AppleMark

 

The 2002-2003 Parvin/Freedom Forum Fellows at the University of Hawaii

 

L to R: Zhao Fei (Victor), Peoplešs Daily; Lu Chang (Maggie), China Daily; Gao Wei (Richard), China Daily; Shi Pengyun (Judy); China Daily; Lin Zhishen (Frank), Xinhua; Han Lei (Leilani), China Daily; Chen Gang (Douglas), Xinhua; Zhang Xiaowei (Stephen), Xinhua, Li Shijia (Lily), Xinhua.