He manaÿo i ka mea heluhelu

Nui nö hoÿi nä hana lima noÿeau a päheona me nä känaka hana noÿeau i Hawaiÿi. ÿO wai lä këia mau känaka hana lima noÿeau? Mai hea mai lä läkou? Pehea këia mau känaka i aÿo mai ka hana ÿana o këia mau mea nani? Ua käkau mäkou i këia puke i hiki iä ÿoe ke aÿo mai i nä hana noÿeau kuÿuna kahiko o Hawaiÿi. ÿAÿole i hiki iä mäkou ke hoÿopaÿa i nä känaka hana noÿeau a pau na läkou e hana a höÿike i këia mau hana noÿeau o ka pae ÿaina o Hawaiÿi, akä, manaÿo mäkou na këia puke e alakaÿi iä ÿoe ma këia ala hoÿonaÿauao. Hiki iä ÿoe ke nänä i nä kiÿi a ÿike i nä känaka hana lima noÿeau e hana ana i kä läkou hana lima noÿeau. Eia kekahi e ÿoluÿolu e hoÿolohe i ka CD i hiki iä ÿoe ke lohe i ke kani o nä hana lima noÿeau me ka wehewehe pü ÿana a nä känaka päheona like ÿole i kä läkou hana lima noÿeau. ÿO nä helu ma këlä me këia kiÿi ka helu e hoÿohälike ÿia ma ka CD i hope o këia puke.

The Artists

Click here to see a list of the artists on this site

E walea mai!