o Sefila a me ke kaona oluolu o Donekesata. O na koena o ua ululaau nui nei, e ike ia no ia i keia manawa ma na noho hanohano o Wenewota, Wanalife, a me Rotehama a puni. Maanei i holoholo ai i ka wa kahiko ke deragona kupua o Wenale ; a maanei no i hoouka ia ai ka nui o na kaua weliweli iloko o na kaua kivila ana i kapaia ai ke kaua o na Rose ; a maanei no hoi i hoopunana iho ai i ka wa kahiko, na poe puali hoole kanawai kaulana o ka wa kahiko, no lakou na hana i maa mau iloko o na mele o Enelani.

O keia iho la kahi nona ko kakou moolelo, a o ka manawa hoi o ko kakou moolelo, e huli aku ana no ia i ke au o ka hoomaka hou ana mai o Rikeke I e noho alii a hiki i ka hopena o kona noho alii ana, mahope iho o kona pakele an ami ka hoopaa pio ia. O kona wa i hoi mai ai mai kona hoopaa pio loihi ia ana, he mea no ia i ake nui ia mamua o ka manaolana ia ana, e kona mau makaainana i hoonele ia ; oiai, iloko o ia manawa, o lakou iho la na poe luahi o kela a me keia mau hookaumaha kuapapanui wale. O na poe alii nui iloko o ka wa e noho alii ana o Setepano, na poe alii hoi a Heneri II i hooemi iki mai ai i ko lakou mana ma ke ano hoolilo ana i kekahi hapa o ko lakou aina i ke aupuni. I keia manawa, ua kii hou aku la lakou i ko lakou mau kuleana kahiko me ka hoakea loa ana ae i ko lakou mana ; a hoowahawaha aku la i ke keakea nawaliwali ana mai a ka aha kukakuka o Enelani. Kukulu ae no lakou i ko lakou mau pakaua, a hoomahuahua no hoi i ko lakou mau koa, a hoolilo no hoi ia lakou iho ma ke ano he aupuni, a me ka hooikaika ana i ko lakou mana ma na mea a pau, i kukulu ai ia lakou iho ma ke poo o ko lakou mmau puali kaua, i lilo ai i mea mana nui imua o ke aupuni, a me na mana makaainana

O ke kulana o kekahi alii, oia hoi ka mea i kapakapaia o Feranekelina, aole i akaka pono kona ano he luna a he alii no kona mau wahi iho, no ka mea, mamuli o ke kanawai o Enelani, e noho kukokoa no ia maluna o kona mau wahi ponoi iho, malalo nae o na hooponopono ana a ke aupuni a me ka hookupu aku, Aka, o ke aupuni a me kona mana i keia wa, ua nawaliwali, mamuli o ka hookeke ana a kela a me keia alii, a me ke ake ana o Keona e lilo oia ka Moi. Ma ke ano mau nae i ka nana aku, o na'lii barona, a me na haku, ua noho aku lakou malalo o ka malumalu o na Moi iloko o ko lakou mau okana, a me ka hookupu aku e like me na olelo ae like i hana ia mawaena o lakou. A o keia lilo ana nae pela iloko o ko lakou noho ana malalo aku o ia mau Moi, he mea no ia i aloha nui ia iloko o na puuwai Pelekane a pau. Ma kekahi ano nae, he nui na hoopilikia ia mai, a me ka hookapu ia o kekahi mau mea e na Barona nui ae, a hiki wale i ke ano hoopai mainoino ia mai, a nolaila, ua makemake kekahi poe e noho kukaokoa iho, me ka luna ole maluna o lakou, a o na makaainana a me na lii o keia ano, ua hoolilo iho lakou i ko lakou ola ana, ma ka hao wale i na waiwai o na poe alii, a o lakou hoi ka poe i noho iloko o na ululaau.

