Acroscyphus Sphaerophoroides

Acroscyphus Sphaerophoroides

© Clifford W. Smith