O keia mau hana hoopilikia nae, ua ala mai no ia mailoko mai o na hookeke ana a na'lii ino, me ka hookaumaha kuapapanui i ka poe makaainana, a o keia no hoi ka hopena o ka lanakila ana o ke Duke Williama o Noremanadi maluna o na Pelekane Anekelo Sakona. Eha mau hanauna i hala aku mai ka manawa mai i lanakila ai o Williama, aole nae i pau iki ke ku-ee mawaena o na Noremana, a me na Anekelo Sakona, aole no hoi i lokahi iki lakou ma ke ano hoaaloha. Ma ke ano o na olelo a me na pomaikai, hookahi lahui i lanakila, a o kekahi e noho u aku ana malalo o kekahi. Ua lilo ka mana iloko o na lima o ko Noremana mau alii, ma ke ano o ke kuikahi i hana ia i ke kaua ma Hatini. O ka hanauna alii nui a me na'lii koikoi a pau o Sakona ua hoonele ia lakou i ko lakou mau hoilina mai na kupuna mai, a he kakaikahi paha na poe i hookoe iki ia aku ko lakou mau aina. O na kanaka koikoi waiwai, no lakou na aina nui, a me ka papa alua iho o ia poe, a hiki wale aku i na makaainana, ua hoonele loa ia lakou. O na Moi a pau o ka ohana Noremana, hana oluolu no lakou i ko lakou mau makaainana Noremana a kau iho la lakou i mau kanawai oolea maluna o na makaainana Sakona. Ma ke alo alii, a iloko o na hale kakela o na'lii, a ma na wahi hoohanohano a pau o na wa nui o ke 'lii ; o ka olelo Farani Noremana wale no ka olelo e olelo ai ; a ma na aha kau kanawai, na hoopii ana a me na hookolokolo ana ma ia olelo wale no. O ka pokole nae, o ka olelo Farani ka olelo hanohano, oia ka olelo o ke kaua, a o ka Ahaolelo, a ua haalele loa ia ka olelo Anekelo Sakona na ka poe makaainana ponoi o Enelani, a na na poe kuaaina. Aka, e mau ana no ke kamailio ana o na'lii Sakona ia olelo me ko lakou mau poe kauwa, a me na poe nana e mahi i ko lakou mau aina, me ka huikau nae o ke kamailio ana, o ka olelo Farani a me ka olelo Anekelo Sakona, a pela iho la ka huikau pu ana o ke kamailoio iwaena o lakou iho ; a mailoko mai o keia huikau ana i pii malie mai ai ka hookahua an o ka olelo Beritania i keka manawa e kamailio ia nei. Ua mau mai no keia ku-ee, a me ka noho like ole ana o keia mau lahui ma na olelo, a me na pono aupuni, pili kino, a me kela a me keia a hiki wale mai i ke au o Edewada III ; a nana i wehe hou i na opilo o keia mau kue ana, ma ka hookaawale ana i ka laina o na hanauna Sakona, a pela hoi me na Noremana.

E iho aku ana ka la e kapoo, a e nalo aku hoi ma ke kae o na mauu uliuli o kekahi ponaha kaawale iloko o ka ululaau i hoike ia aku nei ma ka hoomaka ana mai o keia mokuna. He mau haneri na kumu laau oka, no lakou na lala e manamana ana me ka punonohu, a pekepeke hoi ke kumu, e kuku ana, a me he mea la paha i ka nana aku, me he maki hanohano ana la a na koa o Roma ; a hohola aku no hoi ko lakou mau lala maluna o ke kahua nolunolu i na mauu uliuli. Ma ke kau mau wahi, ua kiponaia ka ululaau e na kumu laau biki, na holei, a me na laau kope o kela ano keia ano. A no ka pili loa o ko lakou kuku ana a me ka paapu o na lala, nolaila, aole lakou i hookuu mai i ke kamoe ili wai like ana o na kukuna o ka la napoo; a ma ke kau mau wahi, ua kaawale ke ku ana o na laau a moe ololi loihi aku la a hiki i ka nalowale ana mai ka maka aku, a me ka manamana kikeekee ana ma ke kau mau wahi o ka ululaau ; a ma ka hoomaopopo ana aku ia mau lalani ololi la, me he mea la no o lakou na alanui, a me na mooa kuamoo oloko o ka ululaau neoneo. A ma kekahi o keia mau alanui, e kamoe malie mai ana me ka maokioki na kukuna o ka liula, a e ulawena mai ana hoi ma na wahi a lakou i pa pono iho ai i ke kahua olalo o ka honua. Aia, he wahi ponaha kaawale iloko o na wahi nei, he wahi kiekiena ano puu, a he wahi pana hoi, me ke ano hoomanamana ia no na akua kahiko o ko Pelekane. Ma ka piko o ua wahi ahua nei, e waiho ana no kekahi mau pohaku nunui i kalai lima ole ia. Ehiku mau pohaku e ku ana iluna, a o ke koena iho uia hue ia ae mai ko lakou mau wahi i ku ai, a i ka aoao o ua wahi ahua la, a o kekahi hoi maluna iki aku. Hookahi wale no pohaku i kaa loa aku a hiki i ka wawae o ka puu a keakea iho la i kauwahi kahawai uuku, e kahe malie ae ana me ka owe ole ma ke kumu o ke ahua, a i owe iki no no kahi o ka pohaku i waiho ai.

Elua wale no mau mea kino kanaka i ike ia aku ma keia wahi, a mamuli o na hiohiona o ko laua kapa aahu i ike ia aku ai laua, he mau kuaaina, a make-nahelehele no hoi noloko o na aina laau o Weta Ridi i Iokasire. O ka mea nui o laua, he ano eena, hupo, a ahiu. He lapuwale loa kona kapa aahu i ka nana aku, he wahi lakeke pili pono, i hanaia no ka ili o kekahi holoholona, a no ka pau loa o ka hulu i ka helelei a koe kakaikahi, nolaila, aole e hiki ke ike ia ke ano o ka holoholona nona ua ili nei. Ua hiki iho ka loihi o ua wahi lakeke nei i na kuli, mai kapuai iho, a me he mea la no ua hana ia i kapa paa loa no ke kino, no ka mea aole i akea ae ka pu-a-i e hiki ai ke hemo aku ma ke poo, a hookomo iho maluna iho e like me ka palule o keia manawa. He mau ili puaa na pale wawae, me na kaula ili lahilahi i hili ia mai a hiki i ka oloolo wawae e like me ke ano o ko na Sekotia Hilana, me ka waiho olohelohe aku o ke kuli. A o ka mea i pili pono loa ai o ke kapa i ke kino, ua hoopuni ia ae e kekahi apo ili palahalaha mawaenakonu o ka opu. i hoopaa ia me ke ami keleawe ; a ma kekahi aoao o ua apo nei ua kakauia i ka inoa, a ma kekahi hoi, he kiwi hipa me ka nuku e puhi ai. Ua hoopaa pu ia no hoi ma ua apo ili nei kekahi pahi oi lua, e like me ka nui o na pahi e ae i hanaia ma na wahi a pau e pili mai ana ilaila, me ke kuau kiwi dia. Aohe uhi iho no ke poo o ua kanaka nei, i mea e malumalu ai kona poo, o kona lauoho manoanoa wale no, ua hele a hihia, a puiika no hoi, a no ke koena paha i ka wela e ka la, ua hele a a ula me he hao hapaupau la, a uhi iho la kona lauoho a hiki i na umiumi loloa o ka papalina. Hookahi wahi ahonaiki wale no i koe o kona mau mea e komo ana, aka, ua hiki pono no nae ke ike maopopo aku ina e hookokoke loa aku ; oia hoi kekahi apo keleawe e like me ke apo ilio ua kaha ia nao i ka inoa. Aole wahi hakahaka o ua apo nei, ua puni paa loa, a pili pono i ka a-i e hiki ole ai ke hoopaa i ka hana ana, aole nae wahi e hemo ai, aia wale no a me ke apuapu. Ua kahaia maluna o ke apo i na hua ma ka olelo Sakona i like me keia - "Guruka, ke keiki a Beowula, he kauwa na Cederica o Rotewuda."

Ma ka aoao iho o ua kahu puaa nei, (o Guruta, o kana oihana ia,) e noho ana kekahi o laua iluna o ka pohaku i hina ilalo o ua wahi ahua la ; a ma ka nanaina aku i na hiohiona o keia kanaka me he mea la, he umi makahiki kona opiopio iho i ko kona mua ; ua like no hoi ke ano kapa komo me ko kona hoa, aka, he maikai no nae ko ia nei. Ua hooluu ia kona lakeke me ka wai hooluu poni, i pena ia iho i kekahi mau mea hoonani me na waihooluu like ole. He wahi koloka kekahi ona, a hiki ana i na uha ka loihi ; he lole ulaula i panio ia me na kaha lenalena, ua lepo nae. He kupee lima dala lahilahi ma na lima, a he apo dala no hoi ma ka a-i, i kahaia me ka inoa penei, "Wamaba, ke keiki a Witalese he kauwa na Cederica o Rotewuda." Ua like no kona kamaa me ko kona hoa, aka, o na ili nae e lu ae ai i kona mau wawae, ua hooluu ia kekahi kaula i ka ulaula, a o kekahi he lenalena. He papale kapu no hoi kona, me ka bele maluna iho, a e kakani mau ana i kona wa e luli iki ae ai kona poo ma kekahi aoao. He ili oolea ma hai a puni o ka papale kapu, i oki hoohamama ia oluna, a mailoko mai olaila kekahi eke loihi a hiki ilalo o ke ki poohiwi, e like me na papale holoholo po nu kahiko. Ma ka welau loa o ua eke nei i hoopaa ia ai ka bele ; a he maamaalea oia i ke kamailio ana a noloko no hoi ia o ka hanauna ano lealea, nana e hoopau ae na poluluhi o na poe waiwai, iloko o na luana hoonanea ana iho oloko o ka hale.

Ua like pu no kona hoailona i kakauia ma ke apo ili o ka opu me ko kona hoa, aka, aole nae he pahi a me ke kiwi hao hipa, a me he mea la aole no oia i hilinai i ka mana o na mea oi. A ma ua wahi la nae, he pahi kaua ili i hanaia, me he pahi kaua maoli la.

O na hiohiona o waho i ka nana ana aku o keia mau kanaka, he ano kaumaha, no ka mea, o na poe kauwa a me na paaua, a pau, he kaumaha ko lakou ano, a me ka luuluu. O ke ano nanaina aku i ko Wamaba, he hi-o a kupaianaha no hoi, me ka manao nui ia ia iho mamua o ka hoa. O ke kamakamailio ana mawaena o laua i keia manawa, ma ka olelo Sakona no, e like me ka mea i hai mua ia aku nei; koe wale no na koa a me ka poe waiwai a me na'lii, o lakou ke kamailio nui ma ka olelo Noremana. Penei ka laua kamakamailio ana :

"O ka hoino o Sana Witola maluna o keia mau puaa," wahi a Guruta ; mahope iho o kona puhi ana aku i kana pu i mea e hoakoakoa ae ai ia lakou. A ia manawa no hoi hu like mai la na puaa, aka hoi, aole lakou i neeu hikiwawe ae a kahi hookahi, oiai, o kekahi o lakou e hamu ana no i na hua oka, a o kekahi hoi iloko o ka lepo o ka auwai kahi i moe ai. "O ka hoinoia mai o Sana Witola maluna o keia mau puaa" wahi hou a Guruta : "a maluna pu o'u ina aole e nahu ae ana o Fana (he ilio) i kekahi o lakou mamua o ka poeleele ana, -alaila, aole anei au he kanaka hoopono." Kahea koke ae la no hoi oia a nui i kona leo me ka hookikina ana i ka ilio ;-"Ea, Fana, Fana!" a lelele ae la ka iho maluna o kona mau wawae elua, no ka mea, ua okiia kekahi mau wawae ma ka makaio ; a me he mea la, oia no ka paha ka lua o na mea nana e hoiliili, a e hoakoakoa mai i na puaa. Lelele wale ae la no ia me ka hoohuhu ana i ka puaa i o a i anei, me ka hele pono ole.

Ia wa la, puaua hou ae la o Gurura, "E uhuki ae ke diabolo i ka niho ona, ke kanaka ino nana i ooki ae nei i ka maiuu o ka makou ilio, a kupono ole ia ia ke ho a aku i na puaa." Maanei, e ae mai ia makou e hoike hou aku i ke kumu o ke oki ia ana o na maiuu o ua ilio nei. Oia kekahi o na kanawai hookaumaha i kaulia e na'lii o Noremana no na Sakona i kapaia. "He kanawai no na ululaau." O kela me keia ilio e oki ia ko lakou mau puupuu malalo o na kapuai akau, i hiki ole ia lakou ke alualu i na dia o ka ululaau, a o kela a me keia ilio i oki ole ia ka maiuu, e uku no ia i na silina ekolu, a ina e loaa hou mahope aku he hoopai nui kaumaha. Iloko no hoi o kela a me keia akolu makahiki e hele ai na luna i hookohu ia no ia hana, e nana pono a e helu i na ilio ma ka aina a pau. "E Wamaba," wahi a Guruta "e eu no oe, a e kokua mai ia'u, he kanaka hoi oi; e hele aku oe ma kela aoao o ka puu a ho-a i kela poe puaa; a i hiki mai oe ma kela wahi la, aole au hana i koe, e hele malie aku no auanei oe mahope o lakou, na lakou no ia e hoi pololei me he poe hipa keiki la."

"He oiaio," wahi a Wamaba, me ka neeu ole ae mai kahi ana e noho la, "Ua kuka iho nei au me kuu wawae no keia mea, a ua like ana no ko laua manao me ko'u, o ka lawe ana aku i kuu mau aahu nani iloko o keia mau nahelehele, he hana aloha ole ia i kuu kino Moi, a me kuu mau kapa alii, nolaila, e Guruta, ke olelo aku nei au ia oe e kahea aku ia Fana, a haalele aku no i na puaa pela a i halawai mai lakou me na poe puali koa, a me na poe powa, a i ole ia, i na malihini auwana paha, a ho-a ia aku i kahi o na Noremana, mamua ae o ka hiki ana mai o ke kakahiaka, a o ka pau no ia o kou luhi, a pomaikai oe."

(Feberuari 16, 1871)

"O ka ilio aku ka o na puaa i na Noremana ko'u mea e pomaikai ai! Wahi a Guruta, e hoakaka pono mai oe ia'u, no ka mea, he hupo ko'u lolo, a ua pohihihi ko'u manao ke noonoo."

Ninau aku la o Wamaba. "No keaha? Pehea la oe e kapa nei i kela mau holoholona pu pu e holo ae la ma ko lakou mau wawae eha?"

"He puaa (swine) e ka hupo, he puaa," wahi a ke kahupuaa, "ua ike na hupo a pau ia mea."

"A o ke swine, he olelo Sakona ponoi ia;" wahi a Wamaba, "aka, pehea la oe e kapa aku ai ia lakou ina e pepehi ia ana, a unuunu ia, a lole ia hoi a kau mai ma na okuekue wawae me he mea la i kumakaia la?

"He io puaa, wahi a ke kahupuaa.

"Ke olioli nei au, ua ike no hoi kela a me keia hupo ia mea," wahi a Wamaba. "Nolaila, ke manao nei au he olelo Noremana Farani ponoi ia ; a pela hoi, aia i ka wa e ola ana o ka holoholona, a iloko ohoi o ka malama ana a ke Sakona, ua kapaia oia ma ka inoa Sakona ; aka, e lilo no ia he Noremana, a e kapaia hoi he pork ke lawe ia aku oia i ka hale Kakela i mea ai na na'lii ; pehea kou manao no keia la e kuu hoaaloha e Guruta?"

"He oiaio maoli no ia e ka hoa Wamaba, aka nae, noloko wale iho no ia o kau mau olelo kukahekahe ana?"

"Aole, e hiki no ia'u ke hai hou aku," wahi a Wamaba ; "aia o Aladamana bipikane, e kapa mau ia ana no oia ma ia inoa oiai, oia e ola ana a e malama ia ana hoi e na kauwa, a me na paaua kuapaa e like me oe nei: e lilo no oia he io bipi he olelo Farani maoli, ke hiki aku imua o na papa auwae hoomanao nana e wili mai, a e nau hoi ia ia. Pela no hoi o Minia bipi keiki, e lilo no ia he Monesiua de io bipi keiki, Monsieur de Vean e like aku la me kela. He inoa Sakona kona i kona wa e hanai ia ana, a he inoa Noremana hoi ke lilo i mea hauoli ia."

"Ma o Sana Dunatana la," wahi a Guruta, "ke olelo nei oe me ka oiaio luuluu ; o ka ea wale no ka i waiho ia mai ia kakou, a me he mea la he kanalua a me ke kaniulia hoi ko kakou ola ana, i hana wale ia mai no kakou no na auamo a na ukana hooluhi i hoouka ia mai no ko kakou mau hokua. O na mea momona a me ka maikai ko lakou mau papaaina; a o ka maemae hoi i ko lakou mau wahi moe, a o kakaou ke hoolako aku nei me ko kakou poe koa a me ka poe ikaika i ko lakou mau haku malihini, no lakou na iwi e kuakea la ma na aina e, me ke koe uuku iho o na poe kupono nana e hoomalu ia Sakona. O ko ke Akua hoopomaikai mai ua kau mai maluna o ko kakou haku o Cederica, a ua hana hoi oia i ka hana kupono i ke kanaka hoopono, aka, ke iho mai nei o Reginala Rorona de Bura i keia wahi, a e ike koke no kaua i ko Cederica pilikia ia ia. Ea! ea!" me ka hooho ae i kona leo a kiekie. Pela! Pela! maikai e Fana ! ua hoakoakoa e la oe ia lakou a pau mamua ou, a ho-a aku ia lakou," pela oia i kahea aku ai i ka ilio.

"E Guruta," wahi a ka hepa, "Ua ike au, ke manao nei oe he hupo au, a i ole he olelo hoomeamea wale no na'u ; ke olelo aku nei au ia oe, ina e lohe ia kekahi huaolelo au i kamailio ae nei o Reginala Forona de Bufa, a e Pilipo Malasounia paha, no kou olelo ino ana i na Noremana, alaila, e kaulia ia no oe maluna o kekahi o keia kumu laau, i mea hooweliweli no na poe a pau e olelo ino ana i na'lii, no ka mea, aole no oe e manao ia mai, oiai, he kahu puaa wale iho no oe."

I mai la o Guruta. "Nau no ha wau e hookumakaia aku, mahope iho o kou alakai ana mai ia'u e kamakamailio no ko kakou pono a me ko lakou." "E hookumakaia ia oe," wahi a ka hepa, "aole, pela iho la no ka hana a ke kanaka naauao ; o ka hupo aole e hiki ia ia ke noonoo pono nona iho-aka, e mai walaau nui oe, owai la mea kaua maanei? a ia ia e kamailio ana, ke lohe aku la no ia i ka pohapoha mai o na kapuai o na lio, mai ka uuku mai a lohe pono loa ia.

"Heaha ka lakou," wahi a Guruta, a ia manawa no hoi, ua pau akoakoa ae la na puaa a pau mamua ona, a me ke kokua pu ia mai e Fana, ua hikiwawe aku la ko lakou hoi ana, a komo aku la iloko o kekahi o na alanui loloa powehiwehi o ka ukulaau, e like me ka makou i hoike aku nei mamua.

"Aole, e pono au e nana ae i na poe hooholo lio," wahi a Wamaba, "malia paha, mai ka aina uhane mai nei lakou, he poe elele mai ka Moi Oberona mai."

"E uluhia ia auanei oe," wahi a ke kahu puaa, "pela anei oe e kamailio ai, oiai ei ae ke ino la, ka hekili a me ka uila e oaka mai la, iloko o kahi he mau mile wale no ke kaawale mai o kaua aku nei. Auwe, nani ka nakolokolo o ka hekili ! a iloko o no hoi o na ua ana o ka wa makalii, aole au i ike i ke koi, a me ka nui o ka haule pakakahi ana o na pakaua e like me keia ; o na kumu laau oka hoi kekahi, iloko o keia wa malie lai ku, aia ke paapaaina mai nei ko lakou mau lala, me he mea la e hai mai ana i ka hiki ana mai o ka ua. E hiki no ia oe ke houlolohi e like me kou makemake, aka e ae mai i ka'u noi hookahi, e hoi kaua i ka hale, mamua ae o ka hoomaka ana mai o ka ua e nui, no ka mea, he weliweli ka ua po."

Ua ae aku la o Wamaba i ke koi ana mai a kona hoa, a eu ae la ia e hele, mahope iho o ka lalau ana i kekahi kookoo laau loihi e waiho ana mai ka mauu. Hala e aku o Guruta mamua a iho aku la iloko o ka haalu pouliuli i na laau, a ua pau pono ae la no hoi na ohana puaa i ke kaa mamua ona mamuli o ke kokua ana mai a ia kahu puaa o laua.

Mokuna